Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inschakelingsbetrekking binnen de Brusselse OCMW's.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 148)

 
Datum ontvangst: 12/02/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2020 Ontvankelijk p.m.
24/04/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Rechthebbenden op het leefloon of op financiële maatschappelijke hulp kunnen worden tewerkgesteld in het kader van de maatregelen “artikel 60”. Het gaat om een arbeidsovereenkomst tussen het OCMW als werkgever en de rechthebbende.
Ik zou graag wat meer zicht krijgen over de verdeling van deze posten over de OCMW’s en over de verschillende organisatiepraktijken van de OCMW’s.
 
Kan u mij volgende gegevens bezorgen, graag per OCMW:
· hoeveel artikel '60 ers worden er tewerkgesteld per OCMW?
· Hoeveel artikel '60 ers ‘sociale economie’ (verhoogde toelage) worden er tewerkgesteld per OCMW?
· Wat is het aantal en het percentage dat binnen het OCMW tewerkgesteld wordt en hoeveel procent wordt tewerkgesteld bij externe partners?
· Wat is het
 maandelijkse tussenkomstbedrag dat aan de externe partners wordt gevraagd per OCMW?
· Wat is het aantal en het percentage artikel '60 ers dat tewerkgesteld is bij Nederlandstalige externe partners?
· Hoeveel Artikel '60 ers stromen er door naar de arbeidsmarkt na hun Artikel ‘60 contract per OCMW? En wat is dit percentage voor de contracten tewerkgesteld binnen het OCMW en die bij de externe partners?
· Wat is de stand van zaken in verband met de harmonisering van de praktijken van de OCMW’s inzake de artikel 60 contracten ? Over welke punten heeft men al een overeenstemming bereikt ? Waar liggen de resterende knelpunten?
 
 
Antwoord    * In 2019 maakten in totaal 6.249 personen gebruik van de maatregel “artikel 60” (“inschakelingsbetrekking” sinds 1 januari 2020). We tellen 4.892 begunstigden voor de “klassieke” premies en 1.357 voor de premies “sociale economie”. De verdeling per OCMW wordt hierbij gevoegd.

* Er dient te worden opgemerkt dat deze statistieken afkomstig zijn van gegevensstromen die 5 à 6 maanden na de werkelijke activiteit nog kunnen worden gecorrigeerd.
De definitieve cijfers voor 2019 zullen in de zomer beschikbaar zijn. De verschillen worden geschat op 1 à 2%.

* Vóór de regionalisering van deze maatregel werden de statistieken van de verdeling van de externe gebruikers per OCMW niet centraal verzameld. De hervorming die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd, zal er voortaan voor zorgen dat het verzamelen van de gegevens, de statistieken met betrekking tot de inschakelingbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, §7, van de organieke wet betreffende de OCMW’s, geleidelijk aan verfijnd kan worden. Voor informatie over de praktijken en cijfers van de OCMW’s vóór de inwerkingtreding van de hervorming kan u eventueel contact opnemen met de bevoegde ministers van de GGC, zodat zij voor elke OCMW peilen naar het verzamelen en het bijhouden van een intern register van dergelijke gegevens.

* Het externe bedrag dat de OCMW's aan de externe gebruikers vragen, verschilt van OCMW tot OCMW. Vandaag is door de regelgeving een harmonisering voorzien van de maandelijkse tussenkomst verschuldigd door de externe gebruiker.

* Door de regelgeving is echter een discretionaire macht voor de OCMW’s voorzien over de volgende externe gebruikers:

- de verenigingen zonder winstoogmerk gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een maatschappelijk doel dat verband houdt met cultuur, het sociale, gezondheid, opleiding en onderwijs of sport;
- de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII en hoofdstuk X IIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de erkende sociale ondernemingen met toepassing van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen.

* Wat de hertewerkstelling van de begunstigden van de maatregel betreft, evalueert View.brussels de positieve uitstroom van de doelgroep opgevolgd door LINK en de volledige doelgroep opgevolgd door Actiris.

* Wat de werknemers betreft van wie het contract-Artikel 60 is afgelopen en die zich hebben ingeschreven bij Actiris, heeft View.brussels de eerste cohorten bestudeerd waarvan het Gewest een volledig overzicht had sinds de regionalisering, zijnde de personen van wie het contract-Artikel 60 in 2016 en 2017 afliep.

* 2017 is het meest recente jaar waarvoor er statistieken kunnen worden opgesteld. De evaluatie van de positieve uitstroom van de “uitstromers 2018” zal pas in juli 2020 kunnen gebeuren, rekening houdend met de termijn van de positieve uitstroom na 12 maanden en de termijnen voor de methodologische verwerking.

* 27,6% van de uitstromers in 2017 die geen gebruik konden maken van matching door LINK, heeft na 12 maanden opnieuw een job gevonden. Dit percentage inzake de uitstroom naar werk stijgt tot 35,6% voor diegenen die gebruik konden maken van matchingdiensten door LINK in de 3 maanden na hun uitstroom.

* De hervorming betekent ontegenzeglijk een grote stap in de collectieve procedure voor de harmonisering van de praktijken tussen de 19 OCMW’s.

* Binnen de werkgroepen die de SPI-diensten van de 19 OCMW’s verenigen, wordt diepgaand gewerkt rond samenwerking, overleg en harmonisering.

* Een eerste geheel van documenten werd volledig geharmoniseerd. Het gaat om formulieren die betrekking hebben op:

o de samenwerkingsaanvraag van een externe gebruiker bij een centrum;
o de individuele overeenkomst;
o de raamovereenkomst en
o het individuele contract.

Vanaf 1 april zullen de Brusselse OCMW’s deze formulieren geleidelijk aan gebruiken voor de nieuwe aanvragen en de nieuwe contracten.

De volgende stap is het voltooien van het model voor het plan ter verwerving van competenties en het jaarlijkse activiteitenverslag. Na het advies van het Beheerscomité van Actiris zullen deze modellen eveneens bij ministerieel besluit worden bekrachtigd.

Tot slot zal het “Opvolgingscomité”, dat door de hervorming in het leven werd geroepen, vanaf het tweede semester van 2020 gelanceerd worden. Dit orgaan maakt het mogelijk de strategieën inzake harmonisering te verfijnen, met name wat betreft de digitalisering en de administratieve vereenvoudiging; de begeleiding gericht op de verwerving van competenties voor de doelgroepen die zich het dichtst bij de arbeidsmarkt bevinden; de hindernissen die weggehaald moeten worden voor de doelgroepen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, …