Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Women Code Festival 2019 – een derde editie van het Festival

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 19)

 
Datum ontvangst: 15/10/2019 Datum publicatie: 10/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Van 7 tot 14 oktober 2019 organiseerde het Women in TECH-platform (https://www.womenintech.brussels) parallel aan de EU-codeweek (https://codeweek.eu) de derde editie van het Women Code Festival (WCF). Deze derde editie vond, net als de twee vorige, plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens deze week was het een gelegenheid om via debatten, workshops, bijeenkomsten met inspirerende vrouwen, filmvertoningen, thema-avonden, enz. de Brusselse vrouwen bewust te maken van en te stimuleren tot nieuwe technologieën, programmering, codering, maar ook tot de mogelijkheden en kansen die de nieuwe digitale en innovatieve beroepen bieden; sectoren waarin zij nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Deze week van ontdekkings- en ICT-gerichte activiteiten voor vrouwen in heel Brussel is niet alleen stimulerend, maar draagt ook bij tot het ontkrachten van genderstereotypen die banen in de IT, nieuwe technologieën en innovatiesectoren vaak oproepen. In een samenleving waarin de digitale industrie een belangrijke rol speelt, is het van essentieel belang om vrouwen alle kansen te geven om deel te nemen aan innovatie en nieuwe technologieën, en hen zo in staat te stellen in gelijke mate deel te nemen aan deze nieuwe industrie. Uit een onderzoek van Women in Tech.Brussels met als thema "Brusselse vrouwen tijdens de vierde industriële revolutie - een stand van zaken", blijkt dat hoe meer de vaardigheden technisch worden, hoe minder de Brusselse vrouwen vertegenwoordigd zijn. Ter herinnering, de eerste editie van de WCF in 2017 bracht 1.000 deelnemers samen. In 2018 waren er bijna twee keer zoveel vrouwen bij het evenement aanwezig.

Na deze derde editie van het Women Code Festival, wil ik u graag de volgende vragen stellen:

1. Welke ondersteuning gaven uw diensten bij de organisatie van dit evenement? Welke maatregelen werden genomen om dit platform te ondersteunen?

2. Wat is het resultaat van deze derde editie van het Festival gewijd aan de ontdekking van codering en de aanmoediging van vrouwen in de wereld van nieuwe technologieën en innovatie? Wie waren de betrokken actoren en organiserende partners?

3. Heeft het Microsoft Innovation Center deelgenomen aan deze 3e editie van de WCF? Hebben vertegenwoordigers van de Open Source wereld en vrije software ook deelgenomen?

4. Heeft de Smart City Manager of het CIBG deelgenomen aan sommige activiteiten? Zo ja, waarvoor?

5. Wat waren de financiële kosten van deze week?

6. Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van deze week? Is er een positieve evolutie geweest sinds de vorige edities van het WCF? Werd een 4e editie van het WCF gepland?

7. Welke partnerschappen zijn er sinds de laatste editie van het WCF opgestart om het coderingsaanbod voor Brusselse vrouwen en meisjes te versterken?

8. Zijn er eindelijk internationale partnerschappen ontwikkeld door het Women in TECH-platform, met name met landen waar de participatie van vrouwen in bèta/technische studies (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) en in technologische beroepen hoger is?

9. Wat is het totale bedrag dat specifiek door de regering wordt toegekend om de plaats van vrouwen in de sector van de innovatie en de nieuwe technologieën te bevorderen? Welke bedragen worden er vrijgemaakt in de gebieden onder uw bevoegdheid?
 
 
Antwoord    1. Welke ondersteuning hebben uw diensten geboden bij de organisatie van dit evenement? Welke maatregelen zijn er genomen om dit platform te ondersteunen?
Ik dank u voor deze vraag over het “Women Code Festival”. Dit evenement is duidelijk van groot belang voor de parlementsleden en ik kan het alleen maar toejuichen.

Het is voor mij ook de gelegenheid om nogmaals te benadrukken dat het Brussels Gewest het meest "Women friendly" Gewest van ons land is geworden (ter herinnering: in 2017 werd 8% van de startups opgericht door vrouwen, terwijl dit vandaag 18% bedraagt ... en het Europese gemiddelde 16,7% bedraagt).

Wat betreft de ondersteuning van de gewestelijke overheidsdiensten bij de organisatie van dit evenement, wordt dit evenement beheerd door de dienst “1819.Brussels”. Sinds 2017 en het NextTech-plan (maatregel 13), werd het ecosysteem van “Women In Tech.Brussels” opgericht om vrouwen te ondersteunen bij de oprichting van startups en hun aanwezigheid in de innovatieve sector te vergroten, maar ook om samen met de partners jonge meisjes te sensibiliseren voor STEM-studies.

De dienst geniet een vaste jaarlijkse dotatie van 40.000 euro, die grotendeels bestemd is voor de organisatie en coördinatie van het “Women Code Festival”.

2. Wat is het resultaat van de derde editie van dit Festival dat is gewijd aan de kennismaking met codes en de promotie van vrouwen in de wereld van nieuwe technologieën en innovatie? Wie waren de deelnemende actoren en organiserende partners?
De derde editie van het “Women Code Festival” was een groot succes met 2600 deelnemende vrouwen en meisjes, i.e. een stijging van 30% ten opzichte van het jaar ervoor.

In 2019 namen 30 partners deel aan het festival met als thema de ruimtewetenschappen en de promotie van vrouwelijke wetenschappers die actief zijn in onze Belgische universiteiten en bedrijven.

Het evenement had een internationale strekking dankzij de deelname van het Europees Ruimtevaartagentschap en NASA alsook de aanwezigheid van de Europese commissaris voor Economie en Digitale Maatschappij.

3. Heeft het Microsoft Innovation Center deelgenomen aan deze 3e editie van het WCF? Hebben vertegenwoordigers van de Open Source wereld en Vrije Software ook deelgenomen?
Ja, het MIC (waarvan het gewest een van de medeoprichters is) is partner in het ecosysteem van “Women In Tech.Brussels” sinds de oprichting ervan in 2017 en heeft in samenwerking met het “Wonderful Women”-netwerk (partner van “Women in Business”) een sensibiliseringsevenement georganiseerd voor vrouwen. “1819 Women In Tech.Brussels” werkt het hele jaar door samen met het MIC aan andere acties (denkoefeningen en samenwerkingen om de genderdiversiteit in hun programma te vergroten).

De deelname aan het “Women Code Festival” is vrijwillig en op dit moment heeft er zich nog geen enkele speler uit de wereld van de “Open Source” en “Vrije Software” gemanifesteerd. We zullen stappen ondernemen om hen in 2020 bij het evenement te betrekken.

4. Heeft de “Smart City Manager” of het CIBG deelgenomen aan bepaalde activiteiten? Zo ja, waarvoor?
Minister Bernard Clerfayt, bevoegd voor Digitale Transitie en het CIBG, heeft u in zijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 26 de nodige informatie overmaakt.
5. Wat waren de financiële kosten deze week?
Het jaarlijks budget van 40.000 euro voor “1819 Women In Tech.Brussels” is grotendeels bestemd voor de organisatie en coördinatie van het “Women Code Festival”. Dit jaar genoot “Women In Tech.Brussels” ook een interne budget-overdracht van 4.000 euro. Een deel van het budget wordt gebruikt om de eigen evenementen van “1819 Women in Tech.brussels“ te financieren, maar ook om een deel van de activiteiten van de partners te co-financieren.

Er bestaat momenteel geen enkele projectoproep of specifieke subsidie om vrouwen te sensibiliseren voor nieuwe technologieën of om het “Women Code Festival” te organiseren. De deelname van de partners is vrijwillig en het programma wordt georganiseerd in co-creatie met het Brussels technologisch ecosysteem.
6. Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van deze week? Is er een positieve evolutie geweest sinds de vorige edities van het WCF? Is er een 4e editie van het WCF gepland?
Sinds de eerste editie van het “Women Code Festival” in 2017, is het aantal deelnemers (van 1000 naar 2600) en partners alleen maar toegenomen, wat de groeiende belangstelling van de Brusselse vrouwen voor computercodes en technologische beroepen aantoont.

De conclusies/aanbevelingen die na 3 jaar festival werden opgemaakt zijn divers. Op structureel niveau heeft de sector financiële middelen nodig om de sensibilisering van vrouwen te vergroten. Op institutioneel vlak is “Women In Tech.Brussels” ter zake een pionier en voorloper, waarbij haar rol als coördinator van de initiatieven van essentieel belang is, net zoals de banden met de verschillende Brusselse instellingen, zoals Innoviris, Actiris, Brussel-Vorming, Evoluris en het CIBG, om het transversale karakter van het thema te verzekeren. In het bijzonder voert Innoviris sinds 2017 de WATS-campagne (“Women Award in Technology and Science”). Deze heeft tot doel de plaats van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen en de wetenschappelijke en/of technische beroepen bij jonge Brusselse meisjes te promoten.

Een 4e editie van het “Women Code Festival” staat gepland voor 2020.

7. Welke partnerschappen zijn er sinds de laatste editie van de WCF opgestart om het coderingsaanbod voor Brusselse vrouwen en meisjes te versterken?
“Women In Tech.Brussels” werkt samen met bijna het hele Brusselse ecosysteem, waaronder een groot aantal codeerscholen (zoals Ecole 19, Be Code, Wild Code School, Le Wagon, ...) om specifieke acties te creëren om de interesse van vrouwen voor dit soort opleidingen op te wekken. “Women In Tech.Brussels” heeft met name met “Ecole 19” de actie "She Loves To Code" geïnitieerd om de computercodering voor vrouwen en meisjes te demystificeren door middel van initiatieworkshops en de voorstelling van vrouwelijke rolmodellen.
8. Zijn er uiteindelijk internationale partnerschappen ontwikkeld door het “Women in TECH”-platform, met name met landen waar er meer vrouwen actief zijn in STEM-studies (Science, Technology, Engineering & Mathematics) en technologische beroepen?
Ik hecht veel belang aan de Europese dimensie van de dossiers, evenementen en projecten waarvoor ik verantwoordelijk ben. Daarom ben ik verheugd met de creatie van het “Women In Tech.Brussels”-platform, dat zich openstelt voor wat er buiten onze grenzen gebeurt en dat erin geslaagd is om erkende Europese partnerschappen te smeden, waarbij de knowhow van Brussel een leidende rol speelt.

“Women In Tech.Brussels” is een partnerschap aangegaan met haar Roemeense tegenhanger "Every girl, Every where". Hierbij dient te worden opgemerkt dat Roemenië na Bulgarije het tweede Europese land is met het hoogste percentage vrouwen in STEM-studies.

Daarnaast is “Women In Tech.Brussels” gevestigd binnen “hub.brussels”, wat internationale banden bevordert. Ter illustratie: de actie werd voorgesteld aan de internationale attachés voor Economie en Handel van hub.brussels tijdens een seminarie in Brussel. Het was een groot succes en er werden contacten gelegd met internationale attachés, zoals de attaché die hub.brussels vertegenwoordigt in San Francisco en Silicon Valley.


Tot slot, maakt “Women In Tech.Brussels” deel uit van “Women in Business” (dat de hele strategie van het vrouwelijk ondernemerschap samenbrengt). “Women in Business” heeft het voorrecht deel uit te maken van het Europese "We Gate"-platform en deel te nemen aan uitwisselingen en aanbevelingen op Europees niveau. “Women In Tech.Brussels” werd door de Europese Commissie (DG Connect) uitgenodigd om het “Women Code Festival” voor te stellen als een "EU best practice" tijdens de “EU Code Week Coordination Meeting” in september 2019. Dit is een grote erkenning voor het Brussels Gewest!
9. Wat is het totale bedrag dat specifiek door de regering wordt toegekend om de plaats van vrouwen in de sector van de innovatie en de nieuwe technologieën te bevorderen? Welke bedragen worden er vrijgemaakt binnen uw bevoegdheidsgebieden?
Minister Bernard Clerfayt heeft u de nodige informatie overgemaakt in zijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 26.

Wat mijn bevoegdheidsgebieden betreft, wordt het beleid om vrouwen te sensibiliseren voor wetenschappen, innovatie en nieuwe technologieën gedragen door het “Women Code Festival”/”Women in Tech.Brussels” (voor 44.000 euro dit jaar) en het
Women Award in Technology and Science (in 2019, + 10.000 euro). Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan STEM-projecten in scholen : zo wordt voor het wetenschapscheque-programma, waarmee actoren van de sensibilisering voor wetenschappen naar basisscholen kunnen gaan om er experimenten uit te voeren, 200.000€ per jaar vrijgemaakt. Tot slot vertegenwoordigt het I love Science Festival een budget van 742.000€.

CIRB, Innoviris, software.brussels, screen.brussels, Be Angels, Microsoft Innovation Center, Interface3, Digital Leadership Institute International, Ecole 19, Le Wagon, In Code We Trust, Be.Central, Google Atelier Digital, Elle, Co.Station, Start It @KBC, We are coders, BareFoot&Co, La French Tech, Girleek, Sharify, e-mma, Wild Code School, Wowo, Rails Girls, Techies Lab, CodeNPlay, Planetarium.be, Professional Women International Brussels, Cercle Olympe Brussels
CIBG, Innoviris, software.brussels, screen.brussels, Be Angels, Microsoft Innovation Center, Interface3, Digital Leadership Institute International, Ecole 19, Le Wagon, In Code We Trust, Be.Central, Google Atelier Digital, Elle, Co.Station, Start It @KBC, We are coders, BareFoot&Co, La French Tech, Girleek, Sharify, e-mma, Wild Code School, Wowo, Rails Girls, Techies Lab, CodeNPlay, Planetarium.be, Professional Women International Brussels, Cercle Olympe Brussels.