Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vierde editie van de projectoproep “Vooruit met de wijk”

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 68)

 
Datum ontvangst: 27/11/2019 Datum publicatie: 10/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/11/2019 Ontvankelijk p.m.
09/01/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Zoals u weet heeft leefmilieu Brussel in 2016 zijn verschillende oproepen tot burgerprojecten bijeengebracht onder een enkele projectoproep met de naam “Vooruit met de wijk”. Deze projectoproep nodigt de Brusselaars in hun diversiteit uit om een duurzaam project voor te stellen dat ze samen willen opbouwen en ontwikkelen in hun buurt. Talrijke projecten werden de voorbije jaren al ondersteund door Leefmilieu Brussel. (in 2016 : https://frama.link/IQ2016 , in 2017 : https://frama.link/IQ2017, in 2018 : https://frama.link/IQ2018 ). Sedert 2016 hebben de ideeën van honderden Brusselaars het mogelijk gemaakt om meer dan 200 projecten op te starten zoals: collectieve moestuinen, buurtcompost, duurzame voedselprojecten, zero-waste workshops, repaircafé’s, gove boxes, kippenhokken, bijenkorven, broodovens, boomgaarden, vergroening van straten/gevels van de wijk om de biodiversiteit te bevorderen, ... Al deze projecten dragen bij tot het creëren van een gezellige wijkdynamiek en verbeteren tevens de levenskwaliteit; ze dragen concreet bij tot de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn inspanningen om de opwarming van de aarde actief te bestrijden. Na het succes van de vorige edities lanceerde Leefmilieu Brussel op 27 mei 2019 een vierde editie van deze projectoproep, met de volgende 6 onderdelen:
- duurzame wijken burgers http://quartiersdurablescitoyens.brussels/?lang=nlhttps://vooruitmetdewijk.brussels/duurzame-wijken/
- Good Food project https://www.goodfood.brussels/ https://vooruitmetdewijk.brussels/goodfood/
- Zero Waste project https://vooruitmetdewijk.brussels/zerowaste/
- https://leefmilieu.brussels/themas/zero-afval· collectief compost https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=accueil&l=nlhttps://vooruitmetdewijk.brussels/compost/
- groene wijk https://reseaunature.natagora.be/
- https://vooruitmetdewijk.brussels/groenewijken/
- project Energie https://vooruitmetdewijk.brussels/energie/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie
Van juni tot september 2019 werden verschillende informatiesessies gehouden en op 24 november 2019 werd de projectoproep afgesloten. Volgens ons onderzoek zal de toewijzing van middelen begin 2020 plaatsvinden. Intussen zou ik u de volgende vragen willen stellen met betrekking tot de selectie van projecten:
1. Hoeveel mensen hebben de informatiesessies bijgewoond?
2. Wat is het budget dat voor deze projectoproep is uitgetrokken?
3. Hoeveel projecten werden ingediend, gemeente per gemeente?
4. Wat was de evaluatiemethode en welke criteria werden gebruikt om de evaluatie uit te voeren? Wie werd belast met deze evaluatie?
5. Welke projecten werden niet geselecteerd of behouden, met voor elk project: onderdeel, dossiernummer, taal, projectdrager, naam, doelstelling(en), samenvatting, plaats van ontwikkeling, gemeente, reden(en) van weigering (met de aan het project toegekende score(s))?
6. Werden klachten of vorderingen ingediend? Zo ja, hoeveel, wie, wie heeft deze klachten ingediend en voor welke projecten?
7. Welke projecten worden geselecteerd en behouden, met voor elk project: onderdeel, dossiernummer, taal, projectdrager, naam, doelstelling(en) en toegevoegde waarde(n), plaats van ontwikkeling, gemeente, uitvoerperiode, toegekende score(s), eventuele opmerkingen?
8. Op welke datum zal de toewijzing van de middelen precies plaatsvinden?
 
 
Antwoord    1) Hoeveel personen hebben de informatiesessies bijgewoond?

Er waren 4 informatiesessies, die in 4 gebieden van het Gewest werden georganiseerd, waarbij verschillende gemeenten werden samengebracht en de betrokken gemeentelijke diensten/schepen aan de sessies konden deelnemen. Deze sessies werden 's avonds gehouden. 223 mensen namen deel aan deze sessies:
- op 20 juni 2019 in Schaarbeek: 31 deelnemers, met de gemeenten Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe;
- 2 juli in Elsene: 47 deelnemers, met de gemeenten Oudergem, Etterbeek, Elsene, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde;
- op 9 september in Jette: 73 deelnemers, met de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Brussel-Stad, Ganshoren, Jette en Koekelberg;
- 12 september in Anderlecht: 72 deelnemers, met de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek en Sint-Gillis.

2) Wat is het budget dat voor deze projectoproep werd uitgetrokken?

Het budget dat (na de jury) werd toegewezen voor de rechtstreekse financiering van subsidies aan burgers is als volgt:
- “Good Food”-projecten: € 68.255;
- “Zero Waste”-projecten: € 19.220;
- “Collectieve Compost”-projecten: € 16.885;
- “Groene Wijk”-projecten: € 46.667;
- “Energie”-projecten: € 3.000.
De duurzame burgerwijken worden tijdens deze oproep geselecteerd om gedurende ongeveer 6 maanden te worden begeleid in een fase waarin er een stand van zaken van de wijk zal worden opgemaakt en de groep die het project draagt zal worden geconsolideerd, zodat ze ook kunnen worden gefinancierd uit het participatieve budget van de Duurzame Burgerwijken, waarvan het budget 100.000€ bedraagt.

3) Hoeveel projecten werden er ingediend, gemeente per gemeente?

Het aantal projecten per gemeente is als volgt (ingediend-geselecteerd):
- Anderlecht: 9-4;
- Oudergem: 3-3 (waarvan 1 samen met SPW);
- Sint-Agatha-Berchem: 2-2;
- Brussel-Stad: 10-9;
- Etterbeek: 1-1 (samen met Elsene);
- Evere: 0-0;
- Vorst: 9-8;
- Ganshoren: 2-2;
- Elsene: 9-7 (waarvan 1 samen met Etterbeek);
- Jette: 0-0;
- Koekelberg: 3-2;
- Sint-Jans-Molenbeek: 4-4;
- Saint-Gilles: 4-3;
- Sint-Joost-ten-Node: 2-1;
- Schaarbeek: 6-5;
- Ukkel: 4-4;
- Watermaal-Bosvoorde: 3-3;
- Sint-Lambrechts-Woluwe: 5-3;
- Sint-Pieters-Woluwe: 3-3 (waarvan 1 samen met Oudergem).

4) Wat is de evaluatiemethode en welke criteria werden weerhouden om de evaluatie uit te voeren? Wie werd belast met deze evaluatie?

De projecten werden eerst beoordeeld op hun ontvankelijkheid aan de hand van de volgende criteria:

1. De aanvraag moet worden ingediend via het voorgestelde aanvraagformulier, dat volledig moet zijn en alle bijlagen moet bevatten (samenstelling van de groep, bankattest, vergunning voor het gebruik van de grond);

2. De voorgestelde projecten moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ontwikkeld door mensen die er wonen of werken;

3. De pilootgroep moet bestaan uit ten minste 5 personen (waarvan er drie binnen het projectgebied wonen) en de leden moeten volgens de voorgeschreven regels worden geïdentificeerd;

4. Het collectief moet een door de eigenaar ondertekende toelating hebben verkregen als het project de bezetting van een private of openbare grond of ruimte vereist (minstens een principiële toelating in afwachting van een meer officieel document - vooral voor gemeentelijke gronden): moestuin, compost, givebox, enz.

De jury hanteert echter een zekere flexibiliteit met betrekking tot de criteria 1 en 4 voor het verkrijgen van de vereiste documenten (bankattest, principiële toelating, enz.). Het collectief wordt niet automatisch geweigerd indien deze documenten ontbreken op het ogenblik van de indiening van de kandidaturen, maar ze moeten vóór de juryvergadering worden opgestuurd.
De selectie van de projecten vindt vervolgens plaats aan de hand van een reeks selectiecriteria die in de selectieprocedures worden vastgesteld. Het zijn er acht:

1) de overeenstemming van het project met de algemene doelstellingen van de oproep en het gekozen thema;

2) De operationele geloofwaardigheid van het project: is het project ontworpen om zijn doelstellingen te bereiken?

3) De soliditeit en werking van de groep die het project draagt en de ontwikkeling van een open en participatieve dynamiek binnen deze groep;

4) Openstelling voor de wijk door personen buiten de groep die het project draagt te betrekken, maar ook door het aantal gebruikers van het project te vergroten (collectieve compost, collectieve moestuin, enz.);

5) De uitvoering van een beoordeling van de impact van het project op het milieu en de wijk;

6) De potentiële verduurzaming en autonomie van het project (met name financieel);

7) de samenhang tussen de begroting en de doelstellingen;

8) de geloofwaardigheid van het uitvoeringsschema.

Deze criteria worden beoordeeld met een score van 0 tot 10 voor de eerste (doelstellingen) en van 0 tot 3 voor de andere, voor een totaal van 31 punten.

Bovendien wordt bij de selectie nog een ander element in aanmerking genomen, dat als volgt in de modaliteiten wordt opgenomen
(vrije vertaling): afhankelijk van de begrotingscapaciteit voor de begeleiding, zal voorrang worden gegeven aan initiatieven die nooit steun hebben genoten in het kader van oproepen tot het indienen van “burger”-projecten.

De selectie van Duurzame Burgerwijken is echter niet gebaseerd op een beoordeling van alle criteria, aangezien deze groepen geen concrete projecten indienen, maar eerder een gedocumenteerde intentieverklaring over de wijkprojecten. De analyse is dus eerder kwalitatief en gebaseerd op de specifieke criteria van de DBW.

De selectiejury is per thematisch luik samengesteld uit:
- een vertegenwoordiger van de administratie;
- een vertegenwoordiger van het begeleidingsteam;
- een vertegenwoordiger van het kabinet.
Ook bij projecten die op hun grondgebied worden uitgevoerd, wordt rekening gehouden met de mening van de betrokken gemeenten.

5) Welke projecten werden niet geselecteerd of weerhouden, met voor elk project: luik, dossiernummer, projecttaal, projecttaal, collectief dat het project draagt, projectnaam, nagestreefde doelstelling(en) en projectsamenvatting, plaats waar het project wordt ontwikkeld, gemeente, reden(en) voor weigering (met de aan het project toegekende score(s))

De geweigerde projecten zijn opgenomen in de tabel in bijlage. Een aantal van deze projecten werd onontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van documenten, ondanks de tijd die daarvoor werd geboden.

6) Zijn er klachten en bezwaren ingediend? Zo ja, hoeveel, wie heeft deze klachten ingediend en voor welke projecten?

De resultaten van de jury worden momenteel gevalideerd. De collectieven werden nog niet op de hoogte gebracht van de resultaten. Er werden dan ook geen klachten ontvangen.

7) Welke projecten worden geselecteerd en weerhouden, met voor elk project: luik, dossiernummer, projecttaal, collectief dat het project draagt, projectnaam, nagestreefde doelstelling(en) en toegevoegde waarde(n) van het project, plaats waar het project wordt ontwikkeld, gemeente, projectuitvoeringstermijn, projectscore(s), eventuele opmerkingen?

De projectselectietabel bevat al deze elementen en werd als bijlage toegevoegd.
De projecten zullen in 2020 worden uitgevoerd.

8. Op welke datum zullen de middelen worden toegewezen?

De beslissing van de jury wordt momenteel gevalideerd. De subsidieovereenkomsten en -besluiten zullen worden opgesteld na het verlof, en na validatie en ondertekening van deze documenten zullen de betalingen eind februari, begin maart, worden verricht.