Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De vorderingen inzake transparantie van de OVM's m.b.t. informatie inzake brandveiligheid en conformiteit van de gas/elektriciteit in de sociale woningen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 14/11/2019 Datum publicatie: 20/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/11/2019 Ontvankelijk p.m.
20/12/2019 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 27 juni 2017 ondervroeg ik de vorige minister belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, mevrouw Céline Fremault (cdH), over de transparantie van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) over informatie over brandveiligheid en naleving van gas/elektriciteitsnormen in sociale woningen. Zoals u weet, werden op 1 januari 2018, in het kader van een rationalisatieproces dat onder meer gericht was op de verbetering van de sociale huisvestingsdiensten voor de meest kwetsbaren, de OVM's gefusioneerd en zijn ze van 32 in 2013 naar 16 vandaag de dag, hier zijn ze dan: (1) Alliantie van de Brusselse Coöperatieven (Coöperatieve) (2) Binhome, (3) Comensia, (4) “En Bord De Soignes”, (5) Everecity, (6) De Anderlechtse Haard, (7) Zuiderhaard, (8) De Moderne Woning, (9) De Lakense Haard, (10) De Schaarbeekse Haard, (11) De Brusselse Woning, (12) Le Logement Molenbeekois, (13) Le Logis – Floreal, (14) De Goedkope Woningen van St-Joost-ten-Node, (15) Log'iris, (16) Lojega. Op 12 november 2019 vernamen wij date en Brusselse OVM voor de correctionele rechtbank gedaagd werd, als rechtspersoon, voor doodslag wegens gebrek aan vooruitziendheid of voorzorg, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting. Zij wordt verantwoordelijk gesteld omdat zij niet alle rookmelders die in 2005 in 2015 zijn geplaatst, met een levensduur van 10 jaar, had laten vervangen. Mevrouw de staatssecretaris, op donderdag 14 november 2019, wilde ik u daarom vragen naar de vooruitgang die is geboekt bij de transparantie van de OVM’s met betrekking tot de informatie over brandveiligheid en de naleving van de gas/elektriciteitsnormen in de sociale woningen, voor ELK van de zestien voornoemde OVM’s:
1. Voldoen alle bewoonde/leegstaande/gerenoveerde sociale woningen aan de normen inzake gas en elektriciteit, brand- en explosiepreventie? Wie is belast met controle op de naleving van de normen in de sociale woningen? Wanneer worden de controles uitgevoerd? Is een volledig kadaster van de sociale woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen beschikbaar en actueel? Wanneer werd de laatste inventaris ter zake opgesteld door de OVM?
2. Gemeente per gemeente, welke sociale woningen moeten voor de OVM conform worden gemaakt? Wat waren de vastgestelde inbreuken en vooral wanneer werden de inbreuken vastgesteld en wanneer zullen de conformiteitswerken worden uitgevoerd? Is een inventaris van de gecontroleerd sociale woningen, met inbegrip van de data van deze controles, de vastgestelde tekortkomingen en eventuele aanbevolen of uit te voeren conformiteitswerken (presentatie van de gegevens: gemeente per gemeente, wijk per wijk, gebouw per gebouw, woning per woning), beschikbaar en actueel?

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=138039&base=1&taal=nl , geraadpleegd op 13 november 2019.
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/le-procureur-demande-une-peine-d-amende-pour-le-foyer-schaerbeekois-5dcab9049978e272f9c4a8c8 , geraadpleegd op 13 november 2019.
 
 
Antwoord    Alle gerenoveerde sociale woningen voldoen aan de normen voor veiligheid, gezondheid en stabiliteit zoals vastgelegd in de Huisvestingscode.

Met betrekking tot de leegstaande of bewoonde woningen, vindt u in de bijlage d.d. 31/10/2019 de inventaris met daarin de toestand van deze woningen per OVM zoals die door de BGHM werd verstrekt.

Deze inventaris is door de OVM's gecodeerd in het kadasterprogramma, met behulp van de VSH voor een aantal van hen. Hij moet na elke renovatie worden bijgewerkt. Voorts wordt hij bijgewerkt ter gelegenheid van de jaarlijkse actualisering van de strategische plannen.

De tabel dient als volgt gelezen te worden:

- De kolom "CO/Gas" heeft betrekking op de "gas- en koolmonoxiderisico's" (het "explosiegevaar" wordt niet in aanmerking genomen in de Code);
- De kolom "Elektriciteit" maakt een onderscheid:
o In 1) de naleving van de technische norm, d.w.z. de aanwezigheid van een differentieel en aarding;
o In 2) de strikte naleving van de Huisvestingscode, d.w.z. de aanwezigheid van een 16-ampèrescontactdoos naast de naleving van de technische norm;

- De kolom "Brand" geeft het aantal woningen aan waar branddetectoren nog moeten worden vervangen en geeft de acties weer van de OVM's in dit verband.

We beschikken niet over de exacte data van de vastgestelde feiten door de OVM's.

Zoals bepaald in de Huisvestingscode (art. 6) is het de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de criteria inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van publieke of private woningen. De DGHI komt tussenbeide in geval van een klacht, overeenkomstig de wettelijke procedure.

De BGHM voert als toezichtsinstantie steekproefsgewijze controles uit: 50% van de woningen van de OVM’s worden gecontroleerd voordat ze opnieuw te huur worden gezet.

De controles hebben voornamelijk betrekking op de aanwezigheid van branddetectoren en de coherentie tussen de in het kadasterprogramma gecodeerde gegevens en de werkelijke situatie in de woning. De opvolging van deze controles wordt beschreven in een dynamisch monitoringinstrument ten dienste van BGHM-technici.

De BGHM zorgt er ook voor dat de kredieten, bij de toewijzing van de vierjarenplannen, met absolute prioriteit worden verstrekt aan projecten die gericht zijn op de naleving van de veiligheidsnormen.

De OVM's hebben als verhuurders het doel hun hele woningbestand in overeenstemming te brengen met de normen. Hun strategische investerings- en onderhoudsplannen houden rekening met deze verplichtingen.