Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het creëren van banen met het oog op de vergrijzing van de bevolking.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 173)

 
Datum ontvangst: 20/01/2020 Datum publicatie: 30/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De media meldden op 16_januari 2020 dat er in de sector van de rust- en verzorgingstehuizen tussen nu en 2050 circa 125.000 nieuwe banen zullen bijkomen in België. Die spectaculaire stijging komt voornamelijk doordat de babyboomgeneratie zorgbehoevend zal worden. Volgens de voorspellingen gaat het tot 2050 jaarlijks om 4.000 bijkomende jobs over heel België.

De MR-fractie heeft al gewezen op de buitengewone kansen die de vergrijzing met zich meebrengt voor de economie. Ik wijs bijvoorbeeld op het voorstel van resolutie dat eertijds werd ingediend door een van mijn collega's, over het belang van de ontwikkeling van de 'silver economy' in onze hoofdstad. De vergrijzing is ook een buitenkans om nieuwe banen te scheppen. Uit een onderzoek van de Franstalige federatie van privérusthuizen Femarbel blijkt bovendien dat de 125.000 banen die tussen nu en 2050 worden gecreëerd, laagdrempelig zijn en niet gedelokaliseerd kunnen worden.

In 2050 zal België 3,1_miljoen senioren tellen, 67% meer dan in 2010. Tegen dan zal een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Die versnelling van de veroudering komt vooral op het conto van de vierde leeftijd. In 2050 zullen er naar schatting 1,26_miljoen 80-plussers zijn. Dat is 136% meer dan de 533.000 van in 2010. Bij de 90-plussers wordt de stijging op 390% geraamd.

In het licht van het voorgaande zou ik u graag de volgende vragen stellen:

· De schattingen geven weliswaar aan dat de stijging in Vlaanderen nog sterker zal zijn, maar beschikt u over prognoses van het aantal nieuwe banen in het Brussels Gewest die verband houden met de vergrijzing van de bevolking tussen nu en 2050? Zo ja, zou u dan uw antwoord kunnen uitsplitsen naar sectortype (bouw, rusthuizen, bijstand aan personen, grote hulpbehoevendheid...)

· Zo niet, hebt u een studie bevolen om die evolutie toe te spitsen op Brussel?

· Welke strategieën hanteert het gewest nu al om tegemoet te komen aan die evolutie, voornamelijk wat opleidingen betreft?

· Zijn de bestaande opleidingen klaar om in te spelen op de toekomstige noden in de verschillende sectoren? Zo niet, in welke zin zal het gewest het opleidingenaanbod aanpassen om te anticiperen op de noden van de toekomst?

· Hebt u samen met de staatssecretaris voor Economische Transitie een specifieke strategie ontwikkeld om te kunnen profiteren van de voordelen die de sector van de silver economy in petto heeft?
 
 
Antwoord    De studie1 waarvan sprake in de pers is een studie uitgevoerd door Femarbel, de federatie van rusthuizen in België. Uit deze studie blijkt dat de evolutie van de tewerkstelling in deze sector natuurlijk afhangt van de demografische ontwikkeling.

Ondanks een algemene tendens van vergrijzing van de Belgische bevolking, blijven er gewestelijke bijzonderheden.

In Brussel is de evolutie van de bevolking van 80 jaar en ouder het minst uitgesproken in vergelijking met de rest van België. Op basis van de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de bevolking van 80 jaar en ouder in het Brussels Gewest toenemen van 50.000 mensen in 2010 tot 77.000 in 2050 (+ 54%), een toename van 27.000 mensen tegen 2050.

In het Vlaamse Gewest wordt de stijging geschat op iets minder dan 500.000 mensen, ofwel + 160%.

In het Waalse Gewest wordt de toename geschat op 200.000 mensen, of + 116%.
2

Deze verschuiving in de leeftijdsstructuur van de Brusselse bevolking zou leiden tot een toenemende vraag naar verzorgingstehuizen, zij het beperkter in vergelijking met de andere twee gewesten.

Volgens de studie zou de sector van de rusthuizen vanwege de vergrijzing van de bevolking ongeveer 6.800 nieuwe VTE genereren, ofwel 11.000 nieuwe banen
3 tegen 2050, zowel directe en indirecte jobs.

Meer specifiek voorspelt de analyse tegen 2050 een toename van 6000 directe VTE en 800 indirecte VTE in Brussel. Directe jobs betreffen het personeel uit de gezondheidszorg, het hotelpersoneel en het administratief personeel. Indirecte banen worden toegewezen aan de diensten- en bouwsector.

De vergrijzing van de bevolking is inderdaad een belangrijke dimensie in de evolutie van de werkgelegenheid in Brussel. Ter aanvulling van bovengenoemde prognoses, wijzen de gegevens van de RSZ op een groei van bijna 7% van de werkgelegenheid in de sector "Activiteiten van Rustoorden voor Bejaarden (ROB)” van 2008 tot 2017 in Brussel.
4

Gelet op de beschikbare gegevens is er voorlopig nog geen opdracht gegeven voor een aanvullende studie.

Wat betreft de vastlegging van de werkgelegenheids- en opleidingsbehoeften per sector werken view.brussels Bruxelles Formation en VDAB Brussel samen om de vakgebieden en de sectoren met de meeste kans op tewerkstelling in kaart te brengen en voor te bereiden.

Mijn prioriteiten zijn wel degelijk om te werken aan een grotere arbeidsparticipatie en een betere afstemming van de opleidingen ten aanzien van een hoger inschakelingspercentage op de arbeidsmarkt dat beter gecorreleerd is met de knelpuntberoepen.

Zoals u heeft kunnen lezen in de Gewestelijke Beleidsverklaring, zal samen met de non-profitorganisatie onderhandeld worden over een sectorale raamovereenkomst met als doel de beroepen en de opleidingen in de verschillende bedrijfstakken in de sector te bevorderen.

Aldus zal rekening worden gehouden met de werkgelegenheidskansen die door de Zilvereconomie worden gecreëerd en ik zal het niet nalaten om hiervoor samen te werken met mijn collega bevoegd voor economische overgang.


1 Femarbel (2019), «« 3de en 4de leeftijd eb de mogelijkheid om op 30 jaar tijd 125 000 nieuwe banen te scheppen»,
https://www.femarbel.be/publications-public/
2 Demografische vooruitzichten 2010-2050, BFP en Statbel
3 Op basis van de ratio 76.800 VTE voor 124.000 betrekkingen vermeld in de studie van Femarbel (hetzij 1 VTE = 1,61 betrekking)
4 RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels