Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal geannuleerde vacatures in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Bianca Debaets
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 84)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 14/01/2020 Datum publicatie: 04/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit cijfers die VDAB onlangs bekendmaakte, blijkt dat bijna 10% van de vacatures in Vlaanderen geannuleerd werden. In 2018 ging het om bijna 26.000 teruggetrokken vacatures op een totaal van 287.188 posities. In de eerste helft van 2019 werd die trend bevestigd, met 14.690 vacatures die reeds werden ingetrokken op een totaal van 148.570.
Het aantal vacatures bij VDAB steeg met zo’n 60% op vier jaar tijd, maar het aantal geannuleerde vacatures stijgt in verhouding nog sneller (78%). In zowat drie vierde van de gevallen gaat het daarbij om knelpuntberoepen waarbij men geen geschikte kandidaten vindt.
Gezien uw intentie om alle vacatures in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via Actiris te laten verlopen en de dalende trend in de Brusselse werkloosheidscijfers, lijkt het mij dan ook opportuun om ook wat betreft de Brusselse arbeidsmarkt de stand van zaken in beeld te brengen omtrent het aantal (geannuleerde) vacatures en de invulling van knelpuntberoepen.

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:
- Hoeveel vacatures liepen er in 2018 en 2019 in totaal binnen bij Actiris? Hoe waren deze verdeeld onder Brusselse, Vlaamse en Waalse bedrijven? Welk aandeel daarvan werd daadwerkelijk ingevuld en op welke (gemiddelde) termijn gebeurde dat? Kan u deze ingevulde vacatures zowel relatief als absoluut opsplitsen naargelang contracten van enerzijds bepaalde en anderzijds van onbepaalde duur?
- Welk aandeel van de vacatures werd geannuleerd door de werkgevers zelf? Omwille van welke redenen werden deze vacatures geannuleerd? Onderzoekt u in het bijzonder bij deze annuleringen of dit te maken heeft met de kwaliteit die Actiris biedt en aan de doorstroming van werkzoekenden die ze aanbieden aan de werkgevers? Hoeveel van deze geannuleerde vacatures zijn gerelateerd aan knelpuntberoepen? Welke evolutie kan u duiden in deze cijfers?
- Op welke manier stimuleert u de invulling van vacatures die gerelateerd zijn aan knelpuntberoepen? Welke middelen maakt u hiertoe vrij?
 
 
Antwoord    Actiris heeft in 2018 en 2019 respectievelijk 37.787 en 35.063 werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen. Onderstaande tabel 1 geeft de verdeling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris in 2018 en 2019 volgens de plaats van tewerkstelling.

Tabel 1: Werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen door ACTIRIS volgens plaats van tewerkstelling – 2018 en 2019

BHG / RBC

Vlaanderen / Flandres

Wallonië/ Wallonie

Andere / Autres

Tota(a)l

2018

31.590

3.183

1.526

1.088

37.387

%

84,5%

8,5%

4,1%

2,9%

100,0%

2019

29.032

3.421

1.660

950

35.063

%

82,8%

9,8%

4,7%

2,7%

100,0%


Bron: Actiris, berekening view.brussels
Source : Actiris, calcul view.brussels

In 2018 en 2019 werden er respectievelijk 20.609 en 16.004 werkaanbiedingen ingevuld. Tabel 2 geeft voor deze ingevulde werkaanbiedingen de verdeling weer tussen de contracten van onbepaalde duur en bepaalde duur.

Tabel 2: Aantal ingevulde werkaanbiedingen, waarvan contracten van onbepaalde en bepaalde duur – 2018 en 2019

Ingevulde

WA / OE pourvues

Waarvan / Dont

Onbepaalde duur / Durée indéterminée

Bepaalde

Duur / Durée déterminée

Andere/Autre*

2018

20.609

9.237

4.474

6.898

%

44,8%

21,7%

33,5%

2019

16.004

6.210

3.735

6.059

%

38,8%

23,3%

37,9%


*o.a. tewerkstellingsmaatregelen / mesures de mise à l’emploi
Bron: Actiris, berekening view.brussels
Source : Actiris, calcul view.brussels

De (mediane) invullingstijd om de ontvangen werkaanbiedingen in 2018 in te vullen bedroeg 33,9 dagen. De invullingstijd voor de ontvangen werkaanbiedingen in 2019 is nog niet beschikbaar.

In 2018 en 2019 werden respectievelijk 14.059 en 15.851 werkaanbiedingen geannuleerd. Actiris heeft geen info over het aandeel werkaanbiedingen dat geannuleerd werd door de werkgevers zelf.

Op basis van de lijst van knelpuntberoepen voor het BHG (in 2018) zijn 37,4% (ofwel 5.252 WA) van de geannuleerde werkaanbiedingen in 2018 gerelateerd aan een knelpuntberoep. In 2019 zijn 36,8% (ofwel 5.826) van de geannuleerde werkaanbiedingen gerelateerd aan een knelpuntberoep. Het aandeel geannuleerde werkaanbiedingen dat gerelateerd is aan een knelpuntberoep is dus stabiel over deze periode.

In 2019 werden door Actiris 21.560 ‘SPOT’ vragenlijsten verstuurd voor het totaal van 35.063 direct ontvangen werkaanbiedingen. Via deze korte vragenlijst wordt bij de afsluiting van een werkaanbieding gepeild naar het resultaat en het verloop van de rekrutering.

In functie van de inhoud van de antwoorden kan Actiris contact opnemen met de werkgever.
Actiris kreeg 7.435 antwoorden De resultaten op deze vragenlijst zijn enkel indicatief:
34,7 % antwoordt niet te hebben aangeworven

Van deze 34,7 % geeft 36,8 % aan dat de reden het afspringen van de aanwerving of contract is

Om de kloof tussen de gevraagde profielen en beschikbare profielen te dichten, doet Actiris het volgende:

In het kader van de Oplossingsgarantie is in de begeleiding van werkzoekenden informatie en oriëntatie voorzien over en naar beroeps- en kwalificerende opleidingen waaronder deze die toegang geven tot de knelpuntberoepen. Deze opleidingen worden aangeboden door Bruxelles Formation, de VDAB en andere partners. Hetzelfde geldt voor het hervatten van studies.

Een van de objectieven van het Beroepenpunt is het informeren en oriënteren van bezoekers, waaronder werkzoekenden naar beroepsopleidingen.

Actiris participeert actief in de Beroepenreferentiecentra/Polen Opleiding Werk,. Door een sterke band tussen de sector/opleidingsaanbod et de begeleiding van werkzoekenden willen we beter kunnen inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt
.
In 2020, wordt in het kader van het project ‘segmentatie’, een actieplan uitgewerkt met betrekking tot de antwoorden die Actiris en haar partners (werk, opleiding,) gaan uitwerken voor de behoefte aan specifieke profielen, die veel gevraagd worden en waarvoor er nu of in de toekomst tekorten zullen zijn.