Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ontwerp van RPA Herrmann-Debroux

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1)

 
Datum ontvangst: 20/06/2019 Datum publicatie: 17/09/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 17/09/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/07/2019 Ontvankelijk p.m.
17/09/2019 Vraag/Antwoord p.m. pdf
 
Vraag    Via de pers en de website perspective.brussels vernemen we dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 16 mei 2019 het ontwerp van RPA Herrmann-Debroux in eerste lezing heeft goedgekeurd.

Wanneer zal, in dit stadium en rekening houdend met de voortgang van de werkzaamheden van de Regering en haar diensten, over dit ontwerpplan een openbaar onderzoek worden ingesteld?

Wanneer zou het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux definitief moeten worden goedgekeurd?

Voorts meldde de pers dat de afbraak van het Herrmann-Debroux-viaduct, dat zou moeten plaatsmaken voor een stadsboulevard, binnen een termijn van 5 jaar na goedkeuring van het plan zou worden uitgevoerd. Bevestigt u die intentie van de (uittredende) Regering?
 
 
Antwoord    p 16 mei van dit jaar is inderdaad het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) voor Hermann-Debroux in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dat document legt de grote stedelijke principes vast die de heraanleg van de zuidoostelijke stadstoegang tot het Gewest moeten sturen.

Wij beogen het ontwerpplan ten laatste in het najaar van 2019 te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. Wij hebben er immers voor gekozen om dat onderzoek niet tijdens een zomervakantiemaand te plannen om een zo groot mogelijke zichtbaarheid te geven aan het hele proces.

Om het onderzoek vlot te laten verlopen, zal zo snel mogelijk overleg plaatsvinden om samen met de betrokken gemeenten de data en de praktische modaliteiten te bepalen.

Na het onderzoek zal de Regering het ontwerpplan voorleggen aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). Die heeft 60 dagen de tijd om een advies uit te brengen.
Zodra op basis daarvan eventuele amendementen zijn aangebracht, zal de Regering de tekst in tweede lezing goedkeuren. Die wordt dan voor advies voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens definitief goedgekeurd door de Regering. Wij hopen dus dat het RPA in de loop van 2020 in werking kan treden.

Wat de toekomst van het viaduct betreft, wil ik benadrukken dat het RPA een plan is. Het gaat dus nog niet over een project.

Er moeten uiteraard eerst nog grondige voorbereidende en technische studies worden uitgevoerd om de stedenbouwkundige opties die het RPA naar voor schuift, concreet in te vullen.

Daarom is het ietwat voorbarig om de timing die u aanhaalt, formeel te bevestigen, maar we streven er effectief wel naar om dit project geleidelijk en efficiënt te laten vorderen.