Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van de handicapdimensie (handistreaming) in uw beleid

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 29)

 
Datum ontvangst: 13/12/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In september 2018 werden wij op de hoogte gebracht van het “opzetten en begeleiden van acht pilootprojecten inzake handistreaming” (). Drie maanden later kregen wij in de commissie te horen dat acht maatregelen werden getroffen door de acht ministers en staatssecretarissen van de toenmalige Brusselse regering ().
Sindsdien hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissies dag na dag hun inspanningen in de « handistreaming »-dynamiek voortgezet, om rekening te houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap in hun beleid en de obstakels aan te pakken die personen met een handicap verhinderen om deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven.
Zoals u weet, moet elke minister en staatssecretaris handistreaming toepassen (de handicapdimensie integreren) in al het beleid, in alle maatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Het is dus aan het Gewest, de GGC en de FGC om de nodige maatregelen te nemen om de samenleving inclusiever te maken.
Graag wil ik van u als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, het volgende weten:
Sinds het begin van de zittingsperiode 2019-2024,
Wat uw kabinet betreft,
1. Werd gezorgd voor een continuïteit met het (de) tijdens de vorige zittingsperiode opgezette proefproject(en) in verband met uw bevoegdheden? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten werden bereikt en welke eventuele samenwerkingen werden aangegaan? Wie heeft gezorgd voor de begeleiding en hoe?
2. Werden in uw kabinet aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid ervan te verbeteren?
3. Heeft uw kabinet personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages?
Wat de “handistreaming” en uw bevoegdheden betreft:
4. is er denkwerk of zijn er initiatieven gestart of uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de handicapdimensie? Zo ja, welke precies?
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=141438&base=1&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103132&base=2&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
 
 
Antwoord    Ik verwijs de geachte volksvertegenwoordiger naar het antwoord dat werd gegeven op de schriftelijke vraag nr. 1 van mevrouw Kazadi Muanangabu.