Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van de handicapdimensie (handistreaming) in uw beleid

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 135)

 
Datum ontvangst: 13/12/2019 Datum publicatie: 13/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In september 2018 werden wij op de hoogte gebracht van het “opzetten en begeleiden van acht pilootprojecten inzake handistreaming” (). Drie maanden later kregen wij in de commissie te horen dat acht maatregelen werden getroffen door de acht ministers en staatssecretarissen van de toenmalige Brusselse regering ().
Sindsdien hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissies dag na dag hun inspanningen in de « handistreaming »-dynamiek voortgezet, om rekening te houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap in hun beleid en de obstakels aan te pakken die personen met een handicap verhinderen om deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven.
Zoals u weet, moet elke minister en staatssecretaris handistreaming toepassen (de handicapdimensie integreren) in al het beleid, in alle maatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Het is dus aan het Gewest, de GGC en de FGC om de nodige maatregelen te nemen om de samenleving inclusiever te maken.
Graag wil ik van u als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, het volgende weten:
Sinds het begin van de zittingsperiode 2019-2024,
Wat uw kabinet betreft,
1. Werd gezorgd voor een continuïteit met het (de) tijdens de vorige zittingsperiode opgezette proefproject(en) in verband met uw bevoegdheden? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten werden bereikt en welke eventuele samenwerkingen werden aangegaan? Wie heeft gezorgd voor de begeleiding en hoe?
2. Werden in uw kabinet aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid ervan te verbeteren?
3. Heeft uw kabinet personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages?
Wat de “handistreaming” en uw bevoegdheden betreft:
4. is er denkwerk of zijn er initiatieven gestart of uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de handicapdimensie? Zo ja, welke precies?
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=141438&base=1&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103132&base=2&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
 
 
Antwoord    Mijn administratie beschikt over twee krachtige tools om een globale aanpak van de toegankelijkheid te implementeren binnen het kader van mijn bevoegdheden.

In de afgelopen vijf jaar voerde mijn administratie in samenwerking met de gemeenten een toegankelijkheidsaudit uit van 3.600 km aan voetpaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het toegankelijkheidsplan van de weg en de openbare ruimte (PAVE). Die stand van zaken verzamelt in een geogerefereerde databank alle non-conformiteiten voor de PBM’s, aanbevelingen voor herinrichting en de kosten ervan. In iedere gemeente werd op basis van het verkeer een voetgangersnetwerk opgesteld; dit netwerk omvat drie niveaus en maakt het mogelijk prioriteiten te stellen inzake inrichting. De algemene beleidsverklaring voorziet in de opstelling van een plan voor de uitvoering van het PAVE en de conformiteit met een universeel ontwerp voor alle nieuwe inrichtingsprojecten, met inbegrip van de bestrating. Op vraag van de PBM-verenigingen werd een gewestelijk handvest over toegankelijke bestrating voorbereid dat binnenkort aan de regering wordt voorgelegd.

Wat het openbaar vervoer betreft, is een strategisch plan voor de toegankelijkheid van de MIVB voor een periode van tien jaar bij het beheerscontract 2019-2023 gevoegd; het doel is de toegankelijkheid van wat in gebruik is te verbeteren en een optimale toegankelijkheid te creëren voor alle uit te voeren projecten.

Naast deze twee sterke instrumenten, zorgt een "PBM"-commissie, samengesteld uit mijn administratie, de MIVB en de PBM-verenigingen, voor het geven van adviezen en aanbevelingen over dossiers betreffende PBM’s. Een commissie "Actieve Modi", waarin ook de PBM-verenigingen zetelen, behandelt meer specifiek de inrichtingsprojecten van de wegen.

Mijn administratie zal ook toezien op de toepassing van de verbintenissen die Brussel Mobiliteit op 28.03.2019 aanging met het CAWaB (collectief toegankelijkheid Wallonië-Brussel) inzake de toegankelijkheid voor PBM’s tot het openbaar vervoer en de wegen: toegankelijkheid van de haltes van het openbaar vervoer (60 haltes per jaar), voltooiing van het toegankelijkheidsvademecum van de metrostations, naleving van het installatieprogramma van liften in de stations, aanwerving van een toegankelijkheidscoördinator, rechtzetting van de gebreken op de werven, rekening houden met de problemen betreffende de toegankelijkheid in Fix My Street, uitwerking van een onderhoudsplan van de voetpaden, ondersteuning bieden aan gemeenten inzake toegankelijkheid en de organisatie van een opleiding tot toegankelijkheidsadviseur, voorstelling van projecten in de afdeling Actieve Modi van de GMC (Gewestelijke Mobiliteitscommissie), oprichting van de Taskforce toegankelijkheid waarin het beheerscontract van de MIVB voorziet, opstellen van een handvest voor toegankelijke bestrating, aanpassing van de normen van de PBM-taxi's, rekening houden met de toegankelijkheid in de herziening van het Typebestek (TB) 2015.

In de toekomstige Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) die de regering dient af te ronden, zijn nieuwe normen opgenomen voor het creëren van woningen en openbare ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn.

De ordonnantie handistreaming die van kracht is, zal uiteraard integraal door mijn kabinet worden toegepast.