Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sterilisatiepremies voor huisdieren (katten en honden)

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 10)

 
Datum ontvangst: 19/09/2019 Datum publicatie: 18/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/09/2019 Ontvankelijk p.m.
17/10/2019 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Begin september kondigde de gemeenteraad van de Stad Brussel zijn voornemen aan om de premies voor de sterilisatie van huisdieren te verhogen.

In dit geval zullen de premies voor de sterilisatie van katten naar verwachting met 25 euro stijgen, van 25 naar 50 euro voor de sterilisatie van mannelijke katten en van 50 naar 75 euro voor de sterilisatie van vrouwelijke katten. Daarnaast is de gemeenteraad ook van plan de sterilisatiepremies uit te breiden tot honden, voor een bedrag van 100 euro voor mannetjes en 150 euro voor vrouwtjes.

De redenen voor die beslissing zijn met name gebaseerd op de wens om de agressiviteit van bepaalde honden te verminderen en het achterlaten van huisdieren, dat in de hoofdstad steeds vaker voorkomt, doeltreffender te bestrijden.

In het kader van het Kattenplan van de vorige zittingsperiode en gelet op het aantal zwerfkatten en geëuthanaseerde katten in het Brussels Gewest (gemiddeld 3 per dag), werd in mei 2017 in een besluit van de regering bepaald dat de sterilisatie van huiskatten verplicht werd, op enkele uitzonderingen na, voor alle katten onder de 6 maanden oud.

Ter herinnering, in de algemene beleidsverklaring wordt meegedeeld dat de regering het beleid van sterilisatie van zwerfkatten en huiskatten zal voortzetten.

Gelet op het bovenstaande, zou ik graag een aantal gegevens van u willen ontvangen.

- Ten eerste, zijn de subsidies die Leefmilieu Brussel toekent voor de sterilisatie van katten algemeen van toepassing op alle Brusselse gemeenten? Zo niet, welke gemeenten komen in aanmerking voor die subsidies en aan welke criteria moeten de gemeenten voldoen om er gebruik van te kunnen maken? Kunt u ons ook meedelen welke bedragen voor elk van die gemeenten zijn toegekend?
- Is het de bedoeling om de premies die door Leefmilieu Brussel worden toegekend, uit te breiden tot de sterilisatie van honden?
- Beschikt u over nauwkeurige gegevens over de evolutie van het aantal zwerfkatten in onze hoofdstad sinds de invoering van het besluit van mei 2017?
- Beschikt u ook over nauwkeurige gegevens over de evolutie van het aantal geëuthanaseerde katten in onze hoofdstad sinds de invoering van het besluit?
- Hebt u sinds de invoering van het besluit een daling van het aantal achtergelaten huisdieren vastgesteld? Graag een antwoord per diersoort.
- Tot slot, welke nieuwe maatregelen worden bestudeerd om uw beleid van sterilisatie van zwerfkatten en huiskatten aan te vullen? Is de verhoging van de sterilisatiepremies er een van?
 
 
Antwoord    Om recht te hebben op subsidies voor de sterilisatie van huiskatten, moeten de gemeenten eerst een aanvraag invullen waarin deze actie voorzien wordt en vervolgens de betalingsbewijzen bezorgen aangezien de aanvraag gebeurt op vrijwillige basis. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de gemeenten die een aanvraag hebben ingediend voor het verkrijgen van subsidies voor de sterilisatie van huiskatten voor 2018 en 2019, alsook de toegekende bedragen.

Wordt er nagedacht over een uitbreiding van de premies die Brussel Leefmilieu toekent voor de sterilisatie van honden?

Antwoord 2

Op dit ogenblik is dit niet voorzien binnen Brussel Leefmilieu. Brussel Leefmilieu kan deze vraag niet beantwoorden.

Disposez-vous de données précises sur l’évolution du nombre de chats errants dans notre capitale depuis l’introduction de l’arrêté datant du mois de mai 2017 ?

Antwoord 3

Het besluit betreffende de verplichte sterilisatie van de huiskatten is in juli 2018 in werking getreden. We beschikken niet over cijfers met betrekking tot de zwerfkatten in 2019. De tellingen, die slechts door een aantal gemeenten en op welbepaalde plaatsen en tijdstippen worden uitgevoerd, zijn niet beschikbaar en er zijn slechts enkele cijfers beschikbaar met betrekking tot de gevallen van euthanasie en sterilisatie van bepaalde gemeenten die gevraagd hebben om subsidies te krijgen (Afdeling Groene Ruimtes – Afdeling Biodiversiteit van Brussel Leefmilieu). Bijgevoegde tabel geeft de evolutie van 2008 tot 2018. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers voor de periode 2008-2017 en die van 2018 aangezien de tweede helft van 2018 onder het besluit valt. De maandelijkse evolutie is niet bekend. Er dient opgemerkt te worden dat sommige gemeenten melden dat slechts 30 tot 50% van de sterilisaties die zij uitvoeren door de premie wordt gesubsidieerd. Tot en met 2017 werd slechts de helft van de kosten gesubsidieerd, met een plafond van 4.000 €, wat zou kunnen betekenen dat de gemeenten tot dat jaar minder actief waren op dit gebied.

Heeft u ook exacte cijfers met betrekking tot de evolutie van het aantal katten die sinds de invoering van voornoemd besluit geëuthanaseerd werden in onze hoofdstad ?

Antwoord 4

Het besluit is in juli 2018 in werking getreden. Het aantal katten dat in erkende asielen werd opgevangen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg tussen 2017 en 2018 , terwijl het aantal geëuthanaseerde katten daalde van 1072 naar 933.

Heeft u een daling van het aantal verlaten huisdieren opgemerkt sinds de invoering van voornoemd besluit? Graag een overzicht per soort huisdier.

Antwoord 5

Tussen 2017 en 2018 was de evolutie van het aantal verlaten honden, geregistreerd door de erkende asielen als volgt : 416 naar 337 honden.
Wat de katten betreft, steeg het aantal van 1524 naar 2327.
De cijfers zijn als volgt voor de andere dieren :
- knaagdieren : van 117 naar 38,
- vogels : van 197 naar 73,
- kleine herkauwers : van 0 naar 1,
- andere (kippen, fretten…) : van 25 naar 30
- reptielen, kikvorsachtigen en vissen : van 38 naar 10.
In 2017 en 2018 werd geen enkel paard verwaarloosd.

Tot slot, welke nieuwe maatregelen worden bestudeerd om uw beleid inzake sterilisatie van zwerfkatten en huiskatten te vervolledigen? Maakt de verhoging van de sterilisatiepremies hieruit deel van?

Antwoord 6

Brussel Leefmilieu heeft geen antwoorden op deze vragen. Volledigheidshalve deel ik mee dat de Afdeling Dierenwelzijn van Brussel Leefmilieu niet bevoegd is voor zwerfkatten. Dit wordt beheerd door de Afdeling Groene Ruimten en de Afdeling Biodiversiteit van Brussel Leefmilieu.