Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de digitalisering en het platform “MyTax”

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 57)

 
Datum ontvangst: 23/01/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Via het digitaal platform “MyTax” kunnen onze medeburgers de belastingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadplegen en beheren. MyTax neemt momenteel de onroerende voorheffing op zich. Het is de bedoeling het platform uit te breiden tot de verkeersbelasting en, op langere termijn, nieuwe functionaliteiten aan te bieden.

Met betrekking tot dit platform, wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Welk percentage belastingplichtigen, natuurlijke personen en rechtspersonen, kan van het platform gebruikmaken?
- Welk percentage van die belastingplichtigen is daadwerkelijk actief op het platform en maakt er dus ten volle gebruik van?
- Bevestigt u dat het de bedoeling is om de verkeersbelasting in het platform te integreren?
- Welke andere functionaliteiten zouden geïntegreerd kunnen worden?
- Zal het nieuwe plan voor administratieve vereenvoudiging voor de periode 2020-2025, dat voorzien is in de GBV, al die aspecten bevatten?
- Welk gebruik maakt de administratie van MyTax op het vlak van betalingsachterstand en onbetaalde bedragen alvorens een beroep te doen op gedwongen betalingswijzen?
 
 
Antwoord    Brussel Fiscaliteit heeft inderdaad een nieuw digitaal platform “MyTax” ontwikkeld dat de belastingplichtige toelaat op een gebruiksvriendelijke manier zijn fiscaal dossier online te beheren.

De aangeboden functionaliteiten moeten zowel het aantal klanteninteracties als de doorlooptijden zoveel als mogelijk verminderen.

Hierna volgt een greep van de huidige aangeboden functionaliteiten die een toonbeeld zijn van administratieve vereenvoudiging en ertoe strekt de burger een steeds betere dienstverlening aan te bieden:

- elk antwoord op vaak voorkomende vragen kan de belastingplichtige zelf terugvinden via onder meer de chatbot, video tutorials en een uitgebreide FAQ;

- het vermelden van een dossierbehandelingsstatus; zo weten belastingplichtigen per direct dat hun vraag goed ontvangen werd en in behandeling is;

- bepaalde aanvragen, zoals het aanvragen van een afbetalingsplan, worden automatisch afgehandeld zonder tussenkomst van een dossierbeheerder;

- de contactformulieren zijn gestructureerd opgesteld, wat wil zeggen dat - door het beveiligd aanloggen via e-ID of Itsme en in functie van de geselecteerde opties - de aanvraag direct kan worden aangevuld met alle noodzakelijke informatie (waaronder alle gegevens van de belastingplichtige zelf) en automatisch kan worden doorgestuurd naar de betrokken dienst ter behandeling; daardoor vervalt de nood aan een eerste dispatching; inkomende post via MyTax dient met andere woorden niet meer individueel geopend, gelezen, geclassificeerd en doorgestuurd te worden.

Het is immers door het automatiseren van een aantal repetitieve zaken dat de administratie meer tijd kan vrijmaken om sneller over te gaan tot de behandeling van andere, belangrijkere of complexere dossiers.

MyTax wordt op de website van Easybrussels trouwens aangehaald als een voorbeeld van "goede praktijken" op het gebied van administratieve vereenvoudiging.

Zes maanden na de lancering ervan, zien we dat MyTax zijn weg heeft gevonden naar de Brusselaars, 25 tot 30% van de interacties verloopt immers via dit digitaal platform.

Brussel Fiscaliteit geeft bovendien aan dat zij MyTax vanaf dit aanslagjaar nog meer op de voorgrond zal plaatsen door een vermelding ervan in de hoofding van het aanslagbiljet. Er is dus nog een aanzienlijke groeimarge voor het aantal gebruikers van MyTax.

Deze werkzaamheden kaderen in het vijfjarig programma “Dienstverleningsplatform” - ook wel “ProDigit” genaamd – goedgekeurd bij regeringsbeslissing dd. 19 juli 2018.

Op termijn is het de bedoeling dat zowat iedere belasting in beheer bij Brussel Fiscaliteit via MyTax ondervangen kan worden. Hiertoe zal Brussel Fiscaliteit zijn dienstenverlening geleidelijk uitbreiden door andere belastingen en nieuwe functionaliteiten te integreren in het platform.

In de loop van dit voorjaar worden normaliter de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling alsook de gewestbelasting op inrichtingen van toeristisch logies geïmplementeerd in MyTax. Het spreekt voor zich dat deze integratie het aantal gebruikers gevoelig zal verhogen.

Tegelijkertijd blijft Brussel Fiscaliteit voortdurend nieuwe functies ontwikkelen die MyTax en de aangeboden diensten verbeteren of uitbreiden. Momenteel is er onder meer sprake van:

- de uitbreiding van de aanmeldingsmogelijkheden, meer bepaald voor buitenlanders;

- het ter beschikking stellen van informatie aan mede-eigenaars en eigenaars in onverdeeldheid inzake hun vastgoed;

- de implementatie van e-mail notificaties die belastingplichtigen wijzen op een naderende betalingsvervaldatum enz.;

- een belastingsimulator voor de beide verkeersbelastingen;

- volmachtenbeheer;

- …

Wat de vraag betreft die peilt naar hoe MyTax wordt aangewend in geval van laattijdige betalingen of niet-betalingen, vooraleer beroep wordt gedaan op gedwongen invordering, kan het volgende worden medegedeeld.

Teneinde de inningsgraad te maximaliseren zal Brussel Fiscaliteit, zoals hierboven vermeld, voorzien in een notificatiesysteem via e-mail om:

- de belastingplichtige aan te moedigen zijn aangiften tijdig in te dienen (bv. in het geval van de belasting op inrichtingen van toeristische logies);

- de belastingplichtige op te roepen vóór het verstrijken van de vervaldatum te betalen om bijkomende kosten te vermijden; dit bovenop de formele herinneringen die wettelijk voorzien zijn.

Naast MyTax zet Brussel Fiscaliteit zich ook via andere digitale kanalen in om de inningsgraad te optimaliseren. Zo is momenteel het project “4
de weg” lopende. Het gaat over een interface die de uitwisseling van informatie tussen notarissen en Brussel Fiscaliteit zal vergemakkelijken met betrekking tot de invordering van schulden na de verkoop van onroerende goederen of een hypothecaire aanwending.