Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opleiding tot beroepen in de bouw.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 153)

 
Datum ontvangst: 02/03/2020 Datum publicatie: 17/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De bouwsector is vandaag de dag de grootste uitstoter van broeikasgassen op het Brussels grondgebied, waar 92% van de residentiële gebouwen van vóór 1970 dateert. Dat gebouwenbestand is zeer weinig of zelfs niet-geïsoleerd voor 30% van de gebouwen, en heeft een relatief laag renovatiepercentage. Volgens de gekende gegevens bedraagt het percentage vergunningsplichtige renovaties minder dan 1%.

Toch zal deze sector de komende jaren cruciale veranderingen ondergaan met de strategie om de milieu-impact van de bestaande gebouwen in het Brussels Gewest te verminderen.

Die veranderingen zullen niet zonder gevolgen blijven voor de bouwsector, maar vooral voor de beroepen die verband houden met de bouw, van bouwheren tot notarissen, architecten en makelaars, die een essentiële rol zullen moeten spelen in deze renovatie van de Brusselse gebouwen.

In dat opzicht wordt de opleiding voor de professionals van de bouw die op de Brusselse markt actief zijn een cruciaal punt waarmee rekening moet worden gehouden, vooral omdat er in deze sector veel knelpuntberoepen zijn.

Die opleiding moet deze professionals immers de nodige vaardigheden aanreiken om te voldoen aan de renovatie van de Brusselse gebouwen en meer bepaald aan de door het Gewest vastgestelde milieuprestatieniveaus.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Hoe bent u van plan de basisopleiding voor de bouw te oriënteren, zodat elke professional de nodige vaardigheden voor duurzaam bouwen en renoveren kan verwerven? Zijn er gesprekken gevoerd in samenwerking met de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap, zoals aangekondigd? Zo ja, wat is uit die gesprekken naar voren gekomen? Welke maatregelen zullen in dit verband worden genomen? Volgens welke agenda?

- Het Gewest heeft een erkenningssysteem ingevoerd voor professionals die betrokken zijn bij de regelgeving inzake de energieprestatie van gebouwen. Hoeveel erkenningsaanvragen werden sinds de invoering van dat systeem ingediend? Is er een evolutie in die vraag? Hoeveel erkenningen werden sindsdien verleend? Het Gewest zou overwegen om de vaardigheden die nodig zijn om die erkenningen te verkrijgen, op te nemen in de opleidingen die worden gevolgd, zodat er geen extra opleiding nodig is om de erkenning te verkrijgen. Is die maatregel al van kracht? Zo niet, wanneer dan wel? Welke middelen zullen in dit verband worden ingezet?

- Duurzame bouwtechnieken zijn voortdurend in ontwikkeling, daarom is het essentieel om te zorgen voor een bijscholingsaanbod dat deze nieuwe technieken integreert. Hoeveel bijscholingen die inspelen op deze nieuwe technieken zijn vandaag de dag effectief in ons Gewest? Hoe denkt het Gewest dit aanbod voor bijscholingen aan te passen? Welke middelen zullen worden ingezet? En binnen welk tijdsbestek, met de nadruk op de urgentie?

- Het Gewest is van plan om professionals te informeren over geavanceerde onderwerpen, met name door middel van een reeks seminars waarvan de onderwerpen zo nauw mogelijk aansluiten bij de technische en/of reglementaire actualiteit, evenals bij de visie van het Gewest op duurzame renovatie. Wie zullen de partners van dit aanbod zijn? Werden contacten gelegd met de privésector? Zo ja, wat komt er uit die contacten naar voren? Wordt een samenwerking tussen BECI en 1819 overwogen?

- Het Gewest wil notarissen, architecten en vastgoedmakelaars inschakelen om een rol te spelen in de verspreiding van relevante informatie en de sensibilisering van het publiek voor de energieprestatie van een gebouw. Zijn er in dit verband contacten gelegd met die sectoren? Zo ja, wat komt er uit die contacten naar voren?

- Zoals gezegd zijn de beroepen in de bouwsector voor een groot deel knelpuntberoepen. Heeft het Gewest een schatting gemaakt van het aantal bouwheren en vaklui dat nodig is voor deze renovatie? Zo ja, wat zijn de resultaten van die evaluatie? Welke maatregelen zal het Gewest nemen om dit tekort op te vangen?

Gezien het renovatieproject dat het Gewest wil aanvatten, is het nogmaals van essentieel belang om de bouwheren en alle professionals die betrokken zijn bij de bouw voor te bereiden op deze nieuwe transitie en deze nieuwe technieken van duurzaam bouwen en renoveren. Daarom wil ik u alvast bedanken voor uw antwoorden.
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van Mijnheer Alain Maron.