Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkelingssamenwerking met landen van het Amerikaanse continent

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 37)

 
Datum ontvangst: 25/11/2019 Datum publicatie: 17/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, vereisen de uitdagingen van de globalisering en het nakomen van onze verplichtingen op het gebied van internationale solidariteit dat we, binnen onze mogelijkheden en op alle machtsniveaus, bijdragen aan de emancipatie van de bevolking en de levensomstandigheden van de bevolking van landen die soms ver weg zijn. Samenwerkingsprogramma's en partnerschappen met regio's, steden en gemeenten over de hele wereld creëren niet alleen lokale banden en oplossingen, maar creëren ook echte vriendschapsbanden. Elk jaar komen de Brusselse gemeenten en hun respectieve schepenen voor samenwerking bijeen tijdens een door het Gewest georganiseerde bijeenkomst om te bespreken hoe de inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kunnen worden versterkt. De betrekkingen tussen het Gewest en de gemeenten op het vlak van internationale solidariteit blijven zich ontwikkelen.
Graag wens ik een antwoord op volgende vragen inzake ontwikkelingssamenwerking met landen van het Amerikaanse continent :
1. Welke samenwerkings-/partnerschapsprogramma’s worden onderzocht of zijn al gestart door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke landen, regio's en steden zijn betrokken en/of hebben voorrang? Welke sectoren en thema's komen aan bod? Welke ministers en staatssecretarissen zijn hierbij betrokken?
2. Van welke netwerken is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid?
3. Werden ontwikkelingssamenwerkingsprojecten met Haïti, Ecuador, Brazilië, Suriname, Venezuela, Argentinië, Mexico, Cuba, Bolivia, de Dominicaanse Republiek en Brazilië uitgevoerd? Zo ja, welke? Zo neen, zijn er contacten gelegd om er een uit te werken?
 
 
Antwoord    1.
Zoals u me al gevraagd heeft in uw schriftelijke vraag nr. 17 betreffende het Aziatische continent en in uw schriftelijke vraag nr. 27 betreffende het Europese continent, preciseer ik nogmaals dat, gezien de beperkte middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake ontwikkelings-samenwerking en met het oog op de internationale aanbevelingen ter zake, de Brusselse ontwikkelingssamenwerking zich toelegt op een beperkt aantal landen – en meer bepaald regio’s – van de wereld: Marokko (regio Rabat-Salé-Kénitra), de Democratische Republiek Congo (stadsprovincie Kinshasa), India (agglomeratie Chennai) en Suriname (district Paramaribo).

Volgens de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking, wordt de keuze om samen te werken met een prioritair land en zijn lokale besturen gemaakt op basis van de volgende criteria:
·
Armoede- en ongelijkheidsgraad van het land
· Door het land
geleverde inspanningen (goed bestuur, rechten van de mensen gendergelijkheid)
· Comparatief voordeel van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking op het vlak van vergelijkbare
stedelijke problematieken
· Mogelijkheid tot het creëren van een duurzaam partnerschap met het oog op een versterking van de capaciteiten van de partner

De ordonnantie bepaalt ook een duidelijke identiteit inzake thematieken, namelijk de stedelijke gebieden en uitdagingen (
smart cities, formele en informele stedenbouwkunde, afvalbeheer enz.).
Naast mezelf kan de hele regering mogelijkerwijs betrokken worden afhankelijk van actiedomeinen en concrete projecten om de inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking of humanitaire steun te onderhouden. Tijdens humanitaire crises bijvoorbeeld, kan de Brusselse regering een bedrag vrijmaken om het consortium 1212 of elke andere vzw die actief is op de plaats van de crisis te steunen. Geen enkele andere minister of staatssecretaris is echter betrokken geweest op gebied van ontwikkelingssamenwerking of humanitaire steun sinds het begin van deze legislatuur.

We stellen echter vast dat de minister die bevoegd is voor het milieu en het klimaat sinds meerdere jaren ook betrokken is, via Brussel Leefmilieu, bij de organisatie en de financiering van een projectoproep voor de landen in het Zuiden die oorspronkelijk door Brussels International uitgeschreven is, gelet op de steeds grotere overlapping van de ontwikkelings- en milieu/klimaatkwesties. Ik hoop dat dit ook het geval zal zijn tijdens deze legislatuur.2.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is momenteel lid van twee internationale netwerken die van bijzonder belang zijn voor de ontwikkelingssamenwerking, namelijk het Fonds Mondial pour le Développement des Villes (Fonds voor Stadsontwikkeling) en Metropolis. Het lidmaatschap van een derde netwerk, PLATFORMA, wordt momenteel onderzocht.
3.
Gezien de partnerschapovereenkomst die in 2018 met Paramaribo ondertekend werd, wordt momenteel een actie gefinancierd in Suriname via de voorheen aangehaalde projectoproep “Zuiden”.

Het project in kwestie betreft een samenwerking tussen de Belgische NGO Citizenne en de Surinaamse NGO Urban House. Urban House is reeds enige tijd actief in youth empowerment, en het project dat door ons gefinancierd wordt kadert in deze context. Concreet gaat het om de ontwikkeling van mobiele infrastructuur waarmee opleidingen gaan gegeven worden aan jonge ondernemers, artiesten, enzoverder in Paramaribo, om zo de economie te diversifiëren en nieuwe kansen te geven aan jonge Surinamers. Het project werd bezocht tijdens de missie onder leiding van Secretaris-Generaal, op 4 juli 2019.


Als we ons niet uitsluitend beperken tot het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
stricto sensu, is het misschien nuttig te vermelden dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meerder initiatieven in Cuba en meer specifiek in Havana gesteund heeft, een stad waarmee het een in 1999 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst en in 2015 een entente over het culturele erfgoed gesloten heeft. In dat kader financiert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projecten die op deze thematiek gericht zijn en die voornamelijk voorgesteld worden tijdens de Semana belga en op de biënnale van de hedendaagse kunst in Havana.
Dit jaar werd ook een project gesteund van het consortium samengesteld uit de organisaties Oxfam Solidariteit, Humanity & Inclusion en Care naar aanleiding van de windhoos die Havana getroffen heeft op 27 januari.