Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder mevrouw Trachte

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 49)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 10/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
09/03/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):

- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u de informatie over de IT-consultancy binnen de administraties en de instellingen van openbaar nut die onder mijn toezicht staan, alsook binnen mijn kabinet.

Kabinet:
Er zijn in 2019 geen consultants voor IT-gerelateerde opdrachten ingehuurd.
In dit stadium worden er voor 2020 geen consultants voor IT-diensten ingeschakeld door het kabinet.

Brussel Economie en Werkgelegenheid:
Deze materie valt onder de bevoegdheden van mijn collega Bernard Clerfayt, via de IT-coördinatie.

Hub.brussels:
In 2019 heeft hub.brussels met twee externe consultants gewerkt om het interne IT-team (dat uit twee VTE bestaat) te versterken, voor een totaal van ongeveer 800 uur aan ‘managed services’ (onderhoud, netwerkinfrastructuur en servers). Het dagtarief verschilt naargelang de profielen: € 600 excl. btw voor managed services en € 700 excl. btw voor specifieke projecten (configuratie, installatie servers, enz.). Dit vertegenwoordigt een totale kostprijs van € 75.000 voor managed services en € 12.000 voor specifieke projecten (installatie, configuratie en migratie van de servers). Deze bedragen worden vermeld onder het BA 01.002.08.01.
Voor 2020 gaat het om ongeveer € 60.000 voor managed services en € 40.000 voor specifieke projecten in verband met de optimalisering van de infrastructuur van het informaticanetwerk en de ontwikkeling van ons intranet.

Innoviris:
Ik nodig u uit om de bijgevoegde tabel te raadplegen.

Finance&invest.brussels:
Wat de GIMB en haar dochtermaatschappijen betreft: ze zijn wettelijk niet onderworpen aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten, want ze worden verzocht zich te gedragen als marktspelers wanneer ze kredieten toekennen of participaties in ondernemingen nemen. De GIMB, die als zodanig geen IT-afdeling heeft, heeft in februari 2018 een dienstencontract gesloten met een nieuwe partner voor zowel ondersteuning als onderhoud en levering van hardware; dit contract wordt uiteraard voortdurend geëvalueerd, aangezien de groep niet aarzelt om van operator te veranderen wanneer dat nodig is.

Citydev:
Ik nodig u uit om het antwoord van de minister-president te raadplegen.