Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder mevrouw Ben Hamou

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 66)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 13/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
13/02/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):

- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    Met betrekking tot het ministerieel kabinet:

Voor alle opdrachten in verband met informatica werd een informaticus aangeworven overeenkomstig lid 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen.

Bovendien is het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) de IT-partner die kan worden belast met elke IT-ontwikkelings- en bijstandsopdracht en elke opdracht inzake telematica en cartografie met betrekking tot de kabinetten van de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het was niet nodig om externe personen aan te werven.

Voor 2020 zijn er geen plannen om externe consultants aan te nemen voor IT-gerelateerde opdrachten.

Met betrekking tot Equal.brussels, vindt u hieronder de antwoorden van de GOB:

In bijlage vindt u een tabel met de kosten voor de uitbesteding van technische consultancy voor bepaalde gewestelijke instanties, waaronder equal.brussels, voor het jaar 2019.

De consultancy gebeurt door het team van Anysurfer, via het contract SPRB-GOB/BCR-BGC/IT-CO/2018.015 en draagt bij aan de verwezenlijking van de conformiteit van hun vestigingen. De consultancy wordt toevertrouwd via een contract zonder precieze informatie over het aantal gedetacheerde personen.

Het dagelijkse "loon” van de externe personen die in dienst worden genomen voor deze IT-gerelateerde opdrachten bedraagt €133,10 per uur incl. BTW. Dat wil zeggen 8 uur x € 133,10 per uur (incl. BTW). Dit komt neer op €1064,8 per dag (incl. BTW).

De BA van de begroting waarin deze opdrachten zijn opgenomen, is BA 07.004.08.01.12.1.

De opdracht loopt door in 2020. De prestaties worden op verzoek geleverd, dus het is in deze fase niet mogelijk om te bepalen wat er gefactureerd zal worden.

Brussel Huisvesting heeft geen beroep gedaan op specifieke opdrachten van externe consultants die werden aangenomen voor IT-gerelateerde opdrachten.

Met betrekking tot de BGHM:

In 2019 heeft de ION volgende personen aangenomen:

· 1 voltijdse gedetacheerde persoon van het IRIS-team voor het beheer van projecten in verband met de digitalisering, goed voor een jaarlijkse kostprijs van ongeveer 115.000 euro, op BA 01.002.08.07.1221 - middelen van het IRISTeam;
· 1 externe consultant voor een opdracht van 6,5 dagen met een dagelijkse kost van 907,5 €, op BA 01.003.11.05.7422 - Aankoop van kantoormateriaal en software;
· 2 externe consultants, voor een opdracht van 400 uur tegen een gemiddelde dagprijs van 980 €, op BA 01.003.11.05.7422 - Aankoop van kantoorapparatuur en -software

Voor 2020 staat het volgende gepland:

· een jaarlijkse kostprijs van 115.000 € voor 1 voltijdse gedetacheerde persoon van het IRIS-team voor projectbeheer in verband met digitalisering, op BA 01.002.08.07.1221 – middelen van het IRISTeam;
· op BA 01.003.11.05.7422 - Aankoop van kantoorapparatuur en -software :
o 1 externe consultant voor een opdracht van 50 dagen met een dagelijkse kostprijs van 907,5 € ;
o 2 externe consultants, voor een opdracht van 200 dagen tegen een gemiddelde kostprijs van 980 € per dag.

Bij de huurdersapplicatie gaat het om een project met vaste kosten:

· Gepresteerd in 2019 (facturatie 2020): analyse- en prototypefase: € 181.681,50 incl. BTW, wat overeenkomt met een werklast van 183 mandagen of 1224 werkuren;

· 2020: Invoering van de applicatie: € 998.250,00 incl. BTW, wat overeenstemt met uurloonkosten van :IMAGE IMAGE IMAGE IMAGEAangezien het gaat om een project met een vaste prijs, beschikken we niet over de verdeling en het
aantal gewerkte dagen.

Er moet worden opgemerkt dat deze toepassing is ontwikkeld voor de 16 OVM’s. Deze kostprijs dient bijgevolg te worden verdeeld over deze 16 OVM’s.