Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de naamsverandering van de Leopold II-tunnel.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 350)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 26/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 25/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op zaterdag 7 maart 2020 vernamen we in de pers dat u het initiatief hebt genomen om de Leopold II-tunnel te herdopen en de naam van een vrouw te geven. Dat is een uitstekend idee, dat wij toejuichen. Uit de cijfers blijkt immers dat amper 6,43% van de Brusselse straten vernoemd is naar een vrouw.

Toen ik hoorde dat u voor de Leopold II-tunnel hebt gekozen voor de aftrap voor uw project om infrastructuur ter herdopen, moest ik automatisch denken aan een ander aspect van gelijkheid en inclusiviteit dat betracht wordt in het regeerakkoord: de kwestie van interculturaliteit en intersectionaliteit. De naam van Leopold II is een symbool uit onze koloniale geschiedenis. Een symbool dat verbonden is met een opdracht van koloniale herinnering die de regering wil realiseren.

Mevrouw de minister,

Mevrouw de staatssecretaris,

1. Kunt u ons wat meer informatie verschaffen over de politieke aankondigingen die u deed bij dit proefproject? Beperken dit soort initiatieven zich tot gender, of is het de bedoeling dat ze zich ook uitstrekken tot interculturaliteit, intersectionaliteit en dan meer bepaald over dekolonisering?

2. Welke initiatieven hebt u genomen, of over welke initiatieven denkt u na, samen met uw ambtsgenoten die bevoegd zijn voor de openbare ruimte, om het engagement van de regering uit te werken?

3. In hetzelfde krantenartikel stond dat de vereniging Open Knowledge Belgium samen met de vereniging Noms Peut-Être aan een lijst werkt met representatieve persoonlijkheden uit het Brussels Gewest. Door biografieën samen te stellen, willen ze ook mensen met een LGBTQIA+-achtergrond, met een handicap of met migratieroots de aandacht geven die ze verdienen. Is de dekolonisering een aspect dat meespeelt bij de samenstelling van die representatieve lijst? Wie krijgt er allemaal inspraak in de lijst?
 
 
Antwoord    In februari lanceerde een Brusselse vereniging een Mapathon om straatnamen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te identificeren. Het resultaat is niet verrassend: In Brussel is slechts 6% van de straten vernoemd naar vrouwen.

Vorig zomer mochten de Brusselaars de naam van de nieuwe brug die de Havenlaan met de Simon Bolivarlaan zal verbinden, kiezen. De keuze ging naar Suzanne Daniel de Brusselse vrouw die aan de basis lag van de holebibeweging in België.

Op 30 juni 2018 werd de Lumumbaplein geïnaugureerd. De Lumumbaplein is het resultaat van jarenlange activistisme van verschillende burgerbewegingen.

Brusselaars ijveren meer en meer voor een inclusieve samenleving, en gaat ook via haar openbare ruimtes.

Het is inderdaad belangrijk om illustere personen die bijdragen hebben aan onze samenleving weer zichtbaar te maken in de namen van onze straten en wegen, met oog op diversiteit en representatie op vlak van geslacht, genre, seksuele oriëntatie, … !

En we willen onze bijdrage leveren aan dit bouwwerk op de (regionale) wegen.

Momenteel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen eigen wetgevend kader voor (gewest)wegen en aanhorigheden, met inbegrip van straatnamen. We zijn aan het onderzoeken welk juridisch instrument het meest geschikt is.

We willen hier een participatief proces van maken, zowel wat betreft de identificatie van de te wijzigen naam als de bepaling van de nieuwe naam.

Het is op dit moment te vroeg om concrete details te geven over de samenstelling, rol en werking van de orgaan die belast zal worden met het begeleiden van dit participatief project.