Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van de handicapdimensie (handistreaming) in uw beleid

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 77)

 
Datum ontvangst: 13/12/2019 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In september 2018 werden wij op de hoogte gebracht van het “opzetten en begeleiden van acht pilootprojecten inzake handistreaming” (). Drie maanden later kregen wij in de commissie te horen dat acht maatregelen werden getroffen door de acht ministers en staatssecretarissen van de toenmalige Brusselse regering ().
Sindsdien hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissies dag na dag hun inspanningen in de « handistreaming »-dynamiek voortgezet, om rekening te houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap in hun beleid en de obstakels aan te pakken die personen met een handicap verhinderen om deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven.
Zoals u weet, moet elke minister en staatssecretaris handistreaming toepassen (de handicapdimensie integreren) in al het beleid, in alle maatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Het is dus aan het Gewest, de GGC en de FGC om de nodige maatregelen te nemen om de samenleving inclusiever te maken.
Graag wil ik van u als minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, het volgende weten:
Sinds het begin van de zittingsperiode 2019-2024,
Wat uw kabinet betreft,
1. Werd gezorgd voor een continuïteit met het (de) tijdens de vorige zittingsperiode opgezette proefproject(en) in verband met uw bevoegdheden? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten werden bereikt en welke eventuele samenwerkingen werden aangegaan? Wie heeft gezorgd voor de begeleiding en hoe?
2. Werden in uw kabinet aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid ervan te verbeteren?
3. Heeft uw kabinet personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages?
Wat de “handistreaming” en uw bevoegdheden betreft:
4. is er denkwerk of zijn er initiatieven gestart of uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de handicapdimensie? Zo ja, welke precies?
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=141438&base=1&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103132&base=2&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
 
 
Antwoord    Tijdens de vorige regeerperiode werd de invoering van handistreaming in de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleid via een opdracht die uitgeschreven was door equal.brussels. Het CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles, dat bestaat uit 19 verenigingen die personen met een handicap en met beperkte mobiliteit vertegenwoordigen) werd ingeschakeld om de regeringsleden te begeleiden bij de verwezenlijking van acht proefprojecten. Aan het eind van de opdracht, in april 2019, bracht het CAWaB een brochure uit met de resultaten van de acht proefprojecten en met een overzicht van de gebruikte methode en tools om handistreaming te implementeren in de gewestelijke bevoegdheden en er zo een vaste praktijk van te maken. Deze brochure is online terug te vinden op de website van het CAWaB.

Zoals u zult kunnen vaststellen, viel geen enkel van die acht uitgevoerde proefprojecten onder de bevoegdheden die ik in deze regeerperiode uitoefen.

Wat de ruimtelijke ordening betreft, controleert de gelijkekansentest van het Brussels Gewest de impact van beleidsinitiatieven, maatregelen en handelingen op de volgende criteria: uiteraard handicap en gender, maar ook etnische en culturele achtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie en sociale afkomst en situatie. Deze test moet verplicht worden uitgevoerd voor alle wet- en regelgevende ontwerpen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor ontwerpen van beheersovereenkomsten, ontwerpen van strategische planningsdocumenten, ontwerpen van opdracht- en concessiedocumenten voor overheidsopdrachten en concessies van meer dan 30.000 euro, ontwerpen van subsidiegidsen en ontwerpen van besluiten tot toekenning van een subsidie van meer dan 30.000 euro.

De ordonnantie van 8 december 2016 over “handistreaming” heeft op basis van de aanbevelingen van de VN geleid tot een gewijzigd denkpatroon. Zo besteden we voortaan in alle gewestelijke bevoegdheden, waaronder dus ook ruimtelijke ordening, aandacht aan de handicapkwestie en valt deze dus niet langer enkel onder de verantwoordelijkheid van de minister van gelijke kansen of sociale zaken.

Zoals u weet, bevindt een deel van mijn kabinet zich aan de Hertogsstraat 7-9 en een ander deel aan de Regentlaan 21-23 in een gebouw dat ik deel met de staatssecretaris voor huisvesting en gelijke kansen.

Het gebouw aan de Regentlaan is vrij goed toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, want de ingang ligt op hetzelfde niveau als de straat. De twee gebouwen zijn met elkaar verbonden door een vlak pad, dat een vlotte toegang biedt tot het gebouw aan de Hertogsstraat 7-9. Beide gebouwen zijn uitgerust met liften.

Ik kan u bevestigen dat de werken die de voorbije jaren uitgevoerd zijn in het gebouw aan de Regentlaan, niet tot doel hadden om de toegankelijkheid te verbeteren. Er is dus nog ruimte om verbeteringen aan te brengen, onder meer op basis van een audit die eind 2017 door de vzw ANLH uitgevoerd is voor het gebouwencomplex aan het Koningsplein.

De conclusies van die audit kunnen dus dienen als basis om de toegankelijkheid van deze gebouwen verder te verbeteren bij toekomstige werken.


We hebben geen enkele aanvraag om stage te lopen ontvangen van mensen met een handicap

Wat mijn bevoegdheid inzake het
Imago van Brussel en Toerisme betreft, die vooral bestaat in het toekennen van facultatieve subsidies aan vzw’s, kan ik bevestigen dat ik bijzondere aandacht besteed aan handistreaming.

Sinds maart 2019 wordt deze bijzondere aandacht nog versterkt door de verplichting voor vzw’s die een subsidie van meer dan 30.000 euro ontvangen om de gelijkekansentest te ondergaan en om onder meer de maatregelen te vermelden die zij nemen of van plan zijn in de toekomst te nemen ten aanzien van personen met beperkte mobiliteit of met een handicap om hun toegang tot de verschillende evenementen die zij organiseren, te vergemakkelijken.

Vanaf 2020 zal onze website "imagedebruxelles.be" dezelfde rubriek "gelijke kansen" bevatten, die verplicht is voor alle subsidieaanvragen.

Verder wil ik erop wijzen dat ik in het kader van mijn bevoegdheid Toerisme onder meer de vzw AMT Concept (Access and Mobility for All) subsidieer. Deze vzw heeft als doel allerlei initiatieven te ontwikkelen die erop gericht zijn de toegankelijkheid van de openbare ruimten, het vervoer en de gebouwen te verbeteren om zo personen met beperkte mobiliteit in staat te stellen zich volledig zelfstandig te verplaatsen, zonder afhankelijk te hoeven zijn.

In het kader van het toeristische logies en bij het opstellen van het regeringsbesluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies werd het initiatief genomen om een artikel in te voegen dat de exploitant die zijn inrichting als toegankelijk voor personen met een handicap adverteert, advies moet inwinnen bij toegankelijkheidsdeskundigen zoals de deskundigen van Access-i of het Toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen.


Naar aanleiding van het advies van de Raad van State moest dit artikel echter uit het ontwerp worden geschrapt, aangezien geen enkele bepaling in de ordonnantie toeliet het een rechtsgrond te verlenen. In het kader van het lopende project voor de herziening van de wetgeving spreekt het voor zich dat deze kwestie moet worden aangepakt.

De ordonnantie van 6 maart 2019 heeft een systeem ingevoerd voor de classificatie van toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau. Voorlopig is dit classificatiesysteem beperkt tot inrichtingen die zijn geregistreerd onder de categorie "Hotel". De toegankelijkheid van de hotelinrichting is een van de thema's onder de criteria voor de classificatie per niveau van 1 tot 5 sterren. Om na te gaan of de inrichting aan dit criterium voldoet, moet de exploitant krachtens de Brusselse regelgeving het bewijs leveren dat hij zich bij de stappen die heeft ondernomen, heeft laten begeleiden door toegankelijkheidsdeskundigen van de vereniging Access-i of het Toegankelijkheidslabel A en A+ van Toerisme Vlaanderen.

Door een beroep te doen op Access-i of het Toegankelijkheidslabel onderstreept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het belang van een beroep te doen op ervaren deskundigen die de exploitanten die willen investeren in het toegankelijk maken van hun inrichting voor personen met een handicap, deskundig advies verstrekken. Het uitvoeren van een audit ter plaatse en het verkrijgen van een label zijn objectieve manieren om na te gaan of een inrichting die beweert toegankelijk te zijn, ook daadwerkelijk toegankelijk is voor het doelpubliek. Het Toegankelijkheidslabel bezit bijzondere ervaring in het begeleiden van hotelinrichtingen.

Access-i is een vzw bestaande uit 13 aangesloten verenigingen met als missie "het bevorderen van informatie over de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met specifieke behoeften". Tot de stichtende leden behoort de Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap (NVHPH) die onze collega's van Stedenbouw adviseert. Access-i maakt het mogelijk om het niveau van toegankelijkheid van een gebouw, site of evenement te bepalen op basis van de behoeften van de verschillende doelgroepen met een beperkte mobiliteit. Access-i vertaalt de inspanningen van de beheerders van de infrastructuren op het gebied van toegankelijkheid en informeert de mensen over de omstandigheden waarin zij ontvangen zullen worden om ten volle te kunnen genieten van hun bezoek.

BPV heeft geen vermelding van « handistreaming » opgetekend in de verschillende projecten die het heeft binnengekregen.
Toch is bij de inrichtingswerken van het gebouw aan de de Lignestraat rekening gehouden met de vereiste toegankelijkheid voor PBM (toegang tot het gebouw, aangepaste liften, specifieke douches en toiletten). Ook zijn parkeerplaatsen voorbehouden aan de voorkant van het gebouw, met name bij de installatie van het gewestelijk crisiscentrum en van het communicatiecentrum. Ook loopt hierover een denkoefening met de vakbondsorganisaties.

Wat mijn bevoegdheid inzake het
Bezoldigd Personenvervoer betreft, wil ik u verzoeken uw vraag te richten tot mevrouw de minister Elke Van den Brandt, die verantwoordelijk is voor het gewestelijk bestuur Brussel Mobiliteit, waaronder het departement Bezoldigd Personenvervoer valt.