Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het onaangepast gedrag op straat en de toepassing van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte, alsook de vormen van seksueel onaangepast gedrag en seksueel onaangepast gedrag op straat.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 144)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 06/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De wet tegen seksisme bepaalt dat wie een gedrag of handeling in het openbaar of in aanwezigheid van getuigen stelt met de bedoeling om iemand als minderwaardig te beschouwen of te minachten wegens zijn geslacht of te reduceren tot zijn geslachtelijke dimensie, bestraft kan worden voor een correctionele rechtbank; die kan een gevangenisstraf uitspreken van een maand tot een jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro.
 
Straatintimidatie is niettemin nog altijd een wijdverspreid fenomeen in onze samenleving. De organisatie Vie féminine heeft aan het licht gebracht dat 98% van de vrouwen ooit het slachtoffer is geweest van straatintimidatie. Volgens de vzw JUMP worden 9 op de 10 vrouwen geconfronteerd met seksistisch gedrag in de openbare ruimte.
 
Paradoxaal genoeg werden er door de federale politie slechts 55 gevallen van seksisme in de openbare ruimte vastgesteld in 2018
1. Erger nog, op vier jaar tijd heeft de wet tot geen enkele veroordeling geleid2.
 
Er zijn al verschillende verklaringen geopperd voor dit lage aantal aangiftes in verhouding met het reële aantal slachtoffers.
 
Ten eerste zijn veel vrouwen niet op de hoogte van de seksismewet en weten ze niet dat deze feiten strafrechtelijk kunnen vervolgd worden.
 
Ten tweede hebben de slachtoffers van intimidatie vaak schrik om een aangifte te doen of een klacht in te dienen uit schaamte of omdat ze zichzelf schuldig wanen.
 
Een van de voornaamste redenen voor het ontbreken van klachten is dat het heel moeilijk is om de dader te identificeren en nog moeilijker om de vermeende feiten te bewijzen, want de slachtoffers moeten zelf voor de bewijslast zorgen.
 
Bovendien zijn niet alle politiecommissariaten evengoed op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden van de wet, aangezien sommige er al op gewerkt hebben en andere niet. Volgens de vzw Vie féminine is de politie altijd onderlegd en lijkt ze niet altijd bezorgd over het probleem van de straatintimidatie
3. Nochtans is de politie wettelijk en deontologisch verplicht om de klachten in ontvangst te nemen en de wet toe te passen.
 
Seksisme is een ernstig probleem. Het is alomtegenwoordig en vergroot de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in onze samenleving.
 
We vinden de seksismewet van 2014 belangrijk omdat hij een signaalfunctie heeft om het fenomeen (straat)intimidatie onder de aandacht te brengen en erop te wijzen dat het onaanvaardbaar en strafbaar is. De wet zou evenwel moeten herzien worden om hem zo goed mogelijk toepasbaar te maken
 
Ik heb de volgende vragen:
 
1) Voorziet u in een campagne om de wet van 2014 kenbaar te maken en de vrouwen die het slachtoffer zijn van straatintimidatie ertoe aan te zetten een klacht in te dienen?
 
2) Is er een opleiding gepland voor de commissariaten in het Brussels Gewest zodat alle agenten die met dit soorten klachten te maken krijgen, daar op gepaste wijze op reageren?
 
3) Plant u om samen te werken met de federale overheid om de wet van 2014 aan te vullen zodat het makkelijker wordt voor de slachtoffers van straatintimidatie om aangifte te doen?


1 https://www.dhnet.be/actu/societe/alors-que-le-harcelement-en-rue-est-bien-reel-la-loi-contre-le-sexisme-fait-un-flop-5dc1b9069978e218e3ac7188#.XcVBcGljj3g.facebook
2 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-premiere-condamnation-pour-sexisme-dans-l-espace-public-a- bruxelles?id=9858469
3 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-loi-contre-le-sexisme-3-ans-apres-un-bilan-en-demi- teinte?id=9984216
 
 
Antwoord    In 2018 voerde equal.brussels de campagne “0% seksisme” tegen seksuele intimidatie op openbare plaatsen. Deze campagne omvatte een voorlichtingsonderdeel waarbij slachtoffers en getuigen geïnformeerd werden over de verschillende manieren om te reageren op ongewenst seksueel gedrag en over de beschikbare vormen van hulp.

Naar aanleiding van de aanbevelingen in de door uw Parlement op 30 april 2019 goedgekeurde resolutie ter bestrijding van ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte, en in het bijzonder op het openbaar vervoer, werden verschillende maatregelen opgenomen in mijn aan u onlangs voorgelegde beleidsverklaring 2019-2024, namelijk:

- de strijd tegen ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte opnemen in het toekomstige gewestelijke plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Momenteel wordt, in overleg met de Brusselse partnerinstellingen en de verenigingen die actief zijn op het terrein, de laatste hand gelegd aan dit eerste globale gewestelijke plan. Daarin zal deze thematiek uitgebreid aan bod komen;
- Een thematische projectoproep lanceren voor projecten die gericht zijn op de bestrijding van intimidatie op straat;
- In samenwerking met Brusafe en de partners op het terrein opleidingen organiseren en de huidige opleidingen versterken over thema’s als cyberpesten en ongewenst seksueel gedrag. Daartoe maakt equal.brussels momenteel een register aan met bestaande opleidingen met betrekking tot alle vormen van geweld tegen vrouwen.

Deze problematiek is van zeer groot belang en moet op een collectieve wijze aangepakt worden. Daarom heeft Equal.brussels ongeveer 25 projecten geselecteerd in het kader van de jongste thematische projectoproep inzake de toe-eigening van de openbare ruimte, vanuit een genderperspectief. De subsidies worden momenteel toegekend.

Deze projectoproep riep Brusselse verenigingen op om projecten in te dienen die zouden bijdragen aan het in vraag stellen van het gebruik, de inrichting of de toe-eigening van de openbare ruimte, of aan het formuleren van oplossingen om de openbare ruimte inclusiever te maken op het vlak van diversiteit, gender, vervrouwelijking, handicap of cultuur.

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de in het globale veiligheidsplan geplande maatregelen met betrekking tot de aantasting van de integriteit van personen en meer bepaald van vrouwen.

De Coördinatie Gelijke Kansen van Brussel Plaatselijke Besturen zal haar maatregelen voor 2020 met betrekking tot de openbare ruimte rond 3 pijlers concentreren. Een pijler gaat over de plaats van de vrouw in de openbare ruimte vanuit het oogpunt van het onveiligheidsgevoel, gendergerelateerd geweld en ongewenst seksueel gedrag, met aandacht voor daders en jongens.

De acties voor 2020 zijn gericht op het ondersteunen van gemeentelijke diensten die in contact staan met jongeren: sensibilisering en preventie.

Wat de vraag over opleidingen betreft, is het inderdaad zeer belangrijk dat alle personeelsleden opgeleid en gesensibiliseerd worden over de problematiek van ongewenst seksueel gedrag.

Op basis van een register van dergelijke opleidingen dat equal.brussels momenteel aanmaakt, en op basis van het overleg met organisaties en instellingen in het kader van het toekomstige gewestelijke plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, zullen er nieuwe opleidingen worden gepland en georganiseerd in functie van de bevoegdheden van elke partner van het plan.

Wat de samenwerking betreft tussen de verschillende deelgebieden in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, werd er eind december 2019 een interministeriële conferentie gehouden.

De eerste focus van deze interministeriële conferentie over vrouwenrechten zal de problematiek van geweld tegen vrouwen zijn. Het lijdt geen twijfel dat de kwesties van ongewenst seksueel gedrag of ongewenste intimiteiten uitgebreid aan bod zullen komen tijdens de volgende vergaderingen van deze interministeriële conferentie. Deze conferentie is een manier om elke beleidsmaker op zijn/haar verantwoordelijkheid te wijzen voor deze kwestie, ongeacht het beleidsniveau.

Om de samenhang tussen het toekomstige gewestelijke plan en het nationale actieplan te waarborgen, maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen deel uit van de interinstitutionele groep die de voorbereiding van het gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen begeleidt.