Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de benoeming van commissarissen van de Brusselse regering bij Hub.brussels

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 27)

 
Datum ontvangst: 03/12/2019 Datum publicatie: 17/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens onze informatie is de Brusselse Regering onlangs overgegaan tot de benoeming van regeringscommissarissen bij het Brussel Agentschap voor Bedrijfsondersteuning.

Graag een antwoord op volgende vragen :

1. Kunt u ons meedelen op welke basis deze regeringscommissarissen zijn benoemd?
2. Welke vaardigheden zijn vereist en nodig voor deze functie en welke methode heeft de regering gekozen om kandidaten te selecteren?
3. Zijn deze functies het onderwerp geweest van een oproep tot het indienen van kandidaturen? Zo ja, wanneer en waar werd deze gepubliceerd?
4. Wat is de exacte inhoud van hun opdracht bij Hub.brussel en welke vergoeding krijgen ze daarvoor?
 
 
Antwoord    De benoeming van de commissarissen van de Brusselse Regering bij Hub.brussels is een voorrecht van de regering, waarvan het wettelijk kader gebaseerd is op twee teksten (waarvan de belangrijkste artikelen hieronder worden weergegeven):
- Artikel 22 van het besluit van 18 mei 2017 tot oprichting van het BAOB;
- De artikelen 9 en 10 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
De twee commissarissen worden door de regering benoemd op voordracht van respectievelijk de Minister van Economie en de Minister van Financiën. De regering heeft, overeenkomstig de gebruiken en op voorstel van de bevoegde ministers, de kandidaten geselecteerd die het best in staat zijn om de taken te vervullen waarin het bestaande wettelijke kader voorziet (artikelen 9 en 10 van de wet van 16 maart 1954). In casu, is de op mijn voorstel weerhouden commissaris de heer Jérôme Thomas, die raadgever is op mijn kabinet en die instaat voor de ondersteuning van ondernemers. Zijn benoeming werd door de Regering vastgelegd op 05/12/2019.
Wat de bezoldiging betreft, werd deze door de Algemene Vergadering van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven vastgesteld op 12 juli 2017 vastgesteld op een brutobedrag van 240 euro per vergadering.