Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van de handicapdimensie (handistreaming) in uw beleid

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 54)

 
Datum ontvangst: 13/12/2019 Datum publicatie: 11/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In september 2018 werden wij op de hoogte gebracht van het “opzetten en begeleiden van acht pilootprojecten inzake handistreaming” (). Drie maanden later kregen wij in de commissie te horen dat acht maatregelen werden getroffen door de acht ministers en staatssecretarissen van de toenmalige Brusselse regering ().
Sindsdien hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissies dag na dag hun inspanningen in de « handistreaming »-dynamiek voortgezet, om rekening te houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap in hun beleid en de obstakels aan te pakken die personen met een handicap verhinderen om deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven.
Zoals u weet, moet elke minister en staatssecretaris handistreaming toepassen (de handicapdimensie integreren) in al het beleid, in alle maatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Het is dus aan het Gewest, de GGC en de FGC om de nodige maatregelen te nemen om de samenleving inclusiever te maken.
Graag wil ik van u als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, het volgende weten:
Sinds het begin van de zittingsperiode 2019-2024,
Wat uw kabinet betreft,
1. Werd gezorgd voor een continuïteit met het (de) tijdens de vorige zittingsperiode opgezette proefproject(en) in verband met uw bevoegdheden? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten werden bereikt en welke eventuele samenwerkingen werden aangegaan? Wie heeft gezorgd voor de begeleiding en hoe?
2. Werden in uw kabinet aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid ervan te verbeteren?
3. Heeft uw kabinet personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages?
Wat de “handistreaming” en uw bevoegdheden betreft:
4. is er denkwerk of zijn er initiatieven gestart of uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de handicapdimensie? Zo ja, welke precies?
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=141438&base=1&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103132&base=2&taal=nl, geraadpleegd op 11 december 2019.
 
 
Antwoord    Vraag 1:

Voor BPB, hebben in het kader van een proefproject van de GOB een tiental medewerkers in 2018 een opleiding over toegankelijkheid gevolgd. Deze opleiding werd gegeven door de vzw Atingo.

Toegankelijkheid is overigens een element dat wordt opgenomen in het kader van de subsidies aan de plaatselijke besturen voor werken in de sportinfrastructuren.

De regelgevende bepalingen voorzien aldus:
1) een specifieke analyse bij de indiening van een project over de toegankelijkheid van de infrastructuur;
2) een advies van een ter zake erkende dienst bij de aanvraag voor een toekenning van subsidies;
3) een attest van een erkende dienst ter bevestiging van de uitgevoerde werken bij de eindafrekening. Bovendien stijgt het subsidiepercentage met 20%, wanneer de investering bedoeld is om de toegankelijkheid te verhogen voor personen met een handicap.

Wat de andere werkzaamheden van de plaatselijke besturen betreft die gesubsidieerd worden door het Gewest, vraagt Brussel Plaatselijke Besturen dat de stedenbouwkundige en mobiliteitsregels nageleefd worden. De stedenbouwkundige vergunning is er het bewijs van, met inbegrip van de toegankelijkheid voor PBM via een advies van Brussel Mobiliteit voor de openbare ruimte.

Wat betreft Brussel Economie en Werkgelegenheid werd nog geen project opgestart. In dit stadium moet men zich immers richten tot Brussel Gewestelijke Coördinatie die de materie transversaal beheert.

Bovendien hebben de minister van Werk (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de minister bevoegd voor de Bijstand aan Personen met een Handicap (COCOF) in 2014 het Proefproject 'Pool H' tot stand gebracht.

Dit project had tot doel een verkennende actie van het type “face-to-face” te organiseren voor werkgevers in de private en publieke sector die actief zijn in het Brussels Gewest en interesse tonen in de tewerkstelling en in het behoud van personen met een beperking.

Het Pool H Project heeft de volgende resultaten opgeleverd:
1. Een brochure ‘HANDI CAP EMPLOI’ - HANDIG WERK ’,
2. Contacten / informatiesessies en persoonlijke ontmoetingen met werkgevers (uitwisseling van goede praktijken en antwoorden op vragen van werkgevers).
3. Samenwerkingen met andere actoren op het gebied van tewerkstelling van mensen met een handicap (het netwerk intensiveren via een rubriek Handicap).

Gezien het positieve resultaat van het ‘Pool H’-project werd beslist om dit project voort te zetten.

Eind 2017 besliste Actiris om het ‘Pool H’ -project structureel te integreren in de taken van de dienst voor Sociale Consultatie van Actiris met 1 VTE voor de monitoring en verdere ontplooiing van het project.
Deze persoon is niet alleen de contactpersoon voor werkzoekenden met een handicap, maar ook voor werkgevers die een persoon met een beperking in dienst willen nemen of willen behouden.

De intrinsieke opdrachten van deze dienst zijn:
1) Sensibilisering, informatie en bijstand aan werkgevers;
2) Betere afstemming met speciale "Pool H" vacatures;
3) Werkgevers in contact brengen met het gespecialiseerde netwerk.

Uiteindelijk, met als doel het "Single Point Of Contact" te worden voor alle werkgevers die interesse hebben in de aanwerving van werknemers met een handicap.

Vraag 2:

In ons kabinet werden geen specifieke aanpassingen uitgevoerd sinds het begin van de legislatuur aangezien alles reeds aan de normen voldoet.

De toegang tot deuren, gangen, liften, brandtrappen zijn inderdaad aangepast, parkeerplaatsen zijn beschikbaar op reservering, een specifieke evacuatieprocedure is voorzien in geval van brand of bij de evacuatie van het gebouw en ten slotte bevinden de toiletten toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit zich op de begane grond.

De gebouwbeheerder heeft ons onlangs ook laten weten dat hij de ingang van het gebouw zodanig wenst in te richten dat de toegang voor PBM verzekerd wordt in het kader van de verbouwingswerken die in 2020 voorzien zijn op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw.

Vraag 3 :

Neen

Vraag 4:


Werk en Beroepsopleiding

Onze besturen hebben verschillende concrete acties uitgevoerd.

Voor Brussel Economie en Werkgelegenheid is een personeelslid verantwoordelijk voor het ‘diversiteitsbeleid’ dat uiteraard een luik ‘handicap’ omvat.

Voor Actiris is er geen referentiepersoon specifiek voor Handistreaming. De begeleiding van WZ met een handicap wordt beheerd door de dienst Sociale Consultatie (dienst Pool H inbegrepen). De begeleiding van werknemers met een handicap wordt beheerd door de Directie HR. De interne positionering met betrekking tot de thematiek van de handicap wordt opgevolgd door de Diversiteitsmanager.

Bruxelles Formation heeft eind 2017 een Handistreaming-referentiepersoon aangeduid verantwoordelijk voor de coördinatie van de Handistreaming-acties uitgevoerd samen met de partners (dienst Phare, Actiris, Febisp, vzw’s die gespecialiseerd zijn in de opleiding van mensen met een handicap zoals de Brailleliga, Info-Sourd en Alpha-Signes). De harmonisatie van de praktijken voor het onthaal en de begeleiding van personen met een handicap gebeurt met name via de aanduiding van referentiepersonen bij de door Bruxelles Formation geconventioneerde opleidingsoperatoren.

In het kader van maatregel 4 van het Opleidingsplan 2020 (verdubbeling van het aantal mensen met een handicap in een beroepsopleiding en erkenning van de competenties tegen 2020), zijn binnen de WG “Handistreaming” werkzaamheden aan de gang.
Voor meer informatie verwijs ik u naar uw schriftelijke vraag nr. 64 betreffende de middelen die ten uitvoer worden gelegd voor de implementatie van Handistreaming.

Digitalisering

Onze besturen hebben verschillende concrete acties uitgevoerd.

Bij het CIBG:

- de twee belangrijkste websites van het CIBG zijn Anysurfer gecertificeerd.
- een procedure voor de audit en de wijziging van zijn andere websites en online platformen werd gelanceerd om deze te laten overeenstemmen met de Anysurfer-normen.
- sensibiliseringsacties werden gevoerd met de vzw Solival.
- sensibiliseringssessie voor gebarentaal binnen het CIBG.
- deelname aan het Europese project BioTope met een proof-of-concept van Smart parking voor personen met een handicap.
- informatica-materiaal aangepast aan gespecialiseerde middelbare scholen.
- een sticker werd geplaatst aan de ingang van het gebouw waarop staat dat “begeleidingshonden welkom zijn”.
- in de gebouwen werden op verschillende plaatsen oprijplaten geïnstalleerd.
- een “lichtgevend” alarmsysteem werd geïnstalleerd om het “doof en slechthorend” personeel te verwittigen in geval van nood.


ITCO heeft sinds 2018 een partnerschap met de vzw “Blindenzorg licht en Liefde vzw” om rekening te houden met de toegankelijkheid van eenieder vanaf de ontwikkeling van een website, maar ook om bestaande websites aan te passen.


Easybrussels zal binnenkort zijn website aanpassen. Bovendien moedigt Easybrussels, in het kader van zijn opdracht van vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten, de digitalisering op inclusieve wijze aan om deze formaliteiten toegankelijker te maken voor alle burgers.

Een budget van 150.000 euro werd in 2019 toegekend aan het CIBG voor het beleid inzake digitale inclusie (waaronder acties waren met betrekking tot Handistreaming) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2018 heeft ITCO een budget van 106.480 euro gebruikt voor de realisatie van bovenvermelde studie.

Easybrussels had geen begroting specifiek voor het in aanmerking nemen van handicaps.
Easybrussels, ITCO en het CIBG beschikken niet over een indicator, noch over statistieken.

Plaatselijke Besturen

BPB telt 3 “referentiepersonen voor gelijke kansen” die het personeel moeten helpen bij het in overweging nemen van de criteria in verband met gelijke kansen bij alle opdrachten van BPB. Dat gebeurt met name via de begeleiding van de medewerkers bij de uitvoering van de gelijkekansentest die sinds maart 2019 van kracht is.

Er is geen budget dat strikt voorbehouden is aan het in aanmerking nemen van de handicap, aangezien Handistreaming verwezenlijkt wordt door de dimensie van de handicap in alle beleidsdomeinen op te nemen.

In het kader van het toezicht over het plaatselijke personeel heeft BPB statistieken verzameld over de tewerkstelling van personeel met een handicap in de Brusselse gemeenten. Dat gebeurde in het kader van de toepassing van de ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de de lokale besturen. In deze ordonnantie wordt vermeld dat de administraties van de plaatselijke besturen minstens één persoon met een handicap halftijds in dienst moeten hebben per schijf van 20 voltijdse equivalenten (VTE) voorzien in het personeelskader (ofwel 2,5% van de VTE’s).


Over de resultaten van de gemeenten ter zake werd een verslag opgesteld dat in maart 2019 aan het parlement werd voorgesteld. Het verslag zal tegen maart 2021 worden geüpdatet.

Dierenwelzijn

Voor Leefmilieu Brussel kunnen verschillende punten worden aangehaald:

Handistreaming komt in verschillende stappen van elk project voor een overheidsopdracht van meer dan 30.000 euro uitgevoerd bij Leefmilieu Brussel aan bod, met name via de gelijkekansentest.


Er werd een denkoefening opgestart om de evenementen die door Leefmilieu Brussel georganiseerd worden, toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Tijdens het Zero Afval Salon werden de eerste aanpassingen verwezenlijkt. Er zullen er nog volgen.

Er werd een audit uitgevoerd over de toegankelijkheid van het hoofdkantoor van Leefmilieu Brussel en de nodige aanpassingen worden momenteel uitgevoerd.

Leefmilieu Brussel is bezig met de invoering van een proactief aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Het is de bedoeling dat 2% van de personeelsleden zal bestaan uit personen met een handicap.

Wat de begroting betreft, beschikt de dienst Diversiteit van Leefmilieu Brussel jaarlijks over een budget van 30.000 euro.

Voor de rekrutering van personen met een handicap is een bijkomend budget voor de aanwervingen voorzien.

Wat de statistieken ten slotte betreft, worden de gegevens met betrekking tot de personeelsleden met een handicap verzameld door de onderafdeling HR van Leefmilieu Brussel.

Er worden eveneens gegevens verzameld over het aantal bezoekers van evenementen die georganiseerd worden door Leefmilieu Brussel, wanneer specifieke aanpassingen werden uitgevoerd.