Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de instorting van een deel van de oude stadsomwalling van Brussel aan de Cellebroersstraat

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 24)

 
Datum ontvangst: 15/10/2019 Datum publicatie: 16/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de nacht van 17 op 18 november 2018 is een deel van de oude stadsomwalling van Brussel uit de 13e eeuw ingestort. Het stuk muur van 20 meter lang en 7 meter hoog bevond zich op de binnenkoer van de school Sint-Joris gelegen Cellebroersstraat nr. 16, waar werken werden uitgevoerd. De instorting is waarschijnlijk veroorzaakt door het bedrijf dat de werken in de school uitvoert. De aannemer, die niet alle vereiste voorzorgsmaatregelen had getroffen, moet de muur op eigen kosten heropbouwen.

Meer dan een jaar later is de muur nog steeds niet hersteld. Dat heeft Brussel in een aantal opzichten in de problemen gebracht en veroorzaakt nog steeds problemen.

Ten eerste gaat het om een historische en architecturale ramp voor Brussel. De ingestorte muur maakt deel uit van de eerste omwalling van Brussel, de oudste nog zichtbare constructie in onze hoofdstad. Hendrik I van Brabant heeft in de 13
e eeuw de omwalling in enkele decennia laten optrekken.

Ten tweede veroorzaakt de instorting problemen op toeristisch gebied, want een bezoek aan de omwalling maakt deel uit van vele toeristische rondleidingen. Bovendien zou de heropbouw van de muur in zijn oorspronkelijke staat een positief punt zijn voor de toeristen.

Tot slot laat de beveiliging rond de ingestorte muur te wensen over en is ze weinig esthetisch. Voorts werden de omwonenden nergens over geïnformeerd.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Ten eerste, beschikt u informatie over de reparatie/heropbouw van de ingestorte muur? Wie is daar verantwoordelijk voor?
- Hebt u garanties dat de muur in zijn oorspronkelijke staat zal worden hersteld?
- Bestudeert u de mogelijkheid om de beveiliging rond de ingestorte muur te verhogen?
- Heeft de regering sinds de instorting van de muur concrete maatregelen getroffen om de toeristische sector te steunen? Zijn er in dat verband ontmoetingen geweest?
- Zijn er, tot slot, overleg en informatiesessies met de omwonenden georganiseerd? Zo ja, met welk resultaat?
 
 
Antwoord    Na de instorting van de muur tijdens de nacht van 17 op 18 november 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een PV van overtreding gemaakt gezien de schending van de bepalingen van de artikelen 98, 3° en 300, 5°, 6° van het BWRO.

Binnen dit kader heeft nog geen partij gereageerd: noch de verantwoordelijke van de school, noch de Stad Brussel noch de vereniging van mede-eigenaars van het aanpalende appartementencomplex “Colorprint” hebben hun verslag van eventuele door hen uitgevoerde analyses aan het Gewest overgemaakt.

Er werden diverse vergaderingen georganiseerd met de eerste betrokkenen, zijnde de Sint-Jorisschool/de VGC, de vertegenwoordigers van de bewoners van het appartementencomplex “Colorprint” en de Stad Brussel die eigenaar is van de Villerstoren en het muurpand van de eerste omwalling ten oosten van de Villerstoren.

Om de veiligheid van de site te waarborgen, heeft urban.brussels de eigenaars verzocht om in de lente van 2019 dringende instandhoudingswerken uit te voeren, wat gebeurd is. Om redenen van stabiliteit en wetenschappelijke documentatie werden de steenresten van het ingestorte muurpand niet verplaatst maar bewaard in situ en oordeelkundig bedekt met een beschermende laag zand. Deze zandlaag verzekert tegelijk de stabiliteit van het talud. De veiligheid van de toren wordt verzekerd via monitoring door de eigenaar, de Stad Brussel.


Vermits nog niet duidelijk is wat de oorzaak is van de instorting van de omwalling noch wie verantwoordelijk is voor de instorting en er nog geen uitsluitsel is over de eventuele tussenkomst van de verzekeringen kan nog geen verdere informatie worden medegedeeld over wie verantwoordelijk is voor de renovatiewerken en op wie de kosten van de herstelwerken kunnen worden verhaald.


Gezien het belang van dit monument binnen het huidige stadsbeeld en de historische groei van de stad, zal het Gewest de VGC en de Stad Brussel aansporen om snel een opdracht uit te schrijven om een nieuwe invulling te geven aan het verdwenen stuk stadsomwalling.

Het puin zal in de toekomst onderwerp zijn van een grondige wetenschappelijke analyse om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de opbouw van het monument. De complexiteit van haar opbouw, die doorheen de eeuwen sterk evolueerde, laat echter niet toe een identieke reconstructie of wederopbouw als dusdanig te realiseren op een historisch correcte wijze. Wel is het de bedoeling om een nieuwe muur op te richten op dezelfde locatie die het concept en de structurerende eigenschappen van de stadsomwalling herstelt en die het originele materiaal dat nog
in situ ligt te hergebruiken.