Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkelingssamenwerking met Aziatische landen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 17)

 
Datum ontvangst: 18/10/2019 Datum publicatie: 04/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, vereisen de uitdagingen van de globalisering en het nakomen van onze verplichtingen inzake internationale solidariteit dat we, binnen onze mogelijkheden en op alle gezagniveaus, kunnen bijdragen tot de emancipatie van de bevolking en de levensomstandigheden van de bevolking van landen die soms zeer ver weg zijn. De samenwerkingsprogramma's en partnerschappen met regio's, steden en gemeenten over de hele wereld creëren niet alleen banden en lokale oplossingen, maar brengen ook echte vriendschapsbanden tot stand. Elk jaar komen de Brusselse gemeenten en hun respectieve schepenen bevoegd voor samenwerking bijeen tijdens een door het Gewest georganiseerde rondetafelconferentie om te bespreken hoe de inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking kunnen worden versterkt. De relaties tussen het Gewest en de gemeenten op het vlak van internationale solidariteit blijven zich ontwikkelen.

Ik had u graag de volgende vragen gesteld over de ontwikkelingssamenwerking met Aziatische landen:

1. Welke samenwerkingsprogramma’s/partnerschappen worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzocht of zijn reeds in uitvoering? Welke landen, regio's en steden zijn betrokken en/of krijgen voorrang? Welke sectoren en thema's komen aan bod? Welke ministers en staatssecretarissen zijn daarbij betrokken?
2. Bij welke netwerken is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesloten?
3. Zijn er projecten voor ontwikkelingssamenwerking met Turkije, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan, India, Syrië, Palestina of Pakistan uitgevoerd? Zo ja, welke? Zo neen, zijn er daartoe contacten gelegd?
 
 
Antwoord    1. Door de beperkte middelen en in de geest van de internationale aanbevelingen richt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking op een beperkt aantal landen - en in het bijzonder regio’s - in de wereld, met name: Marokko (regio Rabat-Salé-Kénitra), de Democratische Republiek Congo (stadsprovincie Kinshasa, India (de stad Chennai) en Suriname (district Paramaribo).Volgens de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking wordt de keuze om met een prioritair land en de plaatselijke overheid samen te werken, gemaakt op basis van de volgende criteria:
·
De armoede- en ongelijkheidsgraad van het land van de plaatselijke overheid
·
De inspanningen van het land (voor behoorlijk bestuur, de mensenrechten en gendergelijkheid)
· Het comparatieve voordeel van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot vergelijkbare
stedelijke problematieken
· De mogelijkheid om een
duurzaam partnerschap op te bouwen met het oog op een capaciteitsopbouw bij de partner
De ordonnantie legt ook een duidelijke thematische identiteit vast, met name de stedelijke zones en uitdagingen (
smart cities, formele en informele stedenbouw, afvalbeheer, enz.).

In functie van de actiedomeinen en concrete projecten kan behalve ikzelf de hele regering betrokken worden om de inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp te ondersteunen. Tijdens humanitaire crisissen kan de Brusselse regering bijvoorbeeld een bedrag vrijmaken om het consortium 1212 of eender welke vzw op de plaats van de crisis te steunen. Sinds de start van deze legislatuur werd niettemin geen enkele minister of staatssecretaris in de ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp betrokken.

Er moet wel worden opgemerkt dat ook de minister voor Klimaattransitie en Leefmilieu via Leefmilieu Brussel wordt betrokken in de organisatie en financiering van een projectoproep voor de landen van het Zuiden, die aanvankelijk door Brussels International werd gelanceerd, als gevolg van de steeds nauwere verweving van de ontwikkelingskwestie met leefmilieu en klimaat.

2.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is momenteel lid van twee internationale netwerken die bijzonder relevant zijn voor ontwikkelingssamenwerking, met name het Wereldfonds voor de Ontwikkeling van Steden (FMDV) en Metropolis. De aansluiting bij een derde netwerk, PLATFORMA, wordt momenteel bestudeerd.
3.
Omdat India momenteel een prioritair land voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking is en omdat in 2018 een partnerschapsakkoord met Chennai werd ondertekend, worden momenteel twee acties ter plaatse gefinancierd via de projectoproep ‘Zuiden’, die hierboven werd aangehaald. De eerste actie wordt op poten gezet door de ngo Wereldsolidariteit en haar plaatselijke partners, ter verbetering van de emancipatie en het respect voor de rechten van vrouwen die aan de slag zijn als ‘huishoudelijke personeel’ en die in India een dikwijls weinig benijdenswaardig bestaan doormaken. De tweede actie wordt door de ngo Damiaanactie en haar plaatselijke partners verwezenlijkt en streeft naar de socio-economische herinschakeling van lepralijders, die in India nog erg gemakkelijk uitgesloten geraken.

Rekening houdend met het antwoord op vraag 1 worden er behalve de projecten in India (Chennai) geen acties uitgevoerd met de andere landen die u vermeldt.