Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het houden van wilde dieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelet op de recente inbeslagname van een serval.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 185)

 
Datum ontvangst: 12/03/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwezen in plenaire vergadering p.m.
16/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de pers stond deze week te lezen dat de politie in een woning in Schaarbeek onlangs een boskat aantrof. Ter opfrissing: een boskat is een katachtige van Afrikaanse oorsprong die wat op een luipaard lijkt. Het dier kan een meter lang worden en meer dan 15 kilogram wegen.

Het dier was blijkbaar zo agressief dat de politie de hulp van de brandweer moest inroepen om het te vangen. Daarna werd de boskat naar het Limburgse Natuurhulpcentrum gebracht. Dit centrum heeft zich tot doel gesteld wilde dieren te helpen aansterken om ze dan later te kunnen terugplaatsen in wildreservaten in hun land van oorsprong.

De boskat komt gelukkig niet voor op de positieve lijst van zoogdieren die een privépersoon in ons land in gevangenschap mag houden. Het is een wild dier, gevangenschap belemmert het dusdanig in zijn normale gedrag dat het psychologische helemaal ontregeld geraakt. Daar komt vanzelfsprekend ook nog het veiligheidsaspect bij. Wilde dieren horen niet in gevangenschap bij particulieren te leven, het was dus absoluut nodig dat het dier door de politie werd weggehaald.

Op de site van het Limburgse revalidatiecentrum staat te lezen dat het al voor zes andere boskatten zorgt, allemaal dieren die in ons land illegaal in gevangenschap werden gehouden. Naar verluidt zou men zulke dieren gewoon op bepaalde internetsites kunnen kopen, wat indruist tegen de wet én tegen elke gezond verstand.

Deze gebeurtenis uit de actualiteit inspireerde me tot volgende vragen:

- Is er zicht op het aantal zoogdieren dat in Brussel wordt opgehaald uit een wederrechtelijke gevangenschap?

- Is het niet al te eenvoudig om zich in Brussel een wild dier aan te schaffen en dat dan als gezelschapsdier te houden?

- Wat onderneemt Leefmilieu Brussel om aan zulke praktijken een eind te maken?

- Wat onderneemt het federale niveau om te beletten dat zulke dieren toekomen op het Belgische grondgebied?

- Zijn de Brusselse burgers voldoende op de hoogte van welke diersoorten men als particulier mag houden en welke niet?
 
 
Antwoord    1) Zijn er statistieken over het aantal wilde zoogdieren dat in Brussel in beslag werd genomen wegensillegaal bezit?

Bij wilde zoogdieren zijn verschillende competenties en dus organisaties betrokken: het departement Dierenwelzijn, het departement Biodiversiteit en het departement Bos van Leefmilieu Brussel en de dienst CITES van de federale overheid.

Met betrekking tot de statistieken van departementen die deel uitmaken van
Leefmilieu Brussel kunnen we het volgende meedelen:

- Voor Dierenwelzijn in 2019: 1 inbeslagname door het departement en 1 inbeslagname door de politie ; in 2020: 1 inbeslagname door de politie.

- Voor Bos: in 2019 geen inbeslagname

- Voor Biodiversiteit: in 2019 geen inbeslagname.


2) Is het in Brussel niet te gemakkelijk om een wild dier aan te kopen en te houden als huisdier? Neemt Leefmilieu Brussel maatregelen om dit soort illegaal bezit te voorkomen?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de minister van Dierenwelzijn. Er zij echter op gewezen dat het Brussels Gewest heeft een van de strengste wetgevingen van alle Europese lidstaten. Volgens de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud (1/3/2012) zijn alle inheemse zoogdieren strikt beschermd. Concreet wil dat zeggen dat alle zoogdieren die van nature in Europa voorkomen, niet in gevangenschap mogen gehouden worden. Invasieve exoten, opgenomen in bijlage IV van deze ordonnantie, en alle soorten opgenomen in de bijlage van de Europese verordening 1143/2014, kunnen eveneens niet in gevangenschap gehouden worden.

Zoogdieren die voorkomen in Europa kan je wel in gevangenschap houden, wanneer ze niet door de handel bedreigd worden. Hierover waakt de federale overheidscel CITES.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een positieflijst van zoogdieren. Soorten die hierop vermeld staan, kunnen in principe in gevangenschap gehouden worden.

Leefmilieu Brussel heeft enerzijds een sensibiliserende rol, anderzijds probeert zij dit illegaal houden van bepaalde diersoorten te ontmoedigen door controles uit te voeren en desgevallend inbreuken vast te stellen die aanleiding kunnen geven tot een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete. Sensibiliseren doet Leefmilieu Brussel voornamelijk door te informeren over deze thematiek. Welke dieren gehouden mogen worden door particulieren is terug te vinden op de website van Leefmilieu Brussel:
https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/een-dier-aanschaffen/welk-dier-kan-ik-houden

Het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel voert controles uit naar aanleiding van meldingen van het houden en/of verkopen van dieren die niet voorkomen op de lijst van het Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden.


3) Kunt u mij informeren over de acties die de federale overheid heeft ondernomen om de aankomst van dergelijke dieren op Belgisch grondgebied te voorkomen?

Deze vraag valt niet onder de bevoegdheid van de minister van Leefmilieu.


4) Zijn de Brusselse burgers voldoende geïnformeerd over de soorten die verboden zijn voor particulieren?

Leefmilieu Brussel informeert de burgers onder andere over deze thematiek via haar website. Welke dieren gehouden mogen worden door particulieren en voor welke diersoorten een erkenningsaanvraag vereist is, is terug te vinden op
https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/een-dier-aanschaffen/welk-dier-kan-ik-houden