Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenwerking tussen de ULB, de VUB en het Gewest op het vlak van diversiteit bij de aanwerving.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 169)

 
Datum ontvangst: 14/01/2020 Datum publicatie: 30/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op 8_januari 2020 stelden de Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel hun nieuwe beleid inzake diversiteit bij aanwervingen voor aan de directeur van het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding, aan de dienst Diversiteit van Actiris en aan u.

De ULB staat te boek als de op één na grootste werkgever in het Brussels Gewest; de VUB is langs Nederlandstalige kant de vierde grootste werkgever in Brussel.

Actiris wil werk maken van diversiteitsplannen en verleent steun aan de twee hogeronderwijsinstellingen om te strijden voor (nog) meer diversiteit en gelijkwaardigheid in de hoofdstad, meer in het bijzonder onder de duizenden studenten die ze in hun rangen tellen.

In de pers viel namelijk te lezen dat elke economische speler of overheidsdienst bij Actiris kan aankloppen voor steun en begeleiding bij maatregelen ter promotie van meer diversiteit. De financiële steun daarvoor varieert van 5.000 tot 10.000_euro en wordt eventueel gecombineerd met een adviserende rol voor Actiris.

Op basis van bovenstaande informatie had ik u graag volgende vragen gesteld:

1. Kunt u ons een stand van zaken geven over het partnerschap tussen VUB, ULB en Actiris ter bevordering van meer diversiteit en inclusie in de instellingen in kwestie? Hoeveel bedraagt de financiële steun aan beide universiteiten? Wanneer ontstond het partnerschap? Wordt het geëvalueerd op de korte, middellange en lange termijn?

2. Wordt de begeleiding in diversiteits- en gelijkheidsbeleid geflankeerd door becijferde doelstellingen, die vooraf met de instellingen zijn vastgelegd?

3. Welke andere bedrijven en overheidsdiensten krijgen op dit moment deze steun? Bedankt om uw antwoord op te splitsen naargelang van organisatietype en aard van de verleende steun.

4. Welke resultaten heeft dit instrument van Actiris al opgeleverd sinds het ontstaan ervan?

5. Onderzoekt Actiris, naast de financiële steun of de adviesverlening, hoe het de beschikbare hulp kan verbeteren of versterken?

6. Hoeveel wordt in de begroting uitgetrokken voor dit beleid? Wordt een versterking van de middelen overwogen in de loop van deze regeerperiode?
 
 
Antwoord    Wat de stand van zaken van het partnerschap tussen de VUB, de ULB en Actiris betreft, werd de begeleiding door de Dienst Diversiteit van Actiris opgestart in 2018 via de sensibilisering en de uitwerking van diversiteitsplannen, waaronder een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de diversiteit in hun instelling.

In mei 2019 heeft het Beheerscomité van Actiris de diversiteitsplannen effectief goedgekeurd voor de VUB en in oktober 2019 voor de ULB.

De eindbeoordeling van de diversiteitsplannen zal plaatsvinden in mei 2021 voor de VUB en in oktober 2021 voor de ULB.

De VUB en de ULB krijgen elk een bedrag van 10.000 euro als financiële steun om hun diversiteitsplan uit te werken. Dat is het maximale bedrag dat toegekend wordt als cofinanciering in het kader van de diversiteitsplannen.

Zoals geantwoord op de vraag van mevrouw Lefrancq waren de cijfermatige doelstellingen niet opgenomen in de diversiteitsplannen die vóór 1 januari 2020 werden afgesloten.

Sindsdien is de hervorming van de diversiteitsinstrumenten, die tijdens de vorige legislatuur werd goedgekeurd, van kracht.

Daardoor zullen de cijfermatige doelstellingen over de rekrutering van personeel die per doelgroep worden vastgesteld, voortaan in de diversiteitsplannen worden opgenomen.

Sinds de invoering van de diversiteitsplannen hebben 200 Brusselse ondernemingen, 13 plaatselijke besturen (waarvan 12 Brusselse gemeenten) en 15 instellingen van openbaar nut een diversiteitsplan opgesteld.

In 2019 hebben 44 ondernemingen een diversiteitsplan gelanceerd en 11 ondernemingen een consolidatieplan.

De ondernemingen uit de privésector hebben recht op cofinanciering van maximaal 10.000 euro om hun diversiteitsplan op te stellen en op begeleiding door consultants van de Dienst Diversiteit van Actiris. De plaatselijke besturen en de overheidsinstellingen hebben geen toegang tot cofinanciering, maar de diversiteitsconsultants van Actiris staan tot hun beschikking voor gratis advies bij de uitwerking van hun diversiteitsplan.

In 2016 heeft Idea Consult een globale evaluatie van de instrumenten ter bevordering van de diversiteit in de privésector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd.

De effecten die ondernemingen die zich inzetten voor een diversiteitsplan, ondervinden, zijn vooral kwalitatief en hebben betrekking op de communicatie, de bedrijfscultuur en het personeelsbeleid.

De rekruteringen werden opengesteld voor minstens één van de zes doelgroepen die in de regelgeving opgesomd worden.

De indicatoren en de cijfermatige doelstellingen die recent opgenomen werden in de gewestelijke instrumenten, zullen er voortaan voor zorgen dat er eveneens een kwantitatieve evaluatie beschikbaar zal zijn.

De hervorming van de diversiteitsinstrumenten werd in het bijzonder gestuurd door een werkgroep die daartoe de opdracht kreeg van de Regering.

Er zijn ook nieuwe instrumenten beschikbaar om diversiteit te promoten; zij sluiten meer aan bij de noden van de werkgevers: er kan gebruik worden gemaakt van een intentieverklaring en van drie soorten diversiteitsplannen, namelijk een mini-plan, een globaal plan en een thematisch plan.

In de plannen zullen initiatieven voor de verschillende sectoren worden opgenomen.

Voortaan zal ook financiering voor een mini-plan kunnen worden toegekend.

Er zullen eveneens verschillende cofinancieringen kunnen worden voorgesteld aan de ondernemingen die een globaal plan of een thematisch plan afsluiten.

Ten slotte zullen cijfermatige doelstellingen in verband met rekrutering worden opgenomen.

Het aan de Dienst Diversiteit van Actiris toegekende budget bedraagt 850.000 euro, ingeschreven in de initiële begroting voor 2020.

In 2019 heeft het Beheerscomité van Actiris 44 diversiteitsplannen goedgekeurd voor een cofinancieringsbedrag van de plannen ter waarde van 273.961 euro.