Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende initiatieven, projecten en reflecties met een intersectionele logica

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 90)

 
Datum ontvangst: 31/03/2023 Datum publicatie: 25/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    Bij de bestrijding van discriminatie en geweld is het van belang een intersectionele logica te ontwikkelen en te gebruiken bij de analyse en behandeling van discriminatie en geweld, aangezien bepaalde groepen te maken hebben met de intersectie of opeenstapeling van discriminerende factoren en/of specifieke vormen van geweld.

Wat uw bevoegdheidsdomein betreft:

  1. Wat waren in 2022 de "initiatieven en/of projecten met een intersectionele logica" die door uw kabinet zijn uitgevoerd?

  2. Wat zijn de "intersectionele reflecties" die in uw kabinet aan de gang zijn?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende antwoorden te geven op uw vragen:
1.
Gendermainstreaming : Met het oog op de uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 2014 houdende integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, dient een methode te worden ontwikkeld om de genderdimensie te integreren en acties te identificeren met het oog op het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de begrotingscyclus van de diensten van het Verenigd College en van Iriscare. Deze implementatie is ook bedoeld om te voldoen aan internationale normen, zoals de Verklaring en het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking.

Gender budgeting heeft tot doel gender mainstreaming toe te passen op het begrotingsproces. Het doel is een evaluatie van de bestaande budgetten vanuit een genderperspectief op alle niveaus van het budgettaire proces en een herstructurering van de inkomstens en uitgaven met de bedoeling de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Gender budgeting heeft talrijke voordelen: efficiënter en functioneler gebruik van het overheidsgeld, grotere transparantie van de begroting door de identificatie van de begunstigden van de ingezette financiële middelen, concrete versterking van de gelijkheid van mannen en vrouwen met een verbetering van de capaciteiten voor begrotingsramingen van overheidsbeleid, enz.Kortom, door de genderdimensie te integreren en acties te identificeren die gericht zijn op het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de begrotingscyclus, wordt bijgedragen tot de concrete invoering van een genderbewust beleid op het niveau van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
2.
Discriminatie: De algemene bicommunautaire zaken heeft op 31 mei 202 goedgekeurd, het ontwerp van ordonnantie dat het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de eer heeft voor te leggen, streeft ernaar de diversiteit te bevorderen en de discriminatie te bestrijden in het kader van, enerzijds, de overeenkomstig artikel 135 van de Grondwet en Boek III van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, en, anderzijds, in het kader van de professionele relaties binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Meer bepaald waarborgt dit ontwerp de omzetting van de Europese richtlijnen ter bestrijding van discriminatie op grond van ras, etnische afstamming, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienstige of filosofische overtuiging en handicap. Het gaat om:

- de Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming;

- de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep;

- de Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten;


- de Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.


Dit ontwerp van ordonnantie geldt voor alle instellingen, centra en diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkend zijn of ervan afhangen alsook voor de Diensten van het Verenigd College en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen.

De uitvoeringsbesluiten worden momenteel voorbereid.