Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Bescherming en bevordering van het welzijn van de politieagenten en de personeelsleden van de zes Brusselse politiezones

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 65)

 
Datum ontvangst: 04/12/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens een Europees onderzoek uit 2015 (EWCS2015) zou in België 19% van de werknemers in de onderzochte sectoren een probleem met "geweld op het werk" hebben ondervonden. Het cijfer stijgt tot 26% voor de werknemers in het openbaar bestuur, het onderwijs en de gezondheidszorg.
In de praktijk worden veel mensen op het werk "gepest" zonder dat hun collega's dat merken.
Pesterijen en geweld op het werk kunnen nadelig zijn voor de werknemer en zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid schaden.
De opsporing en beoordeling van situaties die kunnen leiden tot psychosociale risico's op het werk, de voorlichting en opleiding van de werknemers maken onder meer deel uit van een reeks maatregelen om psychosociale risico's op het werk te voorkomen en de werknemers te beschermen tegen pesterijen en geweld op het werk, teneinde hun welzijn op het werk te waarborgen.
In februari 2019 hebben we vernomen dat er bij de federale politie en twaalf lokale politiezones een interne audit was uitgevoerd, die een toenemende malaise bij de politieagenten aan het licht bracht.
Zoals u weet, zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zes politiezones:
Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene 5339 : Stad Brussel en Elsene
Politiezone Brussel-West 5340: Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint‑Agatha-Berchem.
Politiezone Zuid 5341 : Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst
Politiezone 5342: Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem.
Politiezone Montgomery 5343: Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Politiezone 5344: Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Noode en Evere.

Op grond van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers moet elke organisatie een analyse van de psychosociale risico’s uitvoeren.

Voor elk van de zes voornoemde politiezones had ik u graag de volgende vragen gesteld:
1. Over welke middelen beschikt de politiezone om geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesterijen op het werk te voorkomen, te analyseren, te controleren, te evalueren en te bestrijden?
2. Hoeveel klachten over psychosociale aspecten werden sinds 2018 (jaar per jaar, interventie per interventie) geregistreerd? Wanneer werd de laatste klacht ingediend? Zijn er maatregelen getroffen naar aanleiding van de klachten? Zo ja, welke precies?
3. Van wanneer dateert de laatste risicoanalyse van de psychosociale risico's op het werk? Hoe luiden de conclusies? Wie heeft de risicoanalyse uitgevoerd? Wat waren de kosten inclusief alle belastingen? Wie heeft de factuur betaald?
4. Zijn er na de laatste risicoanalyse nieuwe preventiemaatregelen geïntegreerd in het algemene preventieactieplan of in het jaarlijkse actieplan dat in het kader van het welzijnsbeleid van de politiezone wordt opgesteld?
5. Werden de personeelsleden ingelicht over de psychosociale risico's op het werk en alle vormen van ongewenst gedrag op het werk? Zo ja, wanneer? Werden alle personeelsleden correct geïnformeerd?
6. Hoeveel mensen werken momenteel voor de politiezone (geslacht per geslacht, functie per functie (inclusief de personen in opleiding))?

Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden: 2015 (EWCS2015 – European Working Conditions Surveys 2015), EUROFOUND, https://www.eurofound.europa.eu/nl/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015, geraadpleegd op 9 september 2019.
J. Th., "Près d’un travailleur sur dix victime de harcèlement", La Dernière Heure - Les Sports, donderdag 16 maart 2017, p.3.
BeSWIC - Belgisch Kenniscentrum over Welzijn op het Werk, https://www.beswic.be/nl/themas/psychosociale-risicos-psr/geweld-pesterijen-en-ongewenst-seksueel-gedrag-op-het-werk
"Preventie van psychosociale risico's op het werk", SECUREX, https://www.securex.eu/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~201&Lang=NL, geraadpleegd op 9 september 2019.
Nawal Bensalem: "Malaise, pression, tentative de suicide, harcèlement..... l’audit alarmant au sein de la police", gepubliceerd op zaterdag 16 februari 2019 om 07.08 uur - bijgewerkt op maandag 18 februari 2019 om 10.40 uur, https://www.lalibre.be, https://www.lalibre.be/belgique/malaise-pression-tentative-de-suicide-harcelement-l-audit-alarmant-au-sein-de-la-police-5c67acdb9978e2710e4df34f, geraadpleegd op 4 december 2019.
Bron: "Activiteitenverslag 2018 van de Algemene Inspectie van de Federale en van de Lokale Politie (AIG)", Verantwoordelijke uitgevers: 1
e HCP Thierry GILLIS, inspecteur-generaal en HCP Johan DE VOLDER, adjunct-inspecteur-generaal, https://www.politie.be/aigpol/sites/aigpol/files/attachments/2018‑AIG%20Activiteitenverslag_0.pdf, p. 52, geraadpleegd op 4 december 2019.
JUSTEL,
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996080400&table_name=wet
 
 
Antwoord    In de artikelen I.3-1 en volgende van de codex over het welzijn op het werk is duidelijk bepaald dat de werkgever een risicoanalyse van de psychosociale risico’s moet uitvoeren en de passende maatregelen moet treffen. In het geval van de politiezones is de werkgever het politiecollege.
Het aantal formele en informele klachten staat vermeld in het jaarverslag voor de FOD Werkgelegenheid en wordt niet meegedeeld aan derde instanties. Deze gegevens worden daarnaast bekendgemaakt in het basisoverlegcomité, waar een geheimhoudingsplicht geldt (huishoudelijk reglement).
Het is dus de taak van de FOD Werkgelegenheid om bij de instellingen in kwestie, hier dus de politiezones, na te gaan of zij een beleid voeren voor de preventie van psychosociale risico’s (vertrouwenspersoon, interne nota over de formele en informele procedure, de rol van de actoren zoals de hiërarchische lijn, enz.). Die preventieve maatregelen zijn wettelijk vastgelegd (middelen / verplichtingen).
Ik wil u dan ook verzoeken om u te richten tot de federale minister van werkgelegenheid voor meer inlichtingen.