Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de door de besturen van de GOB getroffen maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 25)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 06/12/2019 Datum publicatie: 20/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 heb ik alle ministeriële kabinetten van de drie Brusselse regeringen (Gewest, GGC en FGC) ondervraagd over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming (LEDO). In mijn parlementaire vraag benadrukte ik dat, met het oog op het dringende klimaatprobleem, elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend is in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Ik benadrukte eveneens dat het LEDO-certificaat voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst bijdraagt tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Zoals u weet, staat het LEDO-label sinds maart 2018 en het herontwerp ervan open voor elke instelling.
Naar aanleiding van de informatiesessie van 28 november 2019 voor de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen, wil ik vandaag, 6 december 2019, terugkomen op het bovengenoemde label alsook op de vooruitgang die de vestigingen van de zes besturen van de GOB hebben geboekt ().
Graag wil ik van u minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, voor ELK van de 6 besturen van de GOB die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen het volgende weten:
1. Heeft het bestuur de informatiesessie van 28 november 2019 bijgewoond?
2. Heeft het bestuur zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in het bestuur getroffen, per vestiging? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is een van de Brusselse instellingen bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaat uit zes besturen,
https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-overheidsdienst-brussel, geraadpleegd op 6 december 2019.
 
 
Antwoord    De GOB besteed al lang aandacht aan het duurzame karakter van onze activiteiten, milieubewustzijn en een correcte toepassing van wet- en regelgeving. Klimaatopwarming, luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit maar ook afval zijn slechts enkele van de thema’s waar de GOB zich dagelijks voor inzet. De gewestelijke administratie van Brussel zoekt steeds naar (nieuwe) manieren om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en tracht zijn bestaande goede praktijken verder uit te bouwen en te verbeteren om diens maatschappelijke rol te vervullen en zijn functie voorbeeldig te dragen ten aanzien van de burgers.Antwoord op vraag 1 (L’organisme a-t-il participé à la session d’information du 28 novembre 2019 ?):

Om het duurzaamheidsbeleid van de GOB te steunen heeft de administratie een Eco-Mobility Manager. Deze staat in voor de sensibilisering van de circa 1600 medewerkers van de GOB en staat in voor de opvolging van het dossier “Ecodynamische Onderneming”. De Eco-Mobility Manager was niet aanwezig op de sessie van 28 november omdat ze reeds op dezelfde infosessie van het label op 24 oktober 2019 aanwezig was.Antwoord op vraag 2 (L’organisme a-t-il présenté sa candidature à la nouvelle version du label « Entreprise Ecodynamique » ?):


De GOB heeft in 2012 de eerste stappen gezet om het
Label Ecodynamische onderneming voor het City Center en het CCN te behalen. Zo werd een eerste dossier Ecodynamische onderneming ingediend. Dit dossier had als doel een aantal acties te lanceren. Zo werd er een meerjarenplan voor duurzame aankopen uitgewerkt en een eenvoudige wijze van milieubeheer voorgesteld. Dit initiatief leidde tot het behalen van een eerste ster van het label ‘Ecodynamische onderneming’. In oktober 2015 werd een hernieuwingsdossier voor het label ‘Ecodynamische onderneming’ ingediend. Dit heeft geleid tot het behalen van een tweede ster van het label ‘Ecodynamische onderneming’. Het dossier voor een derde ster zal ingediend worden na de verhuizing van de GOB (sites CCN en City Center) naar de Silver Tower, voorzien in 2020.
Antwoord op vraag 3 (Quelles sont les mesures et bonnes pratiques en écogestion mises en place dans l’organisme, site par site ? De quelles manières sont-elles concrètement implémentées et mises en œuvre ?):

Er kan verwezen worden naar verschillende inspanningen met een historiek inzake duurzaamheid bij de GOB:

- Het inzetten op een
Eco-Mobility Manager. Deze staat in voor de sensibilisering van de circa 1600 medewerkers van de GOB.


- Het
Meerjarenplan Duurzame en Ethisch verantwoorde aankopen: de voorgeschiedenis van het plan duurzame aankopen gaat terug tot de mandaatdoelstellingen van de SG(A) en het strategisch plan ‘Brussels in motion’. In 2013 werd hieruit het eerste Meerjarenplan Duurzame en Ethisch Verantwoorde Aankopen 2013-2016 opgesteld. In 2017 volgde een evaluatie. Omwille van het strategisch belang van deze materie werd door de Directie Kwaliteit en Performantie en de Directie Facilities een tweede Meerjarenplan Duurzame en Ethisch Verantwoorde Aankopen 2018-2020 opgesteld. Het doel van het meerjarenplan is om het duurzaam karakter van het aankopenbeleid van de GOB te versterken en een fundamentele bewustwording te verspreiden binnen alle diensten en besturen van de GOB.

- Het
Label Ecodynamische onderneming voor het City Center en het CCN, zoals hierboven vermeld.


-
Jaarlijks minstens drie grootschalige sensibiliseringsacties naar alle medewerkers van de GOB toe inzake milieurelevante kwesties: het gaat om het bewust maken over energieverbruik (dikketruiendag in februari, waarbij de verwarming lager wordt gezet in de gebouwen), over duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (tijdens de week van de mobiliteit in september) en over afvalbeheer en -vermindering (tijdens de Europese week van de afvalvermindering in november).

-
Een MilieuManagemenSysteem conform ISO 14001 : 2015:

De wens om de inspanningen van de GOB conform de norm ISO 14001 te formaliseren werd expliciet vastgelegd als mandaatdoelstelling in het strategisch plan 2017-2022 van de secretarissen-generaal. Zo werd de ISO 14001 : 2015-certificering behaald aansluitend op een audit in november voor enkele essentiële en ondersteunende diensten van Brussel Gewestelijke Coördinatie, binnen het City Center (Directie Kwaliteit en Performantie, Directie Communicatie, Directie Brussels International, Directie IT-Coördinatie, Directie Facilities en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk). Samen met hen heeft de Directie Kwaliteit en Performantie gewerkt aan de uitbouw van een MilieuManagementysteem om zich te engageren de milieuimpact van de GOB te verkleinen op de significante milieuaspecten die verbonden zijn aan diens processen en werking en wordt er gestreefd naar een versterkte integratie van milieu in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De contactpersonen van iedere directie vormen zo sleutelfiguren die binnen hun directies de medewerkers van deze directies mee aanzetten tot het aannemen van milieupraktijken. Dit versterkt de kracht van het gevoerde milieubeleid.
Het gaat om een eerste ervaring met ISO-normen, waaruit de GOB kan leren om in de komende jaren een gefaseerde uitbreiding van de scope van het project voor te bereiden en te realiseren.Om de visie kracht bij te zetten heeft de GOB binnen het kader van ISO 14001 : 2015 meetbare milieudoelstellingen bepaald. Men gaat daarbij uit van een aantal concrete engagementen die vertaald zijn in een milieubeleid.


Verdere inspanningen zullen binnenkort plaatsvinden in het kader van het project Be Connected
. Het grootste deel van de medewerkers van de GOB, die momenteel in het CCN en de City Center werken, zullen volgend jaar in die context op een nieuwe locatie werken, de Silver Tower. Met het oog op de grootschalige veranderingen dat deze verhuizing met zich meebrengt, worden talrijke acties ondernomen om het personeel aandachtig te maken voor het duurzaamheidsbeleid en het beleid verder te blijven versterken.