Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de door de gewestelijke instellingen getroffen maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 06/12/2019 Datum publicatie: 17/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 heb ik alle ministeriële kabinetten van de drie Brusselse regeringen (Gewest, GGC en FGC) ondervraagd over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming (LEDO). In mijn parlementaire vraag benadrukte ik dat, met het oog op het dringende klimaatprobleem, elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend is in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Ik benadrukte eveneens dat het LEDO-certificaat voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst bijdraagt tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Zoals u weet, staat het LEDO-label sinds maart 2018 en het herontwerp ervan open voor elke instelling.
Naar aanleiding van de informatiesessie van 28 november 2019 voor de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen, wil ik vandaag, 6 december 2019, terugkomen op het bovengenoemde label alsook op de vooruitgang die de vestigingen van de gewestelijke instellingen hebben geboekt ().
Graag wil ik van u als staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz), voor ELK van de gewestelijke instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen het volgende weten:
1. Heeft de instelling de informatiesessie van 28 november 2019 bijgewoond?
2. Heeft de instelling zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in de instelling getroffen, per vestiging? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
De gewestelijke instellingen: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde een reeks instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk om het beleid en de bevoegdheden van het Brussels Gewest om te zetten in concrete interventies,
https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-instellingen, geraadpleegd op 6 december 2019.
 
 
Antwoord    Het label 'Ecodynamische Onderneming' evalueert hoe de kandidaatinstelling haar ecobeheer aanpakt. Het beoordeelt wat de kandidaat onderneemt om de impact van zijn activiteit op het leefmilieu te verkleinen in verhouding tot alle mogelijke acties die de kandidaat in een ideaal geval zou kunnen ondernemen en die op hem van toepassing zijn. Het objectieve en transparante referentiekader waarnaar het label verwijst, is een databank van goede praktijken binnen ecobeheer en dit op het vlak van 8 milieuthematieken: aankopen, geluidshinder, afval, water, energie, groene ruimten, mobiliteit, bodem.

Urban.brussels heeft niet deelgenomen aan de informatiesessie van 28 november 2019.
Urban.brussels huurt het gebouw waarin het gevestigd is. Daardoor zijn de meest relevante thema’s: aankopen, afval, water, energie en mobiliteit.
Bij elk van zijn acties en handelingen streeft urban.brussels ernaar om goede praktijken voor verantwoordelijke consumptie in te zetten en zo de klimaatverandering tegen te gaan.
Bijvoorbeeld:
Wat mobiliteit betreft heeft urban.brussels ervoor gekozen om zijn medewerkers geen parkingplaats aan te bieden. Dit om twee redenen:
Ten eerste is urban.brussels dankzij zijn ligging nabij het Centraal Station en het netwerk MIVB/De Lijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast is er het mobiliteitsonderzoek, voorafgaand aan de verhuis naar het Arcadiagebouw. Blijkbaar kwamen slechts zeer weinig medewerkers met de auto naar het CCN.


De zes beschikbare plaatsen bij urban.brussels zijn bestemd voor de dienstvoertuigen (die vanaf 2020 allemaal elektrisch zijn), leveranciers en de personen met beperkte mobiliteit.
Vier ervan zijn uitgerust met snelle laadpalen voor elektrische voertuigen. Dankzij de beperking van het aantal parkeerplaatsen voor auto's kon overigens een maximaal aantal plaatsen (30) voor fietsen vrijgemaakt worden.
Urban.brussels wil de fiets als actief transportmiddel blijven promoten en neemt in 2020 trouwens deel aan 'The bike project'.
'The bike project' wil binnen de deelnemende organisatie een gunstige context creëren die de fietsmobiliteit stimuleert. Urban.brussels wordt dus 8 maanden lang geadviseerd en begeleid om een fietsactieplan uit te werken.


Inzake energie heeft urban.brussels bij de inrichting van het Arcadiagebouw door de eigenaar aanzienlijke kredieten (nagenoeg € 850.000) besteed aan de EPB-verbetering via de volgende acties: isolatie, plaatsing van aanwezigheidsdetectoren in de kantoren (de verlichting dooft automatisch als het lokaal een bepaalde tijd leeg is), plaatsing van timers op de algemene verlichting (om alle lichten 's avonds en tijdens het weekend te doven), relamping van de algemene verlichting (plaatsing van tl-buizen die meer lumen/watt produceren en de kleuren levendiger laten uitkomen).
De overstap op LED zal overigens progressief verlopen naarmate de bestaande voorzieningen vervangen worden en er middelen beschikbaar zijn.

In het gebouw werd een afvalsorteersysteem geïnstalleerd. Alle actoren werden voor dit afvalselectiebeleid gesensibiliseerd: de medewerkers (via een mededeling en de aanwezigheid van sorteerafvalbakken in elke kitchenette), het schoonmaakbedrijf, het bedrijf dat belast is met de afvoer van het afval.

Om waterverspilling tegen te gaan, werden de kranen in de toiletten uitgerust met detectoren.


Op dit moment werden deze interne acties nog niet geformaliseerd of opgenomen in interne processen en kan onze instelling zich niet kandidaat stellen voor het verkrijgen van het label 'ecodynamische onderneming'.
Deze eventuele kandidaatstelling wordt in 2020 geëvalueerd in verhouding tot de beschikbare budgettaire en menselijke middelen.


De
DBDMH heeft niet deelgenomen aan de informatiesessie van 28 november 2019.
De DBDMH heeft zich niet kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label ‘Ecodynamische Onderneming’.
Door de vervanging dit jaar van de verwarmingssystemen van de stafkazerne Helihaven en de VOPO’s UCL en VUB (budget van iets meer dan 1 miljoen euro), via het gewestelijk programma NRclick, werden er reeds belangrijke maatregelen uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen. Deze maatregel zal het verbruik met 30 % verminderen. Via dit programma wordt ook toezicht gehouden op het verbruik.
Volgend jaar zullen de daken van Eikenbos, UCL, VUB en de Helihaven gerenoveerd worden en opnieuw worden geïsoleerd volgens de huidige normen. De bijzondere bestekken worden momenteel opgemaakt. Ook zullen er zonnepanelen worden geplaatst op de daken van de Helihaven en UCL via het gewestelijke SOLARclick-programma.

De DBDMH is toegetreden tot de aankoopcentrale voor energie voorgesteld in het NRclick-programma. Deze centrale zal vanaf 1 januari 2020 operationeel zijn. Ook voor de Helihaven wordt een relightingproject overwogen.
Ten slotte zal een volledige inventarisatie van alle technische installaties van de posten in aanbouw het mogelijk maken om de meest relevante acties op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en elektriciteit te richten om het energieverbruik verder te verminderen.
Naast deze renovaties zijn er momenteel twee nieuwe kazerneconstructies in uitvoering voor de sites Delta en Anderlecht. Deze projecten zullen de leefomgeving van de brandweerlieden van wacht aanzienlijk verbeteren door hen de nodige ruimte te bieden die aangepast is aan de huidige behoeften van de interventies, maar ook de milieuprestaties van de gebouwen, die op dit moment zeer slecht zijn, aanzienlijk verbeteren.
In de gepubliceerde of in voorbereiding zijnde bestekken werden immers strenge milieucriteria opgenomen, zowel op het gebied van energieprestaties als op het gebied van waterbeheer, materiaalkeuze en sloopafvalbeheer.

Dat zal ook het geval zijn voor projecten die in de toekomst zullen worden ontwikkeld.
-
De DBDMH heeft waterfonteinen geïnstalleerd die aangesloten zijn op het drinkwaternet zodat er nog zeer weinig plastic flessen worden gebruikt. Kartonnen bekers zullen binnenkort naast de waterfonteinen beschikbaar zijn teneinde de plastic bekers te vervangen.
Elk personeelslid van de DBDMH zal binnenkort een drinkbus aangeboden krijgen.
Op de verschillende verdiepingen van de Helihavenkazerne en in de voorposten zijn vuilnisbakken voor afvalscheiding (restafval, papier/karton, PMD) geplaatst. De schoonmakers legen dit afval in geschikte containers
Daarnaast werden in de Helihavenkazerne en in de voorposten vuilnisbakken voor organisch afval, kleine vaten voor gebruikte frituurolie en een tank voor motorolie geïnstalleerd.
Er wordt gewerkt aan de digitalisering van dossiers om de verwerking van papieren dossiers te verminderen. De eerste testen van intraregionale elektronische facturen zijn aan de gang met als doel de factuur klant en leverancier tussen de gewestelijke administraties te schrappen.



Hub.brussels heeft niet deelgenomen aan de informatiesessie van 28 november 2019.
Momenteel bereidt het GreenTeam van hub.brussels het dossier van kandidaatstelling voor. Dat zou in 2020 ingediend moeten worden om in 2021 een eerste ster te kunnen verkrijgen.
In 2019 heeft hub.brussels een ecoteam opgericht. Het draagt de naam GreenTeam en beoogt de milieueffecten van het agentschap te beperken. Er werd al een eerste overzicht opgesteld van de situatie op verschillende niveaus, zoals energie, afval,... Voorts worden acties ondernomen op verschillende niveaus: quick win, logistiek, bewustmaking van het personeel, enz. Elke actie ondergaat evaluaties/verbeteringen.
Een greep uit de maatregelen:
Wat het verbruik betreft, werd met de belanghebbenden van het gebouw (eigenaars, uitbater, medehuurders,...) een actie ondernomen om de overzichtsmiddelen te verbeteren.


In het kader van Solarclick werden in 2019 zonnepanelen geplaatst op het dak van het gebouw op de Charleroise Steenweg 110. Er is nog veel neonverlichting. Die wordt geleidelijk aan vervangen door led-verlichting. Er werd een automatiseringssysteem geïnstalleerd om te vermijden dat de gebouwen onnodig verlicht worden, vooral ‘s nachts.
Wat het informaticamateriaal betreft, benut hub.brussels de overheidsopdracht van het CIBG dat naar duurzamere en minder energieverslindende apparaten streeft.
Voor aangekochte en geleasede voertuigen wordt de drempelwaarde van de ecoscore nageleefd, met uitzondering van één laatste voertuig (uit 2017) die slechts één punt tekortkomt voor de vereiste ecoscore.
De in 2019 afgeronde reisprocedure voorziet zowel een beter beheer van de transportmiddelen voor reizen in functie van de afstand, enz. als koolfstofcompensatie voor de verplaatsingen.
In overheidsopdrachten voor catering worden, voor zover mogelijk, clausules opgenomen om overtollig afval te beperken. Water is beschikbaar in fonteintjes en in glazen flessen met statiegeld.
Tot slot wordt het personeel bewustgemaakt via de interne nieuwsbrief van het GreenTeam, dat ook verschillende acties organiseert, zoals een weggeefbeurs van speelgoed en een inzameling van versleten elektrische apparaten in november 2019.