Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegankelijkheid van de infrastructuur en uitrusting van de MIVB voor personen met beperkte mobiliteit

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 230)

 
Datum ontvangst: 07/02/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 8 juli 2016 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een resolutie goed betreffende de toegankelijkheid van de infrastructuur en uitrusting van de MIVB voor personen met een handicap.
In deze resolutie werd onder andere gevraagd rekening te houden met de noden van personen met beperkte mobiliteit door duidelijke en tijdsgebonden doelstellingen voorop te stellen, te voorzien in een evaluatie van de mogelijke impact ervan op de toegankelijkheid en de veiligheid voor personen met beperkte mobiliteit, op grond van overleg met de actoren in de sector, in alle projecten van de MIVB op transversale wijze rekening te houden met de problematiek van de toegankelijkheid dankzij een responsabilisering van alle betrokken partijen en een specifieke coördinatie door een persoon die te dien einde wordt aangewezen. Tevens werd beslist rekening te houden met de personen met een mentale handicap, door te zorgen voor volglijnen op de grond in verschillende kleuren om de reizigers te leiden naar hun metro, tram of bus.
In het laatste punt van deze resolutie wordt gewag gemaakt van een specifiek verslag over de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, dat om de twee jaar aan het Parlement moet worden voorgelegd.
Bovendien moet worden opgemerkt dat de term "persoon met beperkte mobiliteit", PBM, zowel betrekking heeft op ouderen, mensen met een permanente of tijdelijke handicap, zwaarlijvigheid, met een klein kind of grote voorwerpen, enz. De lijst van de betrokken personen is lang. Deze mensen zijn goed voor 30 tot 40% van de pendelaars en het is essentieel om de verschillende metrostations aan te passen voor hun gebruik.
In de pers van 31 januari 2020 lazen we dat het station Vandervelde eindelijk uitgerust is met liften en dat daarvoor ook werken aan de gang zijn in zes stations. Dit zijn de stations Simonis, Ribaucourt, Madou, Clémenceau, Hallepoort en Rodebeek. Vervolgens moeten nog 5 stations worden ingericht, namelijk Stuyvenbergh, Beekkant, Munthof, Montgomery en Thieffry. Dit zal meer tijd in beslag nemen, omdat het technisch ingewikkelder is voor de laatste stations, die volledig moeten worden heringericht.
In totaal zijn op dit moment 46 van de 69 metrostations uitgerust met liften.
Dit is echter niet voldoende en liften zijn niet het enige dat nodig is voor de toegankelijkheid.
Ook mensen met een visuele handicap mogen niet worden vergeten. In sommige "multimodale" metrostations is het vrij moeilijk om de weg te vinden, nog meer voor mensen met visuele problemen.
Graag een antwoord op volgende vragen:
- Beschikt u over het eerste verslag van de MIVB, zoals bedoeld onder het laatste streepje van de resolutie?
- Bestaat er een specifiek programma inzake gestandaardiseerde uitrusting voor personen met een visuele handicap?
- Hoe staat het met het bestek voor de nieuwe metrolijn, lijn 3? Zullen deze stations worden ingericht conform bovengenoemde resolutie? Zal de toegang voor PBM's daarbij een essentieel onderdeel zijn?
 
 
Antwoord    Omdat ze zich bewust zijn van de noodzaak om een algemene toegankelijkheidsstrategie voor het openbaar vervoer te organiseren, heeft Brussel Mobiliteit samen met de MIVB in 2018 een denkproces opgestart om een tienjarenactieplan op te stellen om de diensten van de MIVB op gecoördineerde wijze toegankelijk te maken. Dit proces werd uitgevoerd in samenwerking met de afdeling PBM van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en verenigingen van personen met een handicap. Dit alles heeft geleid tot de redactie van het Strategisch plan voor het toegankelijk maken van de MIVB. Dit document omvat acties die in vier luiken zijn opgedeeld: de diensten (informatie, begeleiding, instappen), de regering (rollen van de actoren, opleiding en sensibilisering, delen van ervaringen), de infrastructuur en het rollend materieel (bovengrondse haltes, metrostations, rollend materieel) en de regelgeving (referenties, normen). Het plan werd volledig als bijlage opgenomen bij het beheerscontract 2019-2023 van de MIVB. Een taskforce met leden van het Gewest, de MIVB en de verenigingen komt driemaal per jaar samen om de uitvoering van dit plan te evalueren.

Het ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (GoodMove), dat in zijn algemene principes de universele toegankelijkheid van het openbaar vervoer garandeert, voorziet in het toegankelijk maken van 60 tot 70 bovengrondse haltes en de omgeving ervan per jaar, zoals bepaald in het Strategisch plan voor het toegankelijk maken van de MIVB.

De MIVB brengt ook verslag uit over de vooruitgang op het vlak van de toegankelijkheid aan de afdeling PBM van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie die vijfmaal per jaar bij elkaar komt.

Sinds 2018 komt een werkgroep van de MIVB en Brussel Mobiliteit samen met een bureau dat gespecialiseerd is in toegankelijkheid om richtlijnen op te stellen voor de inrichting van de metro- en premetrostations van Brussel. Dit project is nog steeds lopende.

Wat betreft uitrustingen en maatregelen voor blinden en slechtzienden verwijs ik naar de antwoorden op schriftelijke vraag nr. 218 van mevrouw d'Ursel en de antwoorden op schriftelijke vraag nr. 179 van de heer Koyuncu.

Wat de nieuwe metrolijn 3 betreft, is de toegankelijkheid essentieel.

De MIVB zal in het kader van de aanleg van de toekomstige metrolijn 3 bijzonder attent zijn om ervoor te zorgen dat de ruimte tussen het perron en de metro's zo veel mogelijk wordt beheerst en verkleind, dankzij een rigoureus ontwerp en een zorgvuldige constructie van de perron en sporen.

Voor elk nieuw station dat wordt aangelegd langs de uitbreiding tussen Noordstation en Bordet zijn 2 liften per perron voorzien, waardoor de capaciteit maar ook de beschikbaarheid van de weg van de bovengrond naar het perron voor alle personen met een beperkte mobiliteit is verzekerd.

De toegang tot de stations zal worden aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verlichting en de akoestiek.