Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aankondiging van de sluiting van het Sister's House.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 169)

 
Datum ontvangst: 17/02/2020 Datum publicatie: 26/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 25/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De hele kwestie van de huisvesting voor migranten is onrustbarend. Nu heeft het burgerplatform dat zich inzet voor de vluchtelingen op 11 februari 2020 een communiqué gepubliceerd waarin het een oproep lanceert naar burgers en naar de privésector om dringend een gebouw te vinden voor het onthaal van vrouwelijke migranten die nu in het Sister’s House1 verblijven.

Maar nu blijkt dus dat op 29 februari dit opvangcentrum zijn deuren zal moeten sluiten als gevolg van een aflopende overeenkomst met de gemeente Elsene, die eigenaar is van het pand. Op dat moment zullen zeventig tot honderd vrouwen dus op straat komen te staan: geen dak meer boven hun hoofd en geen hulp meer die aangepast is aan hun noden.

Mijnheer de minister-president, graag stelde ik u hierover een aantal vragen.

Heeft het burgerplatform ondertussen een oplossing gevonden voor deze onrustwekkende toestand?

In de beleidsverklaring staat dat de regering “als concreet antwoord op de specifieke situatie van vrouwelijke migranten, hetzij alleenstaand, hetzij vergezeld van minderjarigen, op zeer korte termijn een opvangruimte ter beschikking zal stellen, zodat dit publiek, met zijn kinderen, kan ontkomen aan de problemen die hen omringen.”

Bent u, samen met de verschillende Brusselse gemeenten, op zoek naar zo een opvangplaats, dat wil zeggen naar leegstaande gebouwen die kunnen worden aangewend om er deze uiterst kwetsbare, geïsoleerde en bange vrouwen onderdak te bieden? Velen van hen zijn zelf minderjarig, sommigen zijn zwanger, wat allemaal bijzondere zorgen vergt.

In het akkoord dat de meerderheid heeft afgesloten, staat dat er een definitief centrum voor de opvang en heroriëntatie van transmigranten moet komen. Houdt men daarbij ook rekening met een ruimte voor de specifieke groep die ik hierboven beschreven heb?

Hebt u contact opgenomen met de gemeente Elsene over de overeenkomst die ze had afgesloten met de vzw Sister’s House?

Op 13 februari hebt u ons in commissie verteld dat er bij de aanpak van de dakloosheid absolute voorrang zou gaan naar de meest kwetsbaren, dat wil dus zeggen alleenstaande vrouwen en gezinnen, aan wie – uw eigen woorden - nooit onderdak zou mogen geweigerd. Hoe maakt u die belofte hard in het licht van een dreigende sluiting van Sister’s House?


1 Sinds november wordt de opvang van vrouwelijke migranten met een transitstatuut georganiseerd in het opvanghuis Sister’s House. Dit initiatief wordt gerund door een burgerplatform voor hulp aan vluchtelingen, in samenwerking met partnerorganisaties die hun krachten bundelen binnen één humanitaire hub op de Brusselse Havenlaan: Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, SOS Jeunes, het Rode Kruis.
 
 
Antwoord    U stelt mij vragen over de aangekondigde sluiting van het Sister’s House in Elsene.

Net zoals ik, hebt u via de pers vernomen dat het Sister’s House een nieuw onderkomen gevonden heeft in Etterbeek, zij het voor een beperkte periode van zes maanden.

Op zich is dat verheugend nieuws, maar de regering werd hiervan niet formeel en officieel op de hoogte gebracht. Zelfs niet officieus.


De Brusselse regering heeft bij de federale overheid altijd gepleit voor
de oprichting van een vast opvang- en doorverwijscentrum. Ik herinner eraan dat de Brusselse regering steun verleent aan de humanitaire hub, die in samenwerking met de vzw Bxl Refugees, Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, CIRE en CAW Brussel fungeert als opvang- en doorverwijscentrum.

De humanitaire hub verwijst de mensen die er zich aanmelden door voor alles wat te maken heeft met hun verblijfsstatuut, juridische zaken en medische, psychologische of andere raadplegingen en biedt hen de nodige informatie. Zij werkt samen met de teams van Fedasil. Zoals u weet, zijn er ook specifieke spreekuren voor vrouwen.

Ik wil er verder ook nog op wijzen dat niet-begeleide minderjarigen niet thuis horen in een opvangcentrum. Voor hen bestaan specifieke opvangplaatsen.
Doordat zij afgezonderd zijn van hun ouders en verstoken van materiële en educatieve ondersteuning, verkeren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in een moeilijke situatie. Zij hebben specifieke behoeften :
- zij moeten worden 
opgevangen in aangepaste huisvesting
- zij moeten 
sociale bescherming, rechtsbijstand en psychologische bijstand krijgen.
Ongeacht of zij al dan niet asielzoeker zijn, worden die minderjarigen eerst opgevangen in een van de twee observatie- en oriëntatiecentra van Fedasil te Neder-over-Heembeek en Steenokkerzeel.

Er moet een passende oplossing voor de huisvesting worden gevonden door de 
bevoegde opvanginstanties, meer bepaald door de dienst voor hulpverlening aan de jeugd van de gemeenschappen.

Wij hebben contact gehad met het OCMW van Elsene en de Elsense huisvestingsmaatschappij BinHôme. Mijn collega Minister Maron heeft u daar net voor de krokusvakantie over verteld in de Commissie Sociale Zaken van de GGC.

Voor uw vraag over de kwetsbare doelgroep van de daklozen verwijs ik u naar Minister Maron, die daarvoor bevoegd is in de GGC.


De Europese Unie beoogt in het kader van haar bevoegdheden een evenwichtige benadering tussen de wettelijke migratie en de strijd tegen illegale immigratie. Dit houdt onder andere een nauwe samenwerking met derde landen en de strijd tegen illegale immigratie in. De Europese Unie streeft ook de doelstelling na van een gelijkmatig evenwicht tussen rechten en plichten, die vergelijkbaar zijn met die van de Europese burgers.