Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De actoren die steun genieten van Brufotec

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 21/11/2019 Datum publicatie: 19/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Bij de voorstelling en de analyse van de begroting voor programma 003 van opdracht 12  “ Steun aan de agrovoedingssector, de tuinbouwsector en aan aanverwante sectoren » wordt uiteengezet dat Brufotec een werkingssubsidie zou ontvangen in het kader van zijn activiteit ter begeleiding van de actoren op het vlak van agrovoeding.
Daarom zou ik graag meer informatie hebben betreffende Brufotec en de manier waarop de ontvangen subsidies zullen gebruikt worden.
- Meer bepaald, wie zijn de actoren die steun van Brufotec genieten? Op basis van welke criteria worden zij geselecteerd? Zijn het alleen die actoren wier activiteiten beantwoorden aan de doelstellingen van de good food strategy?
- Hoeveel actoren genieten steun van Brufotec?
Meer concreet, hoe wordt deze ondersteuning van Brufotec geconcretiseerd?
 
 
Antwoord    1) Welke actoren genieten een Brufotec-steun? Op basis van welke criteria worden zij geselecteerd?
Alle actoren (ondernemingen, vzw's, feitelijke verenigingen, enz.) die een voedingsmiddelenactiviteit uitoefenen (horeca, vlees- of vissnijderij) en die aan de volgende criteria voldoen:
- de hoedanigheid van KMO hebben ;
- een uitbatingszetel in het BHG hebben ;
kunnen een beroep doen op de Brufotec-diensten.
2) Betreft het uitsluitend actoren wier activiteiten beantwoorden aan de doelstellingen van de “Good Food”-strategie?
De vzw heeft tot doel tegemoet te komen aan de behoeften van KMO's en kleine actoren uit de voedingsmiddelenindustrie in het Brussels Gewest en beperkt zich dus niet tot de steun aan actoren waarvan de activiteit in overeenstemming is met de doelstellingen van de “Good Food”-Strategie.
Tot nu toe werden deze actoren vooral geconfronteerd met eisen en beperkingen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.
In de afgelopen jaren heeft de vzw haar activiteiten echter uitgebreid met een dimensie van duurzame ontwikkeling om deze ondernemingen te helpen deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.
3) Hoeveel actoren genieten een Brufotec-steun?
Sinds de oprichting in 1997 als gewestelijk actieprogramma en tot eind 2018 zijn er tussen Brufotec en 437 verschillende begunstigden 1383 overeenkomsten ondertekend, waarbij de niet-geregistreerde gratis steun (d.w.z. de eenmalige eerstelijnssteun, zoals gratis advies via e-mail of telefoon, waarvoor geen schriftelijke verslag of factuur werd opgesteld).

Voor het jaar 2018, werden 91 overeenkomsten ondertekend met 71 verschillende begunstigden (waarvan er 39 voor het eerst een beroep deden op de vzw).
In deze voedingsmiddelenindustrie, is 43% van de begunstigden actief in de keuken- en cateringsector, die in Brussel het best vertegenwoordigd is.
4) Hoe wordt deze Brufotec-steun concreet gezien geoperationaliseerd?
De activiteiten van de vzw zijn verschillend van aard:
1. Begeleiding van ondernemingen bij het opzetten en onderhouden van hun voedselveiligheidsbeheersystemen:

De vzw voert een voorafgaande evaluatie uit van de onderneming vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid en biedt gepersonaliseerde begeleiding bij het opzetten of actualiseren van haar beheerysteem met het oog op de efficiëntie en de afstemming ervan op de onderneming. Vervolgens worden vaak audits aangevraagd door klanten om het systeem in stand te houden, te evalueren en, indien nodig, bij te sturen, met name vóór een certificering (BRC, IFS, ISO 22.000) door een erkend organisme. Deze audits kunnen dus worden aangevraagd of periodiek worden gepland.

2. Eenmalige hulp bieden
- Het uitvoeren van "infrastructuur"-audits, d.w.z. het uitvoeren van een controle op de infrastructuur van de onderneming en het opstellen van een deskundigenverslag om de subsidieaanvragen bij het Gewest voor werkzaamheden in het kader van de conformering met de wettelijke normen, te rechtvaardigen;
- Het uitvoeren van "hygiëne"-audits uit, d.w.z. een momentopname van de situatie om de ondernemingen te helpen beter te begrijpen wat werkt en wat min of meer snel moet worden bijgestuurd;
- Het creëren en controleren van voedseletiketten (verplichte vermeldingen, lijst en volgorde van ingrediënten, allergenen, etc.);
- Het organiseren en uitvoeren van microbiologische controles op werkoppervlakken na de reiniging (hygiënenogrammen), op luchtmonsters (aerogrammen) maar ook op voedingsmiddelen. Conserveringsstudies kunnen worden uitgevoerd om de houdbaarheidsdata voor producten vast te stellen.

3. Sensibiliseren en opleiden:
- Het verstrekken van hygiëneopleidingen binnen ondernemingen;
- Het organiseren van opleidingscycli op het gebied van voedselveiligheid en duurzame ontwikkeling;
- Het organiseren van bezoeken aan ondernemingen die een kwaliteits- en/of duurzaamheidsaanpak hebben geïmplementeerd;
- De vereniging neemt deel aan conferenties, rondetafels of symposia (FAVV-discussietafels, “Rabad”- en “Good Food”-activiteiten, “Credal”-opleidingen, enz.).
Deze verschillende activiteiten zijn gegroepeerd in 3 soorten diensten die tegen verschillende tarieven worden gesubsidieerd:
1. Antwoorden op eenmalige en dringende vragen (vragen over wetgeving, technische informatie, advies via telefoon of e-mail, korte bezoeken op het werkveld, enz.). Deze diensten zijn gratis omdat ze voor 100% door de gewestelijke subsidie worden gedekt.
2. Bijstandsovereenkomsten op het gebied van voedselhygiëne. 20% van deze diensten wordt gedekt door de onderneming of collectiviteit die in het BHG is gevestigd, waarbij de overige 80% wordt gedekt door de gewestelijke subsidie.
3. Opvolgingsovereenkomsten: opvolging van een reeds door Brufotec ingevoerd project dat voornamelijk gericht is op het helpen van fabrikanten om de geïmplementeerde kwaliteitssystemen (HACCP, BRC, ...) op termijn in stand te houden via audits, al dan niet in combinatie met microbiologische analyses.
Deze diensten worden voor 50% gedekt door de onderneming of collectiviteit (gevestigd in het BHG), waarbij het saldo wordt gedekt door de gewestelijke subsidie.
De laatste twee soorten diensten vallen onder een overeenkomst tussen de onderneming en Brufotec. In deze overeenkomst worden de dienstverleningsvoorwaarden vastgesteld, met inbegrip van de duur (aantal dagen) en het toegekende subsidiepercentage. De volledige omzet die door de ondernemingen in het kader van de activiteiten van de vzw wordt betaald, wordt teruggestort aan het Gewest.