Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Gender Mainstreaming, aanstelling van vertegenwoordig(st)ers van de ministers/staatssecretarissen en gendercoördinatoren bij de administraties en de ION's

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 93)

 
Datum ontvangst: 31/01/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De ordonnantie inzake gender mainstreaming verplicht alle gewestelijke ministers en staatssecretarissen rekening te houden met gendergerelateerde problemen in hun bevoegdheidsgebieden.
Op 30 september 2019 vernamen wij in de Commissie het volgende:
“de regering verbindt zich ertoe een genderperspectief op te nemen in de uitvoering en de beoordeling van de impact van alle beleidsmaatregelen en er de nodige financiële middelen aan toe te wijzen. (…). Het netwerk van gendercoördinatoren bestaat krachtens artikel 6 van de ordonnantie inzake gender mainstreaming uit vertegenwoordigers van alle administraties en instellingen van openbaar nut (ION’s). De ministers en staatssecretarissen moeten elk een vertegenwoordiger aanduiden, overeenkomstig artikel 2, § 4 van het uitvoeringsbesluit.” ()
Graag een antwoord voor elk van de acht leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
1. Werd een vertegenwoordig(st)er aangesteld?
2. Beschikt elk van de instellingen van openbaar nut onder de bevoegdheid of het toezicht van het regeringslid over een gendercoördinator?
 
 
Antwoord    De gendervertegenwoordigers worden binnenkort, in het voorjaar, aangeduid.

Momenteel ontwikkelt equal.brussels de instrumenten (functiebeschrijving etc.) om de aanduiding zo eenvoudig en vlot mogelijk te laten gebeuren. Hierbij proberen we tevens voor de eerste keer de link te maken met de andere transversale gelijke kansenonderwerpen (handistreaming etc).

Vanaf het moment dat de gendervertegenwoordigers aangeduid zijn, starten we met de implementatie van de nieuwe gender mainstreamingsstrategie.

Wat de gendercoördinatoren van de administraties en ION’s betreft:

Zoals voorzien in de ordonnantie betreffende de geïntegreerde aanpak van de genderdimensie, werd tijdens de vorige legislatuur aan elke Minister en Staatssecretaris gevraagd gendercoördinatoren aan te duiden voor elk organisme waarvoor ze bevoegd waren.


De gendercoördinatoren van die instellingen blijven in principe dezelfde als die van de vorige legislatuur. Dat zou ook het meest efficiënte zijn: zij zijn immers reeds opgeleid en hebben ervaring met gender mainstreaming.

Uiteraard zullen wij wanneer de gendervertegenwoordigers worden aangeduid, niet nalaten na te gaan of de lijst gendercoördinatoren al dan niet moet geactualiseerd worden.

Wat Huisvesting Brussel betreft:

Momenteel beschikt Huisvesting Brussel over een gendercoördinatrice. Deze persoon zal Huisvesting Brussel over twee maanden verlaten en zal te gepasten tijde vervangen worden.

Wat de BGHM betreft:

Op 1 april 2017 werd er officieel een gendercoördinatrice aangenomen en op 1 september 2017 werd er een vervanger benoemd.

Hoogachtend,