Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de langdurige werkloosheid in Brussel.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 174)

 
Datum ontvangst: 24/01/2020 Datum publicatie: 30/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Actiris omschrijft niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) als personen zonder werk die werk zoeken en onmiddellijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) blijkt dat er op 31 december 2018 in Brussel 90.203 niet-werkende werkzoekenden waren. Hieronder vallen 57.299 langdurige werklozen, d.w.z. niet-werkende werkzoekenden die op dat moment minimum een jaar werkloos waren. Niet minder dan 24.133 Brusselaars vond tegen het einde van 2018 al vijf jaar nog geen job. Dat is vier op de tien van de langdurige werklozen en meer dan een op vier van alle niet-werkende werkzoekenden.

Uit cijfers van BISA weten we ook dat het aantal Brusselaars dat al meer dan vijf jaar werkzoekend is, tussen 2010 en 2018 is gestegen met 15,2%. Dit is enorm verontrustend. Studies tonen aan dat mensen die lang thuis zitten heel vaak af te rekenen krijgen met mentale problemen. De stress en onzekerheid in zo’n situatie zijn niet te onderschatten. Een job vinden is cruciaal, net omdat het voor een stuk je identiteit bepaalt. Je haalt er betekenis, voldoening en eigenwaarde uit. Nog meer in het geval van mensen die al lang thuis zitten, want met een job voelen ze zich meer als een deel van de samenleving.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Hoe is het cijfer van het aantal Brusselaars dat langer dan 5 jaar zonder job zat geëvolueerd in 2019?

- In het regeerakkoord valt er niets te lezen over deze categorie van langdurige werkloosheid. Met welke maatregelen wilt u dit cijfer terugdringen?

- Wordt er vanuit Actiris extra ingezet op deze categorie van langdurige werkloosheid?

- Waarom geeft Actiris in haar maand- en jaarverslagen geen cijfers vrij over Brusselaars die meer dan 5 jaar op zoek zijn naar een job?
 
 
Antwoord    Volgens de laatste cijfers van view.brussels is de categorie van werkzoekenden die meer dan 5 jaar inactief zijn, de enige categorie die de afgelopen tien jaar is toegenomen.

In 2019 waren gemiddeld 24.364 werkzoekenden langer dan 5 jaar werkloos; een stijging van één procent dus sinds 2018.

Ondanks deze vaststelling is het belangrijk erop te wijzen dat het totaal aantal werkzoekenden sinds 2010 met meer dan 17% is gedaald.

De langdurige werklozen kunnen uiteraard gebruiken maken van alle diensten van Actiris, ook al worden ze niet expliciet opgenomen in de Gewestelijke Beleidsverklaring.

Ze kunnen op hun verzoek worden begeleid in het kader van een geïndividualiseerd actieplan (GAP) met het oog op hun professionele inschakeling. 43% van de WZ die begeleid worden in het kader van een GAP was meer dan 1 jaar werkloos in 2019.

Er bestaan verschillende gewestelijke maatregelen specifiek gericht op langdurige werkzoekenden:

- De maatregel van de PAT-cheques is een hefboom voor de wedertewerkstelling specifiek voor werkzoekenden die langer dan 2 jaar zonder werk zitten.

- De maatregel van sociale inschakelingseconomie die in werking zal treden op 1 januari 2021 zal toegankelijk zijn voor erkende sociale ondernemingen die een mandaat hebben voor inschakeling. De maatregel beoogt geregistreerde werkzoekenden die bijzonder ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt opnieuw te integreren.

- De inschakeling bedoeld in artikel 60 §7 van de organieke wet betreffende de OCMW’s. Het is de bedoeling dat het systeem een ​​hefboom is voor de tewerkstelling en duurzame inschakeling van de betrokken werknemers en dat ook professionele en sociale ondersteuning wordt geboden.

Bovendien werkt Actiris aan de ontwikkeling van een collectieve actie om de doelgroep van langdurig werklozen opnieuw te mobiliseren.

Dit publiek dat ver van werk is verwijderd, heeft vaak een laag zelfbeeld en verliest verworven kennis en vaardigheden. Ze moeten gebruik kunnen maken van een aangepaste ondersteuning vertrekkende vanuit en bepaalde methodiek. Deze zal worden ontwikkeld in samenwerking met de psychologen van Actiris.

In de persberichten van Actiris vindt u de tabel 'Belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid' met de evolutie van de werkloosheid in functie van de inactiviteitsduur: Minder dan een jaar, tussen 1 en 2 jaar en 2 jaar en meer.

Bovendien kunt u op de interactieve website Viewstat statistieken raadplegen over langdurige werkloosheid in Brussel. De site wordt maandelijks bijgewerkt met de meest recente gegevens.