Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de door de gewestelijke instellingen getroffen maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 49)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 06/12/2019 Datum publicatie: 20/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    En date du 28 octobre 2019, je questionnais l’ensemble des cabinets ministériels des trois gouvernements bruxellois (Région, Cocom et Cocof) au sujet de la nouvelle mouture du Label Entreprise Ecodynamique (LEED). Dans ma question parlementaire, je soulignais qu’ au regard de l’état d’urgence climatique, chaque geste concret et bonne pratique favorisant une consommation responsable à son importance, voir est décisif dans notre lutte contre le réchauffement et le changement climatique.  Je soulignais aussi que pour un cabinet ministériel ou pour un service public, être labellisé LEED participe au devoir d’exemplarité (responsabilité, durabilité et circularité) en vue de soutenir concrètement les politiques, plans et stratégies liés au développement durable du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Comme vous le savez, depuis mars 2018 et son redesign, le Label « LEED » est désormais ouvert à tout organisme.
Ce vendredi 6 décembre 2019, suite à la session d’information du 28 novembre 2019 proposée aux organismes éligibles désireux de se lancer dans une démarche Ecodynamique, j’aimerais revenir sur le susmentionné Label ainsi que sur
les avancées réalisées par les sites d’activités des organismes régionaux ().
Madame la Secrétaire d'Etat, en votre qualité de Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), chargée du Logement et de l'Egalité des Chances (compétences déléguées par le Ministre-Président Rudi Vervoort), je souhaite savoir pour
CHACUN des organismes régionaux relevant de vos compétences ou de votre tutelle :
1. L’organisme a-t-il participé à la session d’information du 28 novembre 2019 ?
2. L’organisme a-t-il présenté sa candidature à la nouvelle version du label « Entreprise Ecodynamique » ?
3. Quelles sont
les mesures et bonnes pratiques en écogestion mises en place dans l’organisme, site par site ? De quelles manières sont-elles concrètement implémentées et mises en œuvre ?

Les organismes régionaux: la Région de Bruxelles-Capitale a créé toute une série d'institutions d'utilité publique et d'associations sans but lucratif en vue de traduire sa politique et ses compétences en actions concrètes,
https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-organismes-regionaux , consulté le 6 décembre 2019.

 
 
Antwoord    Voor het Woningfonds:

Het Woningfonds was aanwezig op de informatiesessie van 28 november 2019 en heeft zijn kandidatuur voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische onderneming" hernieuwd.

Het Woningfonds had zich in 2015 reeds geëngageerd door het handvest van Leefmilieu Brussel te ondertekenen voor de progressieve invoering van 27 algemene principes van ecologisch beheer.

Het Fonds zet daarom de stappen van het proces voort om het label "Ecodynamische Onderneming " te verkrijgen.

Inmiddels zijn er al diverse acties ondernomen om dit label te verkrijgen:

- Het naleven van de wettelijke verplichtingen (milieuvergunning, mobiliteitsplan, EPB-certificaat voor overheidsgebouw, enz.);
- De plaatsing van buitenzonwering om oververhitting tegen te gaan;
- Het uitvoeren van een energieaudit;
- De opstelling van een bestek voor HVAC-vernieuwingswerken (Heating, Ventilating and Air conditionning);

- De plaatsing van fotovoltaïsche panelen;
- Relighting (vervanging van de bestaande lampen door LEDs);
- De terbeschikkingstelling van een elektrisch voertuig (Zen Car) en het gebruik van deelauto's (Cambio) voor verplaatsingen van het personeel (met uitzondering van woon-werkverkeer);
- Afvalbeheer: naast de sortering heeft het Woningfonds een contract met Net-Brussel en Bebat voor de terugname van afval;

- Tweede leven voor afgedankte computerapparatuur (donatie van oude computers aan een vzw die in Tunesië werkzaam is op het gebied van onderwijs en dit vooral in scholen gelegen op het platteland);

- Lopend DMS-project (datadigitalisering met een “zero paper”- doelstelling);
- Gebruik van ecologische onderhoudsproducten;
- Aanleg van een collectieve moestuin en composthoop;
- Project om het personeel te sensibiliseren omtrent de verschillende milieuthema’s.


Hieronder vindt u de antwoorden van de GOB met betrekking tot Brussel Huisvesting en Equal.Brussels:
Om het durrzaamheidsbeleid van de GOB te steunen, beschikt deze laatste over een Eco-Mobility Manager. Die staat in voor de sensibilisering van de circa 1600 medewerkers in de onderneming en voor de opvolging van het dossier “Ecodynamische Onderneming”.

De Eco-Mobility Manager was niet aanwezig op de informatiesessie van 28 november omdat ze reeds aanwezig was op dezelfde infosessie omtrent het label op 24 oktober 2019.
Er moet worden opgemerkt dat de GOB in 2012 reeds de eerste stappen had gezet om het Label “Ecodynamische onderneming” voor het City Center (gebouw waarin equal.brussels is ondergebracht) en het CCN-gebouw (gebouw waarin Brussel Huisvesting is ondergebracht) te verkrijgen.
Er werd toen een eerste dossier “Ecodynamische onderneming” ingediend. Dit dossier had als doel een aantal acties te lanceren. Zo werd er een meerjarenplan voor duurzame aankopen uitgewerkt en werd er een eenvoudige ecobeheersysteem voorgesteld.
Dit initiatief leidde tot het behalen van een eerste ster van het label ‘Ecodynamische onderneming’ voor de GOB.
In oktober 2015 werd een hernieuwingsdossier voor het label ‘Ecodynamische onderneming’ ingediend. Dit heeft geleid tot het behalen van een
tweede ster.
Het dossier voor een derde ster zal ingediend worden na de verhuis van de GOB (sites City Center en CCN) naar de Silver Tower. Deze verhuis is voorzien voor 2020.
De GOB kan verschillende acties vermelden die werden ondernomen met betrekking tot de doorgevoerde maatregelen en goede praktijken inzake ecobeheer:
- De aanstelling van een Eco-Mobility Manager die instaat voor de sensibilisering van de circa 1600 medewerkers van de GOB;
- De jaarlijkse organisatie van minstens drie grootschalige sensibiliseringsacties voor alle medewerkers van de GOB omtrent relevante milieukwesties: het gaat erom hen bewust te maken voor het energieverbruik (dikketruiendag in februari waarbij de verwarming lager wordt gezet in de gebouwen), voor duurzame mobiliteit, voor de impact van het verkeer (tijdens de week van de mobiliteit in september) en voor afvalbeheer en -vermindering (tijdens de Europese week van de afvalvermindering in november).

- Het meerjarenplan voor duurzame en ethisch verantwoorde aankopen 2018-2020: het doel van dit plan is de duurzaamheid van het aankoopbeleid van de GOB te versterken en al haar diensten en besturen te sensibiliseren;

- De voorbereiding van het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001:2015: een ISO 14001:2015 certificering wordt voorbereid. De Directie Kwaliteit en Performantie heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een milieumanagementsysteem om de milieu-impact van de GOB op de belangrijke milieuaspecten met betrekking tot zijn processen en werking te verminderen en om de integratie van het milieu bij de uitvoering van de dagelijkse taken te versterken;
- De gemeenschappelijke ruimten van de gebouwen van de GOB uitrusten met afvalbakken voor selectieve sortering: papier, PMD en ander afval;
- De aanwezigheid van waterfonteinen in de gemeenschappelijke ruimtes;
- De geleidelijke vervanging van lampen door LED-lampen in het CCN-gebouw;
- De verkorting van de verwarmingsperiodes, met name in het weekend en op feestdagen in het City Center;
- De bewustmaking van de ambtenaren voor de verlaging van de temperatuur tijdens de werkdag van 23°C tot 21°C, de wettelijke temperatuur. In dit temperatuurbereik zorgt elke verlaagde temperatuursgraad voor een besparing van 7% op het energieverbruik;
Vernieuwing van het dak met isolatie op beperkte oppervlakten in het CCN-gebouw;
Voor de BGHM:
De BGHM heeft deelgenomen aan de informatiesessie van 28 november 2019.
De BGHM heeft in 2018 haar kandidatuur ingediend om het label “Ecodynamische onderneming” te verkrijgen. Aangezien de kandidatuur niet aan alle voorwaarden zal voldoen tegen de voorziene deadline van 20 januari 2020, zal deze worden gearchiveerd en zal de BGHM vervolgens een nieuwe kandidatuur indienen.

De indiensttreding van een Facility Manager op 6 januari 2020 zal het mogelijk maken om de laatste maatregelen door te voeren die nodig zijn om het label te verkrijgen.

Naast de wettelijke verplichtingen werden de volgende goede praktijken ingevoerd bij de BGHM:
- Procedure om verspilling te vermijden bij alle aankopen van goederen of diensten;

- Uitsluitend gerecycleerd papier voorzien, gebleekt zonder chloor of ongebleekt;

- Uitsluitend papier gebruiken waarvan het gewicht minder of gelijk is aan 80g/m²;

- Tijdens een evenement of bijeenkomst met catering broodjes aanbieden bestaande uit ten minste één ingrediënt met het bio-label en ten minste één seizoensgroente of lokale groente;
- Bij voorkeur gebruik van biologisch afbreekbare natuurlijke producten of gelabelde producten voor de reiniging van het gebouw;
- De keuze voor gelabelde printers, scanners of kopieerapparaten;
- De keuze voor Energy Star- of TCO-gecertificeerde computers;
- Computerservers met energieprestatielabel;
- Vermindering van de lichtvervuiling in het gebouw die schadelijk is voor de fauna;
- Inventarisatie van waterverbruikpunten;

- Opvolging van het waterverbruik;
- Lijst van infrastructuren en vervoerswijzen om de instelling te bereiken;
- Inventarisatie van stimulansen voor zachte mobiliteit;

- Vergoeding van alle treinreiskosten volgens de wijze van woon-werkverkeer van het personeel;

- Vergoeding van alle kosten voor openbaar vervoer volgens de wijze van woon-werkverkeer van het personeel;

- Toekenning van een kilometervergoeding voor fietsers
- Telewerk;
- Diagnose van de verplaatsingen van de deelnemers aan vergaderingen of evenementen of van bezoekers van de site;
- Terbeschikkingstelling van ten minste één laadstation voor eigen elektrische voertuigen van het personeel;
- Voorgesteld systeem van deelauto's voor zakelijke verplaatsingen van het personeel;

- Terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen;

- Lijst van de verschillende soorten afval die ontstaan door de activiteiten van de organisatie en de sortering van afval;
- Vermindering van organisch afval tijdens evenementen;
- Parametrering van de computers en printers in automatische recto/verso en zwart/wit afdrukmodus;

- Het ter beschikking stellen van vuilnisbakken voor kladpapier aan het personeel in de buurt van de printers;
- Vervanging van papieren abonnementen door nieuwsbrieven in de mate van het mogelijke;
- Zeepdispensersysteem met navullingen in de gemeenschappelijke toiletten;

- Gebruik van koffiemachines die grote hoeveelheden bijvulling mogelijk maken;

- Terbeschikkingstelling van herbruikbaar servies in de refters;
- Hergebruik wordt aangemoedigd door een tweede leven te geven aan kantoormeubilair en kantoormateriaal;
- Afzien van niet-duurzame gadgets, promotiemateriaal en eindejaarsgeschenken;
- Geen gebruik van wegwerpservies bij de organisatie van evenementen;
- Verlenging van de levensduur van de computerapparatuur zolang dit vanuit milieuoogpunt interessant blijft;

- Hervulbare toners;
- Sorteerbakken voor kurken en terugwinningsketen;
- Vervanging van individuele printers door gedeelde multifunctionele printers;

- Opvolging van het verbruik van papiervellen;
- Identificatie van alle energieverbruikspunten op de site en evaluatie van hun prestaties;

- Regeling van de chauffage bij de bron in de stookruimte om rekening te houden met de bezetting van het gebouw;
- Regeling van de chauffage in elk lokaal om rekening te houden met de bezetting van het gebouw;
- Cascaderegeling van de ketels waarbij operationele prioriteit wordt gegeven aan de ketels met het hoogste rendement;

- Toiletkranen zijn aangesloten op een koudwatercircuit;
- Maatregelen om oververhitting in het gebouw te voorkomen;
- Alle kozijnen en ruiten zijn isolerend;

- Regeling van de buiten- en binnenverlichting op basis van de activiteit op de site;
- Binnen- en buitenverlichting met verbeterde energieprestaties;

- Elektromagnetische voorschakelapparaten voor fluorescentielampen worden vervangen door elektronische voorschakelapparaten;
- Regeling van het airconditioningsysteem op basis van de bezetting;
- Isolatie van kanalen en toebehoren voor airconditioningsystemen;
- Isolatie van de serverruimtes;
- Optimalisatie van de inrichting en oriëntatie van de servers om warme en koude gangen te hebben;
- Groepering van onderbenutte servers;

- Luchtdichtheid van ventilatiekanalen;

- Duurzame elektriciteitsleverancier;
- Opvolging van het verwarmingsverbruik op de site;
- Dakisolatie;
- Vermindering van het warmteverlies aan de ingang van het gebouw;
- Verdeling van de koeldistributie van het airconditioningsysteem;
- Opvolging van het elektriciteitsverbruik op de site.
Wat ten slotte Brusselse Huisvesting, de BGHM en het Woningfonds betreft, worden er initiatieven genomen om bij te dragen tot de klimaatverbintenissen van het Gewest.
Deze besturen zijn immers partners geworden van Leefmilieu Brussel, dat het voortouw neemt bij de operationele doelstellingen die moeten worden doorgevoerd om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40% te verminderen en om de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 te benaderen.

Concreet betekent dit:
- Tegen het einde van de eerste helft van 2020 de meetbare of gekwantificeerde operationele hefbomen en doelstellingen die in de beleidsbrieven moeten worden opgenomen, bepalen, plannen en actualiseren;
- De klimaatdimensie integreren in elke overheidsinstelling en tegen het einde van de eerste helft van 2020 de gekwantificeerde operationele hefbomen en doelstellingen die in de beleidsbrieven moeten worden opgenomen, plannen.