Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verdeling van het sportbudget tussen mannen en vrouwen.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 95)

 
Datum ontvangst: 11/03/2020 Datum publicatie: 09/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    24 januari, Internationale Vrouwensportdag.

"De Brusselse regering heeft de verdeling van 3,5 miljoen euro over ongeveer 200 sportverenigingen in het hele Gewest goedgekeurd", zo konden u en de heer Gatz in oktober melden. Deze middelen stellen de begunstigde clubs bijvoorbeeld in staat initiatieven te lanceren om jongeren te ondersteunen en bij te dragen aan het nationale en internationale imago van het Gewest.

Is bij de toewijzing en verdeling van de ter beschikking gestelde middelen bijzondere aandacht besteed aan de genderdimensie van de begroting? Volgens welke methode?

Kunt u mij laten weten wat de verdeling van deze subsidies is?

Wordt er in uw kantoor nagedacht over budget en vrouwensport?
 
 
Antwoord    1. Projecten die bijdragen tot de bevordering van vrouwensport en gendergelijkheid worden gevaloriseerd op het moment van hun analyse en bijgevolg op het niveau van het toegekende bedrag. De projecten worden gerangschikt volgens een raster met 10 criteria, waaronder een met betrekking tot de impact van het project op het gelijkekansenbeleid, inclusief gendergelijkheid.


2. Graag verwijs ik naar de lijst met de betoelaagde sportclubs die reeds bij eerdere parlementaire vragen hierover werd meegedeeld. Hiervan hebben 9 initiatieven uitsluitend betrekking op vrouwensport, waarbij meer dan 1.700 vrouwen en meisjes betrokken zijn:

- FC Femina White Star Woluwe;
- Iris Ladies Soccer School;
- Ganshoren Dames Basket;
- Ixelles Volley Club;
- Europa Gym;
- Racing White Daring Molenbeek Girls;
- Molem Sport;
- Brussels GR;
- Venus Gym Club Ganshoren.


Wat de andere gesubsidieerde initiatieven betreft, is 80% daarvan gericht op meer dan 14.000 jonge meisjes die bij hen aangesloten zijn en een sport beoefenen in 25 verschillende disciplines.

In vergelijking met 2018 merken we over het geheel genomen een toename van 15% van de meisjes die via deze projectoproep worden ondersteund. Daarnaast registreert de verhouding tussen meisjes en jongens ook een positieve trend naar meer gelijkheid: 2017: 25% - 75%; 2018: 30% -70%; 2019: 32,5%-67,5%.3. Er moet rekening mee worden gehouden dat sport in het algemeen, en vrouwensport in het bijzonder, in de zin van het bevorderen, organiseren, aanmoedigen en begeleiden van fysieke en sportieve activiteiten onder de bevolking, een gemeenschapsbevoegdheid is in de Franse en de Vlaamse Gemeenschap.

De betreffende projectoproep vermijdt daarom elke mogelijke inmenging in een sportbeleid, zoals vastgesteld door de bevoegde instanties.

Het wil eerder de vele perspectieven gebruiken die de sportervaring biedt en de impact die sport heeft op de bevolking en de hele wereld, als hefboom om de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verwezenlijken op het vlak van promotie van haar imago, ontwikkeling van haar identiteit en stadsvernieuwing.

Sinds 2006, het jaar van de lancering van dit ambitieuze programma, ondersteunt het de ontwikkeling van een sportieve dynamiek die bijdraagt ​​tot de nationale en internationale uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het welzijn van haar inwoners.

“Sport” biedt een basis, een gezonde levensstijl voor jongeren. Het is een vector van integratie en sociale cohesie, waardoor ze individueel of collectief een typisch Brusselse identiteit kunnen dragen waar solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit een belangrijk element zijn.


We besteden aandacht aan de genderdimensie van dit beleid. Zoals bij alle gewestelijke beleidsmaatregelen en de daarvoor gereserveerde middelen, hebben we bij het opstellen van de begroting een genderanalyse uitgevoerd (gender budgeting). Er werd ook een “gelijkekansentest” uitgevoerd. Met behulp van deze twee instrumenten hebben we de beïnvloedende factor van deze projectoproep voor de Brusselse jongeren benadrukt (zoals blijkt uit de toename van het aantal sportvrouwen en de afname van de kloof tussen meisjes en jongens in de afgelopen jaren), maar ook van de ondernomen acties opdat deze trends doorzetten.

We zullen in het bijzonder het aspect “gelijke kansen” blijven valoriseren in toekomstige projectoproepen. Daarnaast wordt in de overeenkomst uitdrukkelijk melding gemaakt van de verplichting van sportverenigingen om zich krachtig te verzetten tegen welke vorm van discriminatie dan ook. We zullen doorgaan met het verzamelen van indicatoren waarmee we de impact van ons beleid op jonge Brusselse vrouwen en meisjes kwantitatief en kwalitatief kunnen beoordelen en die als leidraad kunnen dienen bij het toekennen van subsidies.

Verder wil ik er echter op wijzen dat als we veel aandacht willen besteden aan “gendergelijkheid” alsook aan het ontbreken van welke discriminatie dan ook in de sport en in de ondersteunde acties, we er altijd voor moeten zorgen dat dat het project consistent is inzake de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De sportieve dynamiek brengt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontzettend veel op. Het draagt ​​bij tot haar nationale en internationale uitstraling en tot het welzijn van haar inwoners, zowel vrouwen als mannen.

Deze sportieve dynamiek, sport met een grote “s” heeft de kracht om levens te veranderen. Door vrouwen en meisjes te leren over teamwerk, autonomie, weerbaarheid en zelfvertrouwen, is sport een van de belangrijkste drijvende krachten achter gelijkheid.