Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de klimaatconferentie in Madrid - COP 25 – op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 110)

 
Datum ontvangst: 17/12/2019 Datum publicatie: 12/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het licht van de klimaatcrisis en na de COP 25 wens ik u volgende vragen te stellen.
1. Welke ministers en staatssecretarissen zijn naar Madrid gereisd voor deze COP? Hebben leden van uw kabinet, van Leefmilieu Brussel of van de Brusselse overheidsbesturen deze reis gemaakt?
2. Welke bewustmakingsacties werden tijdens deze COP (van 2 tot 15 december 2019) door Leefmilieu Brussel of door uw kabinet ondernomen om de Brusselaars (particulieren, bedrijven, scholen, besturen, ...) bewust te maken van de dagelijkse klimaatuitdagingen en de middelen om de klimaatopwarming tegen te gaan? Welke bedragen werden besteed aan de uitvoering van deze acties (actie per actie)?
3. Welke landen, gewesten, steden, universiteiten en universiteitsfaculteiten werken in het kader van de klimaatopwarming en het milieubeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met ons Gewest?
4. Wat betreft de internationale klimaatfinanciering en de hulp die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds februari 2018 verleent aan de ontwikkelingslanden om hen te helpen de gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden,
a. welke acties worden ondernomen om de klimaatverandering te beperken? Welke financiering wordt per actie verstrekt?
b. welke projecten worden gestart om zich aan te passen aan de effecten ervan? Welke financiering wordt per project verstrekt?
 
 
Antwoord    1) Quels sont les ministres et secrétaires d’État bruxellois qui se sont rendus à Madrid pour cette COP ? Des membres de votre cabinet, de Bruxelles Environnement ou d’administrations publiques bruxelloises ont-ils fait le déplacement ?

1) Welke Brusselse ministers en staatssecretarissen zijn voor deze COP naar Madrid afgereisd? Hebben leden van uw kabinet, van Leefmilieu Brussel of van de Brusselse overheidsdiensten de verplaatsing gemaakt?

Minister Maron was de enige vertegenwoordiger van de Brusselse regering.

De heer Maron werd vergezeld door zijn directeur Communicatie en zijn klimaatadviseur.

Leefmilieu Brussel heeft ook de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de opvolging van de internationale klimaatdossiers gestuurd. Voor zover wij weten, was dit de enige vertegenwoordiger van de Brusselse overheidsdiensten.

2) Welke sensibiliseringsacties werden tijdens deze COP (van 2 tot 15 december 2019) ondernomen door Leefmilieu Brussel of door uw kabinet om de Brusselaars (particulieren, bedrijven, scholen, besturen, enz.) bewust te maken van de dagelijkse klimaatuitdagingen en de middelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Welke bedragen zijn besteed aan de uitvoering van deze acties (actie per actie)?

Tijdens de COP is de communicatie van Leefmilieu Brussel beperkt gebleven tot twee Facebookposts en twee tweets.

Het hele jaar door voert het Brussels gewest talrijke acties uit om particulieren, bedrijven, scholen en besturen te helpen hun energieverbruik te verminderen en zo bij te dragen tot de strijd tegen de klimaatverandering. Het gaat meer bepaald om de EPB-certificering, de EPB-verwarmingsreglementering, de Energiepremies, de Brusselse groene lening, Homegrade, de steun voor fotovoltaïsche energie, enz. 


In 2017 werd door Leefmilieu Brussel een klimaatkoepelcampagne gelanceerd om de burger te helpen de link te leggen tussen deze verschillende thema's en de algemene gewestelijke aanpak van de strijd tegen de klimaatverandering beter te begrijpen. Deze campagne liep nog in 2019.

De doelstellingen zijn de volgende:
- De gewestelijke maatregelen op het gebied van energie en strijd tegen de klimaatverandering bekendmaken
- De Brusselaars aansporen actie te ondernemen om hun energieverbruik en dus de broeikasgassen van het gewest te verminderen.


Het doelpubliek kan variëren in functie van de campagnegolf, maar is altijd Brussels, is zich niet in het bijzonder bewust van de klimaatverandering en weet niet dat energie verantwoordelijk is voor bijna 70% van de CO
2-uitstoot in Brussel. Het publiek heeft de mogelijkheid om verbeteringen aan zijn woning aan te brengen, waardoor het dus eerder om eigenaars gaat, hoewel de EPB-regelgeving ook betrekking heeft op huurders. Gezien de huidige voorwaarden voor toegang tot het bezit van een eigen woning in Brussel, kunnen we ons richten op de leeftijdscategorie van de 35- tot 65-jarigen, die voornamelijk actief zijn.

In 2019 telde de energie-klimaatkoepelcampagne 4 golven, gewijd aan 4 instrumenten die ter beschikking van de Brusselaars zijn gesteld:
- 28/3 tot 11/4: zonnekaart (fotovoltaïsch) 
- 16/9 tot 29/9: Energiepremies
- 14/10 tot 27/10:
EPB-verwarmingsreglementering
- 11/11 tot 24/11: Homegrade

Ziehier het budget dat eraan is besteed:

THEMA

START

EINDE

BUDGET

Zonnekaart

28/3

11/4

165.000 €

Premies

16/9

29/9

175.000 €

EPB-verwarming

14/10

27/10

175.000 €

Homegrade

11/11

24/11

155.000 €

TOTAAL budget

670.000 €3) Welke landen, gewesten, steden, universiteiten en universiteitsfaculteiten werken in het kader van de klimaatopwarming en het milieubeleid in het Brussels gewest samen met ons gewest?

Uw vraag is zeer breed om een uitputtend antwoord te kunnen geven. Onze belangrijkste gesprekspartner is de Europese Unie, aangezien zij het kader vaststelt voor onze doelstellingen en acties met betrekking tot de klimaatverandering en het leefmilieu.

We werken ook dagelijks samen met de andere entiteiten, het Vlaamse en Waalse gewest en de federale regering om het nationale energie- en klimaatbeleid te bevorderen, zoals blijkt uit de samenwerking die plaatsvond om het Nationaal Energie- en Klimaatplan tot een goed einde te brengen.

We hebben veel partnerschappen met verschillende internationale instanties zoals Energycities of het Burgemeestersconvenant, waarvan we ondertekenaars zijn.

Tot slot werken we van geval tot geval samen met bepaalde universiteiten: we hebben met name een internationaal klimaatfinancieringsproject met de ULB.

4) Wat betreft de internationale klimaatfinanciering en de steun die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds februari 2018 aan de ontwikkelingslanden verleent om hen te helpen de gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden,
a. welke acties worden ondernomen om de klimaatverandering te beperken? Welke financiering wordt er verstrekt, actie per actie?
b. welke projecten worden ondernomen om zich aan de gevolgen ervan aan te passen? Welke financiering wordt er verstrekt, project per project?

Dit zijn de belangrijkste initiatieven die Leefmilieu Brussel de laatste jaren heeft genomen met betrekking tot de internationale klimaatfinanciering:
- Sinds 2016 heeft Leefmilieu Brussel zich aangesloten bij de
projectoproep ‘Zuiden’ van Brussel International door een belangrijke bijdrage te leveren aan de financiering van het onderdeel ‘klimaatverandering’ van deze oproep, in het kader van de gewestelijke verbintenissen inzake internationale klimaatfinanciering. De projectoproep heeft ook tot doel initiatieven voor internationale ontwikkelingssamenwerking en duurzaam ondernemen te ondersteunen. De oproep ondersteunt het werk van verschillende Belgische organisaties van het maatschappelijk middenveld die actief zijn in ontwikkelingslanden. Uiteindelijk werden de projectoproepen door Leefmilieu Brussel gefinancierd voor een totaalbedrag van 1.074.439 €, verdeeld als volgt: 290.814 € in 2016, 148.425 € in 2017, 285.200 € in 2018 en 350.000 € in 2019.
- Het Gewest draagt ook bij in de vorm van giften aan multilaterale fondsen (zoals het Groen Klimaatfonds en het Aanpassingsfonds). Hier zijn de bedragen die de afgelopen jaren zijn besteed:

Jaar

Groen Klimaatfonds

Aanpassingsfonds

2016

2.500.000 €

2.500.000 €

2017

-

601.175 €

2018

-

464.800 €

2019

-

401.037€- Tot slot is er een kaderovereenkomst tussen Leefmilieu Brussel en Enabel (het voormalige Belgische Ontwikkelingsagentschap) voor de uitvoering van vier ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in 2017, 2018 en 2019 in Mozambique en Palestina, en in 2019-2020 in Rwanda en Oeganda. Het totale budget van deze projecten bedroeg 2.519.186,00 € van 2017 tot 2020. Deze projecten combineren de aanpassing en de beperking: op de daken van veel scholen in Palestina zijn fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd; in Mozambique zijn ontziltingsinstallaties geïnstalleerd; in Rwanda is bosherstel/beplanting gepland; en in Oeganda is de installatie van energiezuinige ovens gepland, evenals warmwatersystemen op zonne-energie, biogassystemen en werkplaatsen voor brikettenfabricage in veel opleidingscentra.