Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder de heer Maron

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 123)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 21/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):
- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    In 2019, in alle administraties en ION’s die onder uw bevoegdheid vallen (inclusief ION’s, kabinet, enz.):
1) Hoeveel externe personen (consultants, ad-hoconderaannemers, enz.) zijn ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?


Leefmilieu Brussel
17 mensen van IRIS-team worden ter beschikking gesteld van Leefmilieu Brussel.
Daarnaast heeft Leefmilieu Brussel ook overheidsopdrachten voor de levering van IT-producten of -diensten gegund. In dat geval zijn de doelstellingen en verwachte resultaten met betrekking tot onder andere de IT- en adviesopdrachten in het bestek gespecificeerd, maar zijn de prestaties niet gekwantificeerd in voltijdse equivalenten.
Haven van BrusselAgentschap Net Brussel
Het ANB heeft geen toegang tot de gewestelijke vzw IRIS-team. Daaruit volgt dat het ANB 14 externe personen heeft ingeschakeld, wat overeenkomt met 9 VTE, voor de IT-opdrachten in 2019.

Kabinet
In 2019 zijn er geen consultants voor IT-gerelateerde opdrachten ingehuurd.Leefmilieu Brussel
De 17 personen waren voltijds in dienst bij Leefmilieu Brussel gedurende het hele jaar 2019.
Haven van Brussel
Via IRIS-team: 3,60 VTE en via de CIBG-raamovereenkomst: 1,25 VTE.
Agentschap Net Brussel
In 2019 werden 16.000 uren gepresteerd.Leefmilieu Brussel
Het bruto maandbedrag varieert tussen 2.605,72 euro en 6.452,73 euro. Het budget voor 2019 bedroeg 1.558.000 euro.

Haven van Brussel
IRIS-team: Het budget bedraagt 381.000 euro en het gemiddelde dagloon bedraagt 530 euro.
CIBG-raamovereenkomst: Het budget bedraagt 194.000 euro en het gemiddelde dagloon bedraagt 775 euro.

Agentschap Net Brussel
Leefmilieu Brussel
17.002.08.06.1221

Haven van Brussel
03.001.08.01.1211: functionele lasten (tenlasteneming IRIS-team)
03.001.08.01.1211: kantoorautomatisering (financiering CIBG-raamovereenkomst)

Agentschap Net Brussel
01.002.08.18.1211: Uitgaven voor IT-apparatuur en -diensten
01.002.11.03.7422: Aankoop van informaticamateriaalLeefmilieu Brussel
In 2020 worden 18 mensen van IRIS-team ter beschikking gesteld van Leefmilieu Brussel. Er zal een IT-profiel worden gepubliceerd om het team te versterken.
De antwoorden op de vragen 2 en 3 voor het jaar 2019 blijven geldig voor het jaar 2020.

Haven van Brussel
De antwoorden zijn identiek aan die voor 2019.

Agentschap Net Brussel
Momenteel wordt een opdracht inzake ontwikkeling voor het jaar 2020 besproken en uitgewerkt. Het is daarom vandaag niet mogelijk om te bepalen hoeveel mensen er in 2020 voor het Agentschap zullen werken.
Er zijn momenteel contacten met het CIBG en het kabinet Clerfayt. Een optimaliserings- en vergelijkende studie van de IT-kosten van het Brussels Gewest werd in december 2019 door de regering gevalideerd. Het Agentschap was net als de andere Brusselse administraties bij deze studie betrokken.

Kabinet
In dit stadium is er geen enkel beroep op IT-diensten vastgelegd door het kabinet.