Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de activiteiten en realisaties van de cel Sport van perspective.brussels

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 110)

 
Datum ontvangst: 24/01/2020 Datum publicatie: 17/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 21 januari 2020 heeft minister Bernard Clerfayt in de commissie Binnenlandse Zaken de parlementsleden verteld dat hij over geen sportkadaster beschikt. Ik citeer de heer Clerfayt: “Niet alleen is er op dit moment geen sportkadaster en was er ook geen in het najaar toen ik deze dossiers ontving, maar het is ook niet zeker dat er over twee weken een zal zijn.”*

U bent verantwoordelijk voor het perspective.brussels, dat een cel Sport heeft die de kennis over sport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest centraliseert, analyseert en ontwikkelt, met als doel bij te dragen tot een sportbeleid ten voordele van de inwoners.

Hoe lang is deze cel al actief? Hoeveel mensen heeft die in dienst? Wat zijn de jaarlijkse kosten? Wat zijn de recente realisaties? Bent u van plan om ze te delen via de website perspective.brussels? Welk gebruik heeft u er van kunnen maken of heeft het bestuur er van kunnen maken voor de programmering van investeringen in sportinfrastructuur om de beoefening van sport te stimuleren?

*Voorlopig verslag van de commissie Binnenlandse Zaken 21/01/2020
 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

De sportcel is werkzaam sinds 15 mei 2019 en is samengesteld uit twee VTE’s.
 
Dit waren de kosten voor 2019:
· Personeels- en werkingskosten: 154.555 euro
· Dienstopdracht voor het sportkadaster: 174.240 euro (incl. BTW) (zal vereffend worden in 2020)
 
Het budget voor 2020 bedraagt 433.000 euro en dekt zowel de personeels- en werkingskosten als de kosten voor de instrumenten die ontwikkeld zullen worden met het oog op het toekomstige sportkadaster.

De sportcel helpt de Regering bij het plannen van de investeringen in sportinfrastructuur. Dat is ook duidelijk bepaald in de omschrijving van de opdrachten van de sportcel in het uitvoeringsbesluit over de oprichting van de cel (juli 2018). Ik geef drie voorbeelden:


- ”
Ontwikkelen van het sportkadaster als een territoriale planningstool” 
- ”
Verzamelen, interpreteren en ontwikkelen van data rond sportbeleving, sportinfrastructuur en haar territoriale inplanting en spreiding”

- ”
Bijdragen aan het kwantitatief en kwalitatief onderbouwen van subsidiëringsbeslissingen in het kader van de sportinfrastructuur en de territoriale planning ervan”.

Ze verleent ook bijstand bij de planning van toekomstige sportvoorzieningen, zowel op intern verzoek van Perspective als op extern verzoek (MSI, gemeenten, …).

De sportcel treedt ook op als facilitator door ondersteuning te bieden en haar vakkundigheid ter beschikking te stellen bij de ontwikkeling van plannen voor (lokale of gewestelijke) sportinfrastructuur. Ze neemt eveneens deel aan de onlangs opgerichte werkgroep “Sportobservatorium in het BHG”.

Daarnaast werkt de sportcel met de verschillende afdelingen van Perspective samen aan territoriale analyses (bijvoorbeeld over prioritaire gebieden, over diagnoses, onderzoek zwembaden, schoolcontracten, …).
 
Tot slot stuurt de sportcel het Brusselse loopplan, dat de vorm aanneemt van een actieplan. Op dit moment loopt een big data-studie die een klare kijk moet bieden op de trajecten en de gewoontes van de lopers in het Brussels Gewest. Daarnaast wordt ook een onderzoek voorbereid om de resultaten van deze studie te vervolledigen.

Wat de recente producties betreft, houdt de sportcel zich voornamelijk bezig met de opmaak van het Brusselse sportkadaster. In de zomer van 2019 werd een dienstopdracht voor de opmaak van het nieuwe kadaster gegund. De dienstverlener heeft zijn opdracht in september aangevat. De cel ontwikkelt dus samen met de aangeduide dienstverlener de nieuwe tool (gegevensbank en publiek toegankelijke website).
 
Verder vinden ook regelmatig vergaderingen plaats met de verschillende belangrijkste partners: de Cocof, de VGC en Brussel Plaatselijke Besturen. Zij hebben onder meer gewerkt aan de inhoud van het nieuwe kadaster, dat tegemoet moet komen aan de verwachtingen en behoeften van zoveel mogelijk mensen, alsook aan de technische aspecten voor het samenvoegen van de verschillende bestaande gegevensbanken.
 
Daarnaast waren er vergaderingen met Leefmilieu Brussel, visit.brussels, Adeps, Sport Vlaanderen en de ministeriële kabinetten die bevoegd zijn voor sport in Brussel.

De sportcel pleegt ook bilateraal overleg met elke gemeente. Tot slot is een stuurcomité opgericht om de opmaak van het kadaster in goede banen te leiden. Die dynamiek van overleg en samenwerking zal gedurende het hele proces worden voortgezet.


De gegevensbank zal klaar zijn in het voorjaar van 2020. De sportcel zal de gegevens verzamelen, vormingen geven aan de partners en hen stimuleren om de gegevens van de Brusselse sportsector in te voeren. De nieuwe website sport.brussels zal eind september 2020 toegankelijk zijn voor het publiek.

Er is een communicatiecampagne gepland om deze tool bekend te maken bij de sportsector en bij iedereen die geïnteresseerd is in sportbeoefening in het Brussels Gewest.

Zodra de tool ontwikkeld is en de ingevoerde gegevens gecontroleerd en bijgewerkt zijn, zal de sportcel haar publicaties delen via de website van perspective.brussels of via de website sport.brussels, al naargelang de doelgroep van de publicatie.