Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunmaatregelen voor professionelen in de context van de LEZ.

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 244)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 03/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    We hebben het in de commissie voor het Leefmilieu en de Energie onlangs nog gehad over begeleidingsmaatregelen in het kader van de lage emissie zone (LEZ) in het algemeen, en voor personen met beperkte mobiliteit. Wat echter nog niet aan bod is gekomen zijn de kleine handelaars en zelfstandig ondernemers in het Brussels Gewest.

Een aantal zelfstandig ondernemers in het Brussels Gewest heeft mij laten weten dat ze bezorgd zijn over de lage emissie zone omdat ze binnenkort wellicht hun bedrijfsvoertuig zouden moeten vervangen. Dit zou voor hen een grote financiële impact hebben, en ik kan mij voorstellen dat dit voor veel kleine ondernemers het geval is.

Aangezien in de klimaattransitie ecologisch en sociaal rechtvaardig beleid hand in hand gaan, wilde ik vragen:

- Voorziet het Gewest steunmaatregelen (financieel en/of andere) voor ondernemers die hun bedrijfsvoertuig willen vervangen?

- Wat zijn hiervoor de voorwaarden?

- Hoe wordt ervoor gezorgd dat professionelen voldoende op de hoogte zijn van het bestaan van eventuele steunmaatregelen?
 
 
Antwoord    1)

In het kader van de uitvoering van de LEZ, werd door Leefmilieu Brussel een studie uitgevoerd over de uit te voeren begeleidende maatregelen in het kader van de LEZ.

Voor de professionals heeft deze studie het met name mogelijk gemaakt om de voertuigen te definiëren die voor een vrijstelling in aanmerking komen (oldtimer-autoverhuurdiensten, voertuigen aangepast voor markten en beurzen, food trucks, etc.), vanwege hun speciale status.

Daarnaast is er ook de specifieke premie die door Brussel Economie en Werkgelegenheid werd ingevoerd voor micro- en kleine ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitensectoren, zoals gedefinieerd in het besluit van 11/10/2018.

Deze premie ondersteunt de vervanging van een lichte bestelwagen (categorie N1) die niet langer in het BHG mag rijden, door een recenter voertuig.

Deze premie is onderworpen aan een reeks criteria, die in ons antwoord op de volgende vraag nader worden toegelicht.

Het bedrag van de premie bedraagt 20% van de toegelaten kosten, met een maximum van € 3.000 per vervangen voertuig (een premie voor maximaal 3 voertuigen per onderneming).

U vindt alle informatie over deze premie op de volgende pagina:
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/prime-lez?inheritRedirect=true en op de website van de Lage-emissiezone (www.lez.brussels).

Deze premie, die bijna twee jaar geleden werd ingevoerd, zal binnenkort moeten worden geëvalueerd door Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid om er zeker van te zijn dat ze tegemoet komt aan de behoeften van de doelgroep.

Een dergelijke evaluatie is gepland voor deze zomer.

Volgens de gegevens van Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn er op 01/04/2020 in dit stadium :

- 80 voorafgaande aanvragen
- 24 definitieve aanvragen
- 20 beslissingen
o 10 weigeringen
o 10 toekenningen voor een totaal bedrag van EUR 22.774,92

In aanvulling op deze analyse werd in het kader van de dienstenopdracht inzake de begeleiding van personen die getroffen zijn door de LEZ die in het begin van 2020 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, ook is een analyse voorzien voor de professionele sector.

Deze zal het mogelijk maken te bepalen welke maatregelen moeten worden versterkt of welke belangstelling er bestaat voor het opzetten van andere begeleidingsmaatregelen.

De resultaten worden in de tweede helft van dit jaar verwacht.


2)

De voorwaarden voor toegang tot de premie worden beschreven op de website van de Brussel Economie en Werkgelegenheid en op de website van de LEZ.

Deze premie is bedoeld voor micro- en kleine ondernemingen die in bepaalde sectoren actief zijn.

De investering moet :

- een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming;

- als vaste activa worden opgenomen in de jaarrekening (rechtspersonen) of in de afschrijvingstabel (natuurlijke personen);

- een nieuw goed of een tweedehandsvoertuig betreffen dat is aangeschaft bij een professional wiens activiteit betrekking heeft op de verkoop van dergelijke voertuigen;

- Bepaalde soorten investeringen zijn niet toegestaan: sumptueus karakter, exportgerelateerd, leasing, enz.

Het voertuig dat moet worden vervangen moet een voertuig zijn dat een impact zal ondervinden van het verbod op het rijden in de LEZ (in 2020 is het bijvoorbeeld mogelijk om een premie aan te vragen voor een Euro 4 diesel voertuig, dat verboden zal zijn in 2022).

Het nieuw aangeschafte voertuig moet aan de volgende criteria voldoen:

- Niet op diesel rijden;

- Ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve in het geval van leasing);

- Voldoen aan de Europese emissienormen die van toepassing zijn op nieuwe voertuigen die op het moment van de beslissing tot toekenning van de steun op de markt worden gebracht;

- tot categorie N1 behoren;

- Effectief worden gebruikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


3)

Vóór de inwerkingtreding van elk toegangscriterium stuurt Brussel Fiscaliteit in samenwerking met Leefmilieu Brussel een informatiebrief naar de Brusselse eigenaars van voertuigen die onder het verbod vallen (en die met dat voertuig hebben gereden).

Deze brief bevat informatie over de BEW-premie.

Zo werden in de zomer van 2019 ongeveer 3500 brieven verstuurd naar eigenaars van een in BHG ingeschreven bestelwagen (categorie N1) van de categorie Euro 3 die in mei-juni 2019 hebben rondreden.

In de brief wordt benadrukt dat de premieaanvraag vóór 31/12/2019 moest worden ingediend.

Bovendien werd tijdens de overgangsperiode een waarschuwingsbrief gestuurd naar de voertuigeigenaars die in de LEZ reden met een verboden voertuig.

Deze waarschuwingsbrief ging vergezeld van een informatiefolder over de LEZ.

De informatie over de BEW-premie is daarin opgenomen.

Tot slot geldt hetzelfde voor de boetebrief, waaraan een soortgelijke folder als deze van de waarschuwingsbrief is gehecht.

Voor het voertuig waarvoor de boete of de waarschuwing geldt, is de termijn voor het aanvragen van de BEW-premie echter al verstreken.

De website van de Lage-emissiezone (
www.LEZ.brussels), die eind 2019 werd herzien, besteedt ook meer aandacht aan alternatieven en informatie over de kmo-premie.