Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproep tot projecten voor de toe-eigening van de openbare ruimte

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 109)

 
Datum ontvangst: 14/02/2020 Datum publicatie: 06/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/02/2020 Ontvankelijk p.m.
06/03/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 25 september 2019 heeft Equal.brussels een oproep gedaan tot het indienen van projecten voor de toe-eigening van de openbare ruimte. Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel financiële steun te verlenen aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen waarvan het denken en handelen in overeenstemming is met de doelstellingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het gebied van gelijke kansen nastreeft. De kandidaten werden verzocht elk type project in te dienen dat zou bijdragen tot het bevragen van het gebruik en/of de ontwikkeling van de openbare ruimte, de toe-eigening ervan of de formulering van manieren om deze meer inclusief te maken in termen van diversiteit (vervrouwelijking, gender, handicap, cultuur, enz.). De oproep tot het indienen van projecten is op 21 oktober 2019 afgesloten.

Ik heb volgende vragen:

1. Wat is het budget dat aan deze oproep tot het indienen van projecten is toegewezen?
2. Hoeveel projecten zijn er ingediend, per gemeente? Hoeveel intersectionele projecten zijn er ingediend, per gemeente?
3. Wat was de evaluatiemethode en wat waren de criteria die werden gebruikt om deze evaluatie uit te voeren? Wie werd belast met deze evaluatie?
4. Welke projecten werden niet geselecteerd, met voor elk project: projectleider, naam van het project, of het nu een intersectioneel project is of niet, doelstellingen die door het project worden nagestreefd, score(s) die aan het project worden gegeven en reden(en) voor weigering? Zijn er klachten of bezwaren ingediend? Zo ja, hoeveel, wie heeft deze klachten ingediend en voor welke projecten?
5. Welke projecten zijn geselecteerd en behouden, met voor elk project: projectleider, naam van het project, al dan niet een intersectioneel project, nagestreefde doelstellingen en toegevoegde waarde van het project, financiële steun aan het project, periode van uitvoering van het project en score(s) toegekend aan het project?
6. Welke financiële steun is aan de geselecteerde projecten toegekend, per gemeente? Wat zijn de financieringsregelingen wat betreft duur en aantal schijven?
7. Is er voor de geselecteerde projecten voorzien in ondersteuning of begeleiding? Zo ja, door wie worden de winnaars begeleid tijdens de uitvoering van de projecten?
8. Is er een nieuwe editie van de projectoproep gepland? Zo ja, voor wanneer en voor welke doelstelling(en)/thema('s)/luik(en)?

Met andere woorden, waarin een of meer dimensies (zoals gender, etnische of culturele afkomst, seksuele geaardheid, handicap, enz.) worden geïntegreerd.
 
 
Antwoord    Het voor deze projectoproep uitgetrokken budget bedraagt 280.297,75 €.

Voor de projectoproep in het kader van racisme hebben we in totaal 39 subsidieaanvragen ontvangen. Het betreft hier een gewestelijke projectoproep. We subsidiëren dus geen gemeentelijke projecten, maar projecten die een gewestelijke uitstraling hebben.


Van alle aanvragen werd de ontvankelijkheid nagegaan. Dit wil zeggen dat er werd nagegaan of het project en het thema van de projectoproep op elkaar waren afgestemd, of het project betrekking had op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verband hield met de gewestelijke bevoegdheden, enz.

De ontvankelijke projecten werden vervolgens inhoudelijk en op kwalitatief vlak geanalyseerd aan de hand van de volgende criteria:

- de duidelijke beschrijving van de gewenste resultaten en effecten, alsook van de activiteiten;
- de duidelijke link tussen de activiteiten en de resultaten;
- de expertise en ervaring om het project uit te voeren;
- de haalbaarheid van het project (in termen van budget, ingezet personeel en kalender).


De evaluatie werd uitgevoerd door leden van equal.brussels, de gewestelijke administratie bevoegd voor gelijke kansen. Equal.brussels legde na deze evaluatie een advies voor aan mijn kabinet, dat de projecten heeft geselecteerd of niet.


In totaal werden 13 dossiers niet geselecteerd.

De ontvankelijke dossiers werden geëvalueerd op basis van de kwaliteit van de projectinhoud. Op basis van deze evaluatie moesten keuzes worden gemaakt op grond van het beschikbare budget, het evenwicht tussen de verschillende doelgroepen van de projecten en het evenwicht tussen de verenigingen, opdat er geen al te groot deel van het budget aan één enkele vereniging werd toegekend.


Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.


Er werd tot op heden nog een enkele klacht ingediend. We handelen op transparante wijze en in goede samenwerking met het middenveld waarmee we regelmatig contact hebben. Ook equal.brussels staat regelmatig in contact met de verenigingen op het terrein. Zoals aangegeven in de projectoproep, was de administratie tot aan de deadline beschikbaar om te antwoorden op de eventuele vragen van de inschrijvers. Met het oog op het goede beheer van de toegekende subsidies blijft de administratie beschikbbaar.


In totaal werden 26 dossiers geselecteerd.

Voor extra informatie verwijs ik u naar de bijlage.


Zoals ik al heb vermeld, betreft het een gewestelijke projectoproep. We subsidiëren dus geen gemeentelijke projecten, maar projecten met een gewestelijke uitstraling.


De financieringsregels zijn de volgende:

- betaling in één schijf voor subsidies onder € 3.100 aan het einde van het project en na analyse van de bewijsstukken;

- betaling in twee schijven voor subsidies hoger dan € 3.100.

De eerste schijf wordt onmiddellijk betaald bij de toekenning. Er moet wel rekening worden gehouden met een termijn van drie maanden bij de indiening van de kandidatuur.

Inschrijvers hebben tot drie maanden na het einde van het project tijd om de bewijsstukken in te dienen. Binnen de maand analyseert Equal.brussels vervolgens deze stukken.

Met het oog op een maximale zichtbaarheid van de gesubsidieerde projecten, promoot equal.brussels de evenementen via hun sociale media en neemt het zo vaak als het kan deel aan deze evenementen.

Equal.brussels blijft ook beschikbaar als contactpunt bij eventuele vragen, en voor administratieve ondersteuning, opdat aan de vzw’s de nodige steun kan worden geboden bij de redactie van de verschillende documenten die moeten worden ingediend voor de analyse van de bewijsstukken.

Op 6 februari jongstleden hebben we de projectoproep uitgeschreven die de “inclusie van LGBTQI+-personen” in het Brussels Gewest ondersteunt. De timing van de volgende projectoproepen zal in maart worden meegedeeld.