Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van uw kabinet voor de nieuwe zittingsperiode

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 27)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 en de installatie van een nieuwe regering hebben wijzigingen plaatsgevonden inzake de inrichting, de samenstelling en de procedures van de ministeriële kabinetten.

Op vrijdag 27 september 2019 wens ik u in uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHG), belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid de volgende vragen te stellen:

1. Wat is de totale kostprijs van de inrichting en renovatie van uw kantoren?
2. Wat zijn de bedragen die voor deze nieuwe zittingsperiode zijn bestemd voor de aankoop van kantooruitrusting, benodigdheden, meubilair en voertuigen?
3. Hoeveel aangestelde, contractuele en gedetacheerde werknemers zijn er, uitgesplitst naar barema en naar de volgende leeftijdsgroepen: 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50 jaar en ouder? Kunt u hun functie preciseren?
4. Wat betreft de gedetacheerde medewerkers, kunt u me hun oorspronkelijke administratie meedelen?
5. Welke maatregelen heeft u genomen ter ondersteuning van diversiteit in uw ministerieel kabinet?
6. Welke procedures heeft u ingesteld om mogelijke belangenconflicten binnen uw eigen kabinet te vermijden?
 
 
Antwoord    1. Het budget dat vanuit het gewest is voorzien voor kabinetten is 55.000EUR. Momenteel hebben we voorzien dat 38.000EUR hiervan zal gebruikt worden voor de installatie van ons kabinet. Dit is grotendeels besteed geweest aan de verbouwing van onze verdieping om een aangename werkomgeving te creëren.
2. Als bedoeld wordt over de komende 5 jaar qua materiaal, meubels, wagens etc. dan kunnen we daar nog niet op antwoorden aangezien elk jaar er een nieuwe begroting dient te worden opgemaakt, afhankelijk van de voorziene bedragen. Voor 2020 is begroting nog in onderhandeling. Momenteel maken we gebruik van materiaal dat over is van voormalig Staatssecretaris Bianca Debaets.
3. Momenteel: 9 gedetacheerd en 15 contractuelen.18-24 jaar: 0 medewerkers, 25-34 jaar: 16 medewerkers, 35-49 jaar: 7 medewerkers, 50 jaar en ouder: 1 medewerker

Per functie:
· 6 uitvoerende medewerkers (onthaal, persoonlijk medewerker, administratief)
· 1 kabinetschef
· 1 kabinetssecretaris
· 3 adjunct-kabinetschef
· 13 raadgevers

Per barema:
· 1 medewerker op A500
· 2 medewerker op A310
· 6 medewerkers op A300
· 3 medewerker op A102
· 1 medewerker op B101
· 1 medewerkers op B200
· 4 medewerkers op C200
· 1 medewerker op A288 (VGC)
· 3 medewerkers op A285 (VGC)
· 2 medewerkers op A284 (VGC)
4. Parking Brussels, MIVB, Leefmilieu Brussel, Brussels Mobiliteit, Brusselse Brandweer, visit.brussels & Beliris
5. Bij de aanwervingsprocedures is er gepoogd om zo veel mogelijk via verschillende kanalen onze vacatures te verspreiden. Bij de samenstelling van ons kabinet hebben we aandacht besteed aan de genderverhouding. Verder proberen we als kabinet zo veel mogelijk een afspiegeling van Brussel te zijn bij de samenstelling.
6. We houden intern een lijst bij van mandaten die medewerkers hebben en gaan na of er geen belangenverstrengeling is met de bevoegdheden van onze Minister. Verder zijn medewerkers van het kabinet jaarlijks verplicht een aangifte van mandaten te doen via de website van het Rekenhof.