Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sluiting van de Lipton-fabriek in Vorst

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 75)

 
Datum ontvangst: 08/01/2020 Datum publicatie: 12/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
12/02/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 31 december vorig jaar heeft de Lipton-fabriek, die eigendom is van de multinational Unilever, voorgoed de deuren gesloten. De productie wordt gedelokaliseerd naar Polen, waardoor 126 werknemers (en evenveel gezinnen) in de kou komen te staan. Dat alles wegens het winstbejag van een multinational. Het is dus nu tijd voor evaluatie, reflectie en actie.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Wordt er gewerkt aan een plan om de werknemers van Lipton te begeleiden? Zo ja, kunt u het plan toelichten en een stand van zaken opmaken?
- Worden er sinds 2018 subsidies of steun (voor tewerkstelling, opleiding, investeringen, premies, ...) toegekend aan deze onderneming? Zo ja, welke bedragen en welke soorten steun?
- Worden de eventuele steun en subsidies terugbetaald? Hebt u dat gevraagd? Zo ja, in welke vorm?
- Wat is de toekomst voor de fabrieksgebouwen, die zeer goed gelegen zijn voor een industriële productie (ver van woonwijken, in de buurt van een treinstation, dicht bij de snelweg)? Wat is het standpunt van de regering hierover? Wat hebt u gedaan of bent u van plan te doen?
 
 
Antwoord    In december hebben de directie en de vakbonden een akkoord over een sociaal plan bereikt. Volgens de vakbonden is het een evenwichtig sociaal plan, omdat enerzijds rekening werd gehouden met de anciënniteit van de werknemers, en anderzijds alle 126 werknemers een premie krijgen die hoger ligt dan de in dit soort situaties wettelijk voorziene vergoedingen.

Op 07/01/2020 (de postdatum geldt als bewijs) werd een verzoek tot goedkeuring van de begeleidende maatregelen ingediend bij de Pool Begeleiding Collectieve Ontslagen. Dit plan werd ter goedkeuring voorgelegd aan het Beheerscomité van Actiris dat een positief advies heeft geformuleerd op 16/01/2020. Bijgevolg heb ik mijn advies verstrekt op 20/01/2020.

Wat het specifieke begeleidingsplan betreft, nodig ik u uit kennis te nemen van het document in de bijlage dat de precieze bepalingen per categorie werknemer bevat.

Wat de stand van zaken van de ontslagen betreft, heeft Actiris een lijst met 127 personen ontvangen. 123 personen hebben zich ingeschreven bij de cel voor tewerkstelling om door de werkgever aangeboden outplacement te genieten. 4 personen hebben geweigerd zich in te schrijven bij de cel voor tewerkstelling, met kennis van zaken over het risico op sancties verbonden aan deze weigering tot inschrijving.
Van de in totaal 127 personen werden er 124 ontslagen op 31/12/2019. De begeleiding die “Unilever Lipton Tea nv” aanbiedt, wordt uitgevoerd door het agentschap “Travvant”.

Het lijkt me relevant om te benadrukken dat er sinds begin november contacten zijn geweest tussen de directie van Lipton en het Consortium voor de erkenning van competenties om te bekijken of ze de werknemers kunnen voorstellen hun competenties te laten erkennen en aldus een erkend bekwaamheidsbewijs te bekomen.
Vervolgens kregen de vakbonden een toelichting om ook hun akkoord over dit voorstel te verkrijgen.
Op 6 december heeft het Consortium een bijeenkomst georganiseerd om het voorstel aan de werknemers toe te lichten. Na afloop hebben 109 werknemers belangstelling voor deze maatregel getoond.
De komende weken zullen proeven georganiseerd worden voor het beroep van machinist productielijn voedingsindustrie, vorkheftruckchauffeur en magazijnier.
Bovendien heeft het Consortium voor de erkenning van competenties reeds contact opgenomen met Actiris om samen te werken en een boodschap te hebben, alsook om bijkomende initiatieven te kunnen voorstellen aan de werknemers van Lipton, wanneer zij zich bij Actiris zullen komen inschrijven.
Dit is een voorbeeld van wat het Gewest kan ondernemen in dit soort situatie door alle tewerkstellings- en opleidingsactoren in te zetten om de werknemers zo goed mogelijk bij te staan tijdens hun omscholing.

Sinds 2018 werd geen ondersteuning of subsidie in verband met tewerkstelling rechtstreeks toegekend aan “Unilever Lipton Tea nv”’.
Bepaalde dossiers voor betaald educatief verlof werden door de administratie verwerkt ten voordele van de werknemer in opleiding.

Aangezien geen ondersteuning of subsidie in verband met tewerkstelling werd toegekend, is geen enkele terugbetaling aan de onderneming als gevolg van haar sluiting voorzien.

Volgens de informatie waarover we beschikken, huurt “Unilever Lipton Tea nv” het gebouw en heeft het bedrijf het contract opgezegd. De onderneming bevindt zich momenteel in de opzegperiode.
Tot nog toe werd geen specifieke vraag in verband met de gebouwen gesteld.