Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bereikbaarheid van de metrostations voor slechtzienden

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 179)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 10/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens een onderzoek van de Brailleliga bij blinden en slechtzienden verklaart bijna 80% van de respondenten dat ze zich dagelijks buitenshuis verplaatsen.

Om te kunnen deelnemen aan de verschillende aspecten van het samenleven, moet iedereen zich vrij kunnen bewegen. Jammer genoeg is "mobiliteit" verre van vanzelfsprekend voor personen met een visuele beperking.

De meeste respondenten vragen eigenlijk niet om nieuwe maatregelen, maar vooral om een betere uitvoering van de bestaande maatregelen: heraanleg van de openbare weg, technische voorzieningen en naleving van de reglementen die van kracht zijn in het openbaar vervoer zoals de metrostations.

1. Kunt u een overzicht verstrekken van de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen om de rechten van personen met een visuele beperking te doen naleven bij de inrichting van de metrostations?
2. Welke samenwerking hebben de Brusselse regering en de verenigingen voor personen met een visuele beperking (zoals de Brailleliga) opgezet om de toegankelijkheid van de metro voor hen te verbeteren?
 
 
Antwoord    Wat betreft de MIVB:
De MIVB waakt als exploitant van de metrostations over de kwaliteit van het traject van de klant, met name op vlak van toegankelijkheid, en werkt samen met de DITP voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van begeleidings- en veiligheidsvoorzieningen voor blinden en slechtzienden.

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de Brusselse metrostations bij ’s werelds eerste metrostations met signalisatie voor personen met een visuele handicap behoorden.
Ondertussen hebben onze metrostations een begenadigde leeftijd bereikt enerzijds en is de regelgeving ter zake geëvolueerd anderzijds, waardoor een update en/of vernieuwing van de desbetreffende uitrusting vereist is.

In dit opzicht werden er meerdere maatregelen genomen, namelijk:

• De MIVB en het externe bureau Atingo hebben een audit uitgevoerd voor alle Brusselse metrostations;
• Een werkgroep rond toegankelijkheid, bestaande uit BM, de MIVB, Beliris (voor een deel) en het externe bureau Atinga, neemt het concept van de metrostations momenteel grondig onder de loep, dit als antwoord op de specifieke behoeften van de PBM’s en onder meer de personen met een visuele handicap;
• In dit opzicht werd er een nieuw referentiekader uitgewerkt dat als volgt luidt: “Richtlijnen betreffende het ontwerp van metrostations in Brussel”. Dit kader omvat alle vereisten inzake universele toegankelijkheid, ook voor personen met een visuele handicap. Dit document zou weldra moeten worden voorgesteld aan de afdeling PBM van de GMC. De betrokken verenigingen zullen tot slot ook de tijd krijgen om eventuele opmerkingen te formuleren;
• Bijgevolg wordt ook het normenplan voor de geleiding van personen met een visuele handicap bijgewerkt;

Zoals aangehaald in de eerste vraag, hebben wij een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van BM, de MIVB en Beliris, en vertegenwoordigers van het toegankelijkheidscomité van de directie Beleid en Atingo. Deze werkgroep zal studies verwezenlijken waardoor de metrostations kunnen worden afgestemd op de vereisten inzake de universele toegankelijkheid van de gewestelijke openbare ruimte, waarvan de samenhang, zowel boven- als ondergronds, moet worden gewaarborgd.
Tijdens deze studie is gebleken dat de nieuwe technologieën de geleiding van personen met een visuele handicap zouden kunnen vergemakkelijken. In dit opzicht zal er dus weldra een specifieke vergadering worden georganiseerd met de betrokken verenigingen, om hierover grondiger na te denken.

Wat de banden tussen de MIVB en de verenigingen betreft:
In het kader van haar beleid ter verbetering van de toegankelijkheid onderhoudt de MIVB het overleg met de verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. In het bijzonder werkt het samen met CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles), dat vele verenigingen verenigt, waarvan sommige zich richten op de verwachtingen van blinden en slechtzienden.
Op vraag van bepaalde gespecialiseerde scholen organiseert de MIVB ook bezoeken om leerlingen met een visuele handicap in staat te stellen de verschillende Brusselse openbaarvervoersmiddelen in een beveiligde context te ontdekken.