Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenstelling van het personeel van Actiris

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 80)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 11/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Teneinde de werking van Actiris beter te kunnen begrijpen, wens ik het huidig aantal statutaire en contractuele werknemers te kennen.

Wat is het percentage werknemers van niveau A, B, C, D en E bij de statutaire en de contractuele werknemers? Kan u tevens het percentage vrouwen en mannen meedelen?

Kan u mij daarnaast meedelen hoeveel uitsluitend of eventueel voor Actiris bestemde personen de wervingsreserve van het Gewest telt? Voor welke specifieke opdrachten of jobs wordt een beroep gedaan op deze gewestelijke reserve? Werden sedert juli 2019 functies ingevuld bij Actiris dankzij deze wervingsreserve? Zo ja, dewelke?
 
 
Antwoord    Op 31 december 2019 telde Actiris 1.277 contractuele en 334 statutaire personeelsleden.
Wat de contractuelen betreft, is de verdeling per “niveau” als volgt :
Niveau A : 319 personeelsleden waarvan 124 mannen en 195 vrouwen

Niveau B : 447 personeelsleden waarvan 126 mannen en 321 vrouwen

Niveau C : 433 personeelsleden waarvan 179 mannen en 254 vrouwen

Niveau D : 78 personeelsleden waarvan 24 mannen en 54 vrouwen
Wat de statutairen betreft, is de verdeling als volgt :
Niveau A : 149 personeelsleden waarvan 40 mannen en 109 vrouwen

Niveau B : 125 personeelsleden waarvan 38 mannen en 87 vrouwen


Niveau C : 57 personeelsleden waarvan 16 mannen en 41 vrouwen

Niveau D : 3 personeelsleden waarvan 1 man en 2 vrouwen
Het beheer van de gewestelijke wervingsreserves is een bevoegdheid van Talent.Brussels. Ik verwijs u bijgevolg naar mijn collega bevoegd voor het openbaar ambt voor desbetreffende vragen.
Aangezien deze reserves geraadpleegd kunnen worden door alle instellingen van het Gewest, heeft Actiris de reserves geraadpleegd voor de volgende betrekkingen :

De reserve van niveaus A
FR : Référent RH
NL : Consulent BAZW
Vertaler
Opleidingscoördinator en specialist
De reserve van niveaus B
Fr : Conseiller emploi
NL : Tewerkstellingsconsulent

Sinds juli 2019 werden 19 betrekkingen ingevuld via de reserves :
o Vertaler : 2 betrekkingen
o Tewerkstellingsconsulent : 3 betrekkingen
o Conseiller emploi : 11 betrekkingen
o Référent RH : 3 betrekkingen