Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende initiatieven, projecten en reflecties met een intersectionele logica

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 23)

 
Datum ontvangst: 31/03/2023 Datum publicatie: 25/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 17/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    Bij de bestrijding van discriminatie en geweld is het van belang een intersectionele logica te ontwikkelen en te gebruiken bij de analyse en behandeling van discriminatie en geweld, aangezien bepaalde groepen te maken hebben met de intersectie of opeenstapeling van discriminerende factoren en/of specifieke vormen van geweld.

Wat uw bevoegdheidsdomein betreft:

  1. Wat waren in 2022 de "initiatieven en/of projecten met een intersectionele logica" die door uw kabinet zijn uitgevoerd?

  2. Wat zijn de "intersectionele reflecties" die in uw kabinet aan de gang zijn?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

Om te beginnen, wens ik erop te wijzen dat de voorzitter van het Verenigd College formeel geen bevoegdheden uitoefent en in principe alleen verantwoordelijk is voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College.

In het kader van de uitoefening van de bevoegdheden die mij in het Gewest en in de Franse Gemeenschapscommissie zijn toevertrouwd, heb ik de gelegenheid gehad om de in 2022 door mijn diensten uitgevoerde initiatieven en/of projecten waarin het intersectioneel denken is geïntegreerd evenals de beschouwingen waarin het intersectioneel denken is geïntegreerd, voor te stellen.

Ik verwijs daarom hoofdzakelijk naar de gedetailleerde antwoorden die ik heb gegeven op uw schriftelijke vraag nr. 434 betreffende de uitoefening van de bevoegdheden binnen het College van de Franse Gemeenschapscommissie, en op uw schriftelijke vraag nr. 1037 betreffende de uitoefening van de bevoegdheden binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De daarin vervatte beginselen zijn transversaal en vormen ook de leidraad voor de initiatieven van het Verenigd College.

Net als bij de uitoefening van de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden wordt in het door mijn kabinet gevoerde beleid bijzondere aandacht besteed aan de strijd tegen discriminatie en de bescherming van kwetsbare groepen. Om het beeld te vervolledigen zou ik de volgende elementen willen toevoegen.

Onder mijn auspiciën werkt het Verenigd College sinds 2022 aan een ontwerp voor de hervorming van de Iriscare-ordonnantie, gericht op zes doelstellingen. Een van de doelstellingen is om de bescherming van personen met een handicap in Brussel te versterken door het activeren van een nieuw systeem voor de toekenning van individuele hulpmiddelen, ter aanvulling op de mobiliteitshulpmiddelen, maar ook andere hulpmiddelen die daar volledig los van staan, naar het model van PHARE.

Krachtens het ontwerp, waarover de besprekingen aan de gang zijn, zal een comité van deskundigen worden opgericht om specifieke technische kwesties in verband met de individuele hulpmiddelen te behandelen. Het ontwerp bevat derhalve de nodige wijzigingen voor de activering van de toekenning van individuele hulpmiddelen aan personen met een handicap op het niveau van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Dit vormt een aanvulling op het beleid dat in de Franse Gemeenschapscommissie gevoerd wordt.

Ik kan ook vermelden dat tijdens deze legislatuur de Verenigde Vergadering op 30 juni 2022 de ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft goedgekeurd, waarvan een van de maatregelen de oprichting is van een coördinatiecomité inzake diversiteit, met het oog op de coördinatie van de uitgevoerde acties, vanuit een intersectioneel denken.