Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Deelname aan de Brussels Meet Brussels en de City Climate Challenge 303030

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 63)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 20/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind juni 2019 kwamen op initiatief van Beci een tiental bedrijven en topmanagers samen om de basis te leggen voor het initiatief "City Climate Challenge 303030" (CCC303030). Het doel van dit initiatief is bedrijven te betrekken bij de inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de doelstellingen van de akkoorden van Parijs te bereiken en de CO2-uitstoot te verminderen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Om dit te doen, werden Brusselse bedrijven en andere Brusselse partners op drie vlakken uitgedaagd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen door middel van 30 nieuwe, innovatieve en collaboratieve projecten (zie ook https://www.303030.eu/). Enkele maanden later, op 16 oktober 2019, werden de Brusselse ondernemers en economische besluitvormers, de Brusselse partners van de CCC303030 en de politieke besluitvormers (waaronder u) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgenodigd om deel te nemen aan de "Brussels Meet Brussels" om van gedachten te wisselen en te debatteren over de initiatieven en de bezorgdheden van de bedrijven in verband met de klimaatuitdagingen en om deel te nemen aan de officiële lancering van het CCC303030-initiatief. Op het einde van de avond hebben enkele honderden ondernemers en een twintigtal partners (waaronder de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Engie, de Europcar Mobility Group, G.M. Electronics, ING, Sibelga, de NMBS, Solvay, Tractebel, VINCI Energies Belgium, ...) het Charter 2030 voorgesteld aan de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse gewestregering. Dit charter verplicht de partners van het CCC303030-initiatief om samen 30 collaboratieve projecten op te zetten die over een periode van 10 jaar zullen leiden tot een vermindering met 30% van de CO2-uitstoot in de hoofdstad.

Volgens de informatie die we hebben kunnen verzamelen, zal de eerste fase van het CCC303030-initiatief, onder leiding van Beci, een lijst van 30 ideeën opleveren die door de verschillende betrokken Brusselse bedrijven naar voren zijn gebracht. Deze eerste fase zal naar verwachting in december 2019 worden afgerond. Vervolgens zal in 2020 een tweede fase van start gaan om de geselecteerde ideeën in samenwerking met het bedrijfsleven en de politiek in de praktijk te kunnen brengen. Er zij op gewezen dat andere actoren in het Gewest zullen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het CCC303030-initiatief en samen te werken met de gewestelijke autoriteiten. Op 11 oktober 2019 hebben er al twee collectieve werkvergaderingen plaatsgevonden om projecten voor CO2-emissiereductie in kaart te brengen. In totaal zullen naar verwachting acht vergaderingen worden gehouden tegen maart 2020.
Zoals u weet, maakt de klimaatuitdaging deel uit van het beleid van de Brusselse gewestelijke regering. Of het nu gaat om milieu, mobiliteit, financiën, werkgelegenheid, huisvesting, economie, opleiding, stedenbouw, ruimtelijke ordening, territoriale ontwikkeling, ... elke minister en staatssecretaris van Brussel is in het kader van zijn bevoegdheden en voor sommige van zijn beleidslijnen betrokken bij deze uitdaging, die concrete en collectieve antwoorden vereist. Daarom, en naar aanleiding van de aankondiging van uw interventie op de "Brussels Meet Brussels" avond voor de officiële lancering van het CCC303030-initiatief (), zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Heeft u deelgenomen aan deze avond? Zo niet, wie heeft er in uw plaats deelgenomen?
2. Wat waren de ideeën in verband met de klimaatuitdagingen die uw kabinet of uzelf 's avonds naar voren hebben gebracht? Heeft u een exemplaar van het Charter 2030 ontvangen?
3. Zijn er gewestelijke autoriteiten onder uw bevoegdheid of toezicht betrokken bij het CCC303030-initiatief? Zo ja, welke en op welke manier(en)?
4. Heeft uw kabinet of administratie sinds eind juni 2019 deelgenomen aan een van de geplande collectieve werkvergaderingen? Zo ja, wanneer, met wie en wat waren de eerste belangrijke ideeën en/of prioriteiten?

https://agenda.beci.be/brussels-meets-brussels
 
 
Antwoord     1. Heeft u dit evenement bijgewoond? Zo niet, wie heeft er dan voor u aan deelgenomen?

In september vond er een bijeenkomst plaats tussen BECI en mijzelf om het initiatief voor te stellen. Vervolgens heb ik deelgenomen aan de "Brussels Meet Brussels"-avond op 16 oktober voor de officiële lancering van het project met een inleidend debat over de GBV en de inhoud ervan. De formule was meer gericht op het bijeenkomen dan op het bespreken van ideeën.
2. Wat waren de ideeën in verband met de klimaatuitdagingen die uw kabinet of u tijdens deze avond heeft aangekaart? Heeft u een exemplaar van het Charter 2030 ontvangen?
De klimaatnoodtoestand staat centraal in de Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024, met ambitieuze doelstellingen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2030 en een koolstofneutraliteit tegen 2050. Daarom moeten we alle sectoren mobiliseren, zowel de openbare als de private sector, om ervoor te zorgen dat deze noodzakelijke koerswijziging een succes wordt. Zo zullen we erin slagen om onze mentaliteit en ambities in alle geledingen van onze samenleving te veranderen. Al mijn acties zijn dan ook in overeenstemming met deze geest als Minister van Leefmilieu. Zo heeft het Gewest al verschillende initiatieven genomen, zoals de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan, het Energierenovatieplan, het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, enz. Daarnaast is het mijn doel als Minister van Gezondheid en Welzijn om te werken aan een ecologische transitie die voor iedereen eerlijk en solidair is.
Ik verwelkom en stimuleer elk initiatief van de sociale en economische partners, zoals het BECI, dat bijdraagt tot de gezamenlijke verwezenlijking van de doelstellingen die in de gewestelijke Beleidsverklaring en de Strategie 2030 zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor het GGC303030-initiatief. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol te spelen en dit initiatief is een gelegenheid om op dit niveau de eerste contacten te leggen.
Ik heb een exemplaar van het Charter 2030 ontvangen en ik blijf dit initiatief en de resultaten die het zal opleveren, nauwgezet opvolgen.
3. Zijn er gewestelijke autoriteiten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, betrokken bij het GGC303030-initiatief? Zo ja, welke en op welke manier(en)?
Ik heb vertrouwen in de geest van loyaliteit aan het beleid en de Gewestelijke Beleidsverklaring van de Regering van de vertegenwoordigers van de instellingen die onder mijn toezicht vallen. Ik zie dus niet toe op hun deelname aan dit soort brainstormsessies.
4. Heeft uw kabinet of administratie sinds eind juni 2019 deelgenomen aan een van de geplande collectieve werkvergaderingen? Zo ja, wanneer, met wie en wat waren de eerste belangrijke ideeën en/of prioriteiten?
Een aantal van mijn raadgevers werd uitgenodigd om de werkvergaderingen bij te wonen, maar kon wegens agendaproblemen niet aanwezig zijn.
Als zij toch aan dit soort bijeenkomsten zouden hebben deelgenomen, ben ik ervan overtuigd dat de toespraken van de vertegenwoordigers van de instellingen die onder mijn toezicht vallen volledig in overeenstemming zijn met de visie en doelstellingen van de Regering.