Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegankelijkheid van voetgangerszones voor personen met een handicap

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 56)

 
Datum ontvangst: 30/10/2019 Datum publicatie: 22/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Wegcode biedt volgens de artikelen 2.35 en 22sexies twee mogelijkheden voor de inrichting van voetgangerszones in de openbare ruimte.

Artikel 22sexies voorziet bijvoorbeeld, op basis van het F103-bord, in uitzonderingen voor bepaalde voertuigen (taxi's, openbaar vervoer, inwoners met een garage in de zone, levering van goederen, enz.). In de lijst van afwijkingen wordt in dit verband geen melding gemaakt van voertuigen die personen met een handicap vervoeren; zij zijn derhalve uitgesloten van alle verkeer op deze voetgangerszones.

De tweede manier om een voetgangerszone te creëren is het creëren van een verkeersluwe zone. Die laatste wordt aangeduid met verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder), aangevuld met een extra bord om de afwijkingen aan te geven.
In tegenstelling tot het eerste voorbeeld maakt de invoering van een verkeersluwe zone toegang mogelijk voor personen met een handicap die met de auto reizen.

Bovendien maakt verkeersbord C3, dat onder de gemeentelijke en gewestelijke bevoegdheden valt, het mogelijk om afwijkingen aan te geven voor de toegang voor personen met een handicap en vereist het geen wijziging van de Wegcode.

In België, in Gent, zijn er al verkeersluwe zones waar het verkeer van voertuigen die personen met een handicap vervoeren toegelaten is. De gemeente Elsene heeft aangegeven het voorbeeld van Gent te willen volgen. In Italië hebben de meeste grote steden van het land (Rome, Firenze, Milaan, Pisa) en hun historische centra verkeersluwe zones (zona a traffico limitato) ingesteld waar personen met een handicap met de auto mogen reizen.

Gelet op het voorgaande wens ik u te ondervragen over volgende aspecten.

- Overweegt u de mogelijkheid om C3-borden te plaatsen in plaats van F103-borden en zo het aandeel van de afwijkingen voor personen met een handicap te verhogen zodat zij toegang krijgen tot voetgangerszones?
- Hoeveel vooruitgeschoven parkeerplaatsen zijn er in onze hoofdstad rond de voetgangerszones? Is denkwerk aan de gang om ze te verhogen?
- Tot slot, onderzoekt u de mogelijkheid om specifieke voorzieningen te creëren voor personen met een handicap in de buurt van voetgangerszones waar taxivervoer is toegestaan, om hun vervoer te vergemakkelijken?
 
 
Antwoord    In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het statuut van voetgangerszone weinig gebruikt, op enkele uitzonderingen na, zoals de voetgangerszones in het centrum van Brussel of de Nieuwstraat, die beide gemeentewegen zijn. Voetgangerszones zijn, zoals de term al aangeeft, bestemd voor voetgangers. In deze zones is het mogelijk een persoon met een handicap in of uit een wagen te laten stappen, maar enkel tijdens de vastgelegde laad- en lostijden. Daarnaast zijn er ook ondergrondse parkeergarages, zoals die bij de voetgangerszone in het centrum van Brussel: de parkeergarages Munt, Schildknaap en De Brouckère zijn voorzien van liften die toegang bieden tot de voetgangerszone nadat men zich in alle rust en veiligheid geparkeerd heeft op de voorbehouden plaatsen, die veel breder zijn dan die op de openbare weg. Bij de voorstelling van de plannen van de centrale voetgangerszone heeft de stad Brussel, op vraag van de Commissie Actieve Modi waarin CAWAB en ATINGO vertegenwoordigd zijn, beloofd om in alle zijstraten van de voetgangerszone zo dicht mogelijk voorbehouden parkeerplaatsen in te richten voor personen met een handicap die met de auto naar de stad komen. Het Koningin Astridplein, dat Brussel Mobiliteit heeft aangelegd, is deels een voetgangerszone en beschikt over een ondergrondse parkeergarage. Al deze maatregelen zijn redelijke aanpassingen in het huidige reglementaire kader. Uw voorstel om het verkeersbord voetgangerszone te vervangen door een bord C3 kan niet in aanmerking worden genomen omdat een voetgangerszone meer is dan een zone die verboden is voor autoverkeer behoudens uitzonderingen. Volgens artikel 22 sexies 2 beschikken voetgangers in een voetgangerszone namelijk over een hele reeks rechten die ze niet hebben op een weg voorzien van een verkeersbord C3 (zoals het recht om de volledige breedte van de weg te gebruiken, de toelating om er te spelen) en moeten bestuurders er een reeks plichten in acht nemen ten aanzien van voetgangers (stapvoets rijden, voorrang verlenen aan voetgangers, zo nodig stoppen, ze mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen). Het is dus beter dat overheden er bij de aflevering van vergunningen voor voetgangerszones op toezien dat er voorzien wordt in parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan het begin van de parkeerplaatsen in de zijstraten, zo dicht mogelijk bij de voetgangerszones. De Commissie Actieve Modi, waaraan alle projecten worden voorgelegd, heeft dit systematisch aanbevolen.
Bij vele inrichtingen gebruikt het Gewest bij voorkeur het statuut van woonerf, artikel 22 bis, waar auto’s toegelaten zijn en er ook voorzien is in parkeerplaatsen op welbepaalde plekken. Ook hier mogen voetgangers de volledige breedte van de weg gebruiken, mag er gespeeld worden en mogen autobestuurders maximaal 20 km/u rijden zonder voetgangers in gevaar te brengen of te hinderen. Een voorbeeld van een recent woonerf is het Dumonplein. In zo’n woonerf vormt parkeren geen probleem, maar krijgen voetgangers toch duidelijk voorrang.