Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de slimme rioolputten

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 18)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 26/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op dinsdag 24 september 2019 rond 17.00 uur zouden hevige regenval en verstopte rioolputten een overstroming in de Stefaniatunnel veroorzaakt hebben.

Opnieuw rijst dus de vraag naar het onderhoud en de goede werking van de rioolputten langs de wegen opdat het regenwater op de weg snel afgevoerd zou kunnen worden.

In het kader van Smart City zijn er steden die gebruikmaken van sensoren in stedelijke infrastructuur en meubilair die verbonden zijn met softwaretoepassingen om onder andere verkeersopstoppingen te detecteren, de waterbevoorrading op te volgen, de openbare verlichting te regelen of allerhande werken te controleren.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

1. Heeft het Gewest een proefproject op poten gezet om de rioolputten langs de gewestwegen “slim” te maken en zo in real time vast te stellen of een rioolput werkt of verstopt is?

2. Denkt het kabinet na over de wenselijkheid van de modernisering van de gewestelijke rioolputten en de opname ervan in een Smart City?
 
 
Antwoord    Er werd geen enkel proefproject inzake zogenaamde slimme straatkolken gestart. Maar dat wil niet zeggen dat het gewest geen inspanningen leverde om iets te doen aan de staat van de straatkolken:
- De uitrustingen voldoen aan de meest recente normen bij de uitvoering van elk nieuw project voor de inrichting van wegen. Het gebruikte materiaal beantwoordt aan de normen ter zake, te weten de certificeringsprocedure voor straatkolken PTV 802.
- Het (algemene) beheer van de straatkolken wordt op de gewestwegen verzekerd door Net Brussel dat de gewone reiniging en dito onderhoud van de roosters en kuipen voor zijn rekening neemt; Brussel Mobiliteit voert de reiniging van de aansluitingen op de riolering uit alsook het herstel ervan. Een lijst met de straatkolken die defecten vertonen ondanks het onderhoud en de reiniging door Net Brussel wordt regelmatig door die laatste doorgegeven aan Brussel Mobiliteit, dat bijkomend onderzoek uitvoert om de oorzaken te bepalen en om de noodzakelijke herstellingswerken te kunnen uitvoeren. Om de regelmaat van deze activiteiten te kunnen verzekeren en met het oog op het adequaat reageren op de aanvragen die Net Brussel of de gebruikers van de openbare weg doorspelen, werd er onlangs een specifieke overheidsopdracht uitgeschreven voor het onderhoud van de regenwaterafvoer op gewestwegen. De kapotte straatkolken worden prioritair behandeld en er wordt periodiek toezicht gehouden op het volledige gewestelijke netwerk.

Maar Brussel Mobiliteit en Vivaqua stellen samen echter vast dat hevige regenval over het algemeen vaker voorkomt, wat zorgt voor meer overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er moet dus niet enkel rekening worden gehouden met een onderhoud van het netwerk, maar ook met de afmetingen van de voornaamste en secondaire afwateringsnetten.


Zoals hierboven vermeld, wordt de prioriteit gelegd bij het herstellen van kapotte uitrustingen en een betere kennis van dit particuliere patrimonium. Het is in die zin dat het project inzake asset management van Brussel Mobiliteit op termijn zal worden uitgebreid naar het beheer van de levenscyclus van de straatkolken.

Dat belet niet dat we tegelijkertijd een benchmarking opstarten met de bedoeling naar een Smart City te evolueren en strategisch breder na te denken, aangezien de straatkolk een element vormt binnen een ruimere denkoefening over het beheer van de wegen: De zuivering, het verzamelen van afval, het vegen van de straten zouden beter moeten.

De relevante bijdrage van nieuwe technologieën moet schaalvoordelen opleveren alsook besparingen op beheerskosten, en zorgen voor verbeterde werkomstandigheden van de personeelsleden die belast zijn met het onderhoud van de wegen. Er is nood aan betrouwbare en rendabele uitrustingen, die in de praktijk werden getest.