Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de projectoproep "Duurzame nulafvalprojecten" (editie 2020).

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 240)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 11/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind 2019 startte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een projectoproep tot de verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de verwezenlijking van duurzame projecten inzake “nul afval”.

De projecten konden in 3 categorieën worden ingediend:

- Voor het grote publiek toegankelijke ateliers voor nul afval;
- Bewustmaking van de doelgroepen van de nulafvalcultuur;
- Ontwikkeling van nieuwe nulafvaldiensten/infrastructuur (onderlinge uitwisseling, verhuur, uitlenen, delen, schenken, ...).

De projectoproep werd gesloten op 27 januari 2020 om 9.00 uur.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Welk budget werd toegekend aan deze projectoproep?

2. Hoeveel projecten zijn er ingediend (verdeling van de aanvragen, gemeente per gemeente)?

3. Wat was de evaluatiemethode en welke criteria werden gebruikt om de evaluatie uit te voeren? Wie werd belast met de evaluatie?

4. Welke projecten werden niet geselecteerd of behouden, met voor elk project: dossiernummer, projectleider, adres van de maatschappelijke zetel, naam van het project, categorie, doelstellingen van het project, aan het project toegekende score(s) en reden(en) voor weigering? Zijn er klachten of vorderingen ingediend? Zo ja, hoeveel, wie diende deze klachten in en voor welke projecten?

5. Welke projecten werden geselecteerd en behouden, met voor elk project: dossiernummer, projectleider, adres van de maatschappelijke zetel, naam van het project, categorie, nagestreefde doelstellingen en toegevoegde waarde van het project, financiële steun aan het project, periode van uitvoering van het project en aan het project toegekende score(s)?

6. Welke financiële steun werd aan de geselecteerde projecten toegekend (verdeling van de aan de winnaars toegekende bedragen, gemeente per gemeente)? Wat zijn de financieringsregelingen wat betreft de duur en het aantal stortingen?

7. Wordt voorzien in ondersteuning of begeleiding van de geselecteerde projecten? Zo ja, door wie worden de winnaars begeleid of gevolgd tijdens de uitvoering van de projecten?

8. Wordt een nieuwe editie van de projectoproep gepland? Zo ja, wanneer en voor welke doelstelling(en) / categorie(ën) / thema('s) / as(sen) / onderdeel (onderdelen)?
 
 
Antwoord    Q1 :
1. Quel est le budget qui a été alloué à cet appel à projets ?
2. Combien de projets ont-ils été soumis (ventilation des candidatures, commune par commune) ?
3. Quelle a été la méthode d'évaluation et quels ont été les critères retenus pour procéder à cette évaluation ? Qui a été chargé de cette évaluation ?

Het budget dat aan deze projectoproep werd toegekend, bedraagt € 200.000. Er werden 48 kandidaturen ingediend voor een bedrag van € 427.406.

De jury is samengekomen op 27 februari 2020 en bestond uit twee vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel en één vertegenwoordiger van BRAL.

De kandidaatsdossiers werden geanalyseerd door de Facilitator Zero Afval Gezinnen van Leefmilieu Brussel.

De selectiecriteria zijn die van het reglement van de projectoproep (pagina 14) dat kan worden gedownload op de website van Leefmilieu Brussel
https://leefmilieu.brussels/themas/zero-afval/projectoproepen.

De jury heeft geen rangschikking van de projecten vastgesteld, maar heeft beslist bij instemming.

De jury heeft 21 projecten geselecteerd voor een bedrag van € 171.547.


Q2
4. Quels sont les projets qui n'ont pas été sélectionnés ou retenus, avec pour chaque projet : numéro de dossier, porteur du projet, adresse du siège social, nom du projet, catégorie, objectifs poursuivis par le projet, note(s) attribuée(s) au projet et raison(s) du refus ?
5. Des plaintes ou réclamations ont-elles été introduites ? Si oui, combien, qui a introduit ces plaintes et pour quels projets ?
6. Quels sont les projets sélectionnés et retenus, avec pour chaque projet : numéro de dossier, porteur du projet, adresse du siège social, nom du projet, catégorie, objectifs poursuivis et plus-values apportées par le projet, soutien financier accordé au projet, période de mise en œuvre du projet et note(s) attribuée(s) au projet ?
Quels sont les soutiens financiers qui ont été accordés aux projets retenus (ventilation des montants accordés aux lauréats, commune par commune) ?

Daar de beslissing van de jury nog niet werd meegedeeld, kunnen we u de lijst van de projecten met alle gevraagde informatie niet bezorgen.

De afgewezen projecten zijn afkomstig van verenigingen met een activiteitszetel in de volgende gemeenten: Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Evere, Vorst, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.

De aanvaarde projecten zijn afkomstig van verenigingen met een activiteitszetel in de volgende gemeenten: Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Vorst, Elsene, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek.

De administratie stelt de subsidie- en beslissingsdocumenten op. De procedure van officiële goedkeuring werd nog niet gelanceerd.

Daar de beslissing van de jury nog niet werd meegedeeld, werd er tot op heden geen enkele klacht ingediend.


Q3 :
7. Quelles sont les modalités de financement en termes de durée et de nombre de versements ?
8. Pour les projets retenus, un accompagnement ou un encadrement est-il prévu ? Si oui, par qui seront accompagnés ou encadrés les lauréats durant la mise en œuvre des projets ?
9. Une nouvelle édition de l’appel à projets est-elle prévue ? Si oui, pour quand et pour quel(s) objectif(s) / catégorie(s) / thème(s) / axe(s) / volet(s) ?


De nadere financieringsregels variëren in functie van de projectcategorie.

Voor de projecten van de categorieën 1 en 2 die beperkt zijn tot € 6.000, stelt de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de projectdrager de vrijgave van de betalingen in 2 schijven voor waarvan 80% bij de kennisgeving en het saldo na validatie van het financieel verslag.

Voor categorie 3, met bedragen tot € 15.000, worden de betalingen in drie keer vrijgegeven:

· bij de kennisgeving: 47% van het toegekende totale bedrag;
· in januari 2021: 33%;
· na goedkeuring van het financieel verslag: betaling van het saldo.

De geselecteerde projecten hebben een minimale duur van 10 maanden en een maximale duur van 18 maanden.

Een Facilitator zal de projecten begeleiden.

De verenigingen krijgen de kans om ten minste driemaal een gesprek te hebben met de Facilitator.

Ze worden uitgenodigd voor een module van 3 opleidingssessies in verband met zero afval, een helpdesk en tools voor bewustmaking rond zero afval die enerzijds worden samengebracht door de Facilitator en anderzijds worden ontwikkeld door Leefmilieu Brussel (goede adressen, advies, agenda enzovoort).

Er zal een netwerk worden gecreëerd tussen de oude en nieuwe gesubsidieerde projecten van verenigingen alsook door de gemeentelijke actoren samen te brengen met als doel het samenwerkingspotentieel tussen actoren en programma's te vergroten.

Een nieuwe projectoproep wordt opgenomen in de begroting van Leefmilieu Brussel.

A priori zouden de doelstellingen dezelfde moeten blijven: een nieuw publiek zoeken en helpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten die bevorderlijk zijn voor zero afval (bv.: bibliotheek van objecten …).