Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beheer van het risico op een invasie van wasberen.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 250)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 15/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In 1986 is de eerste wasbeer opgemerkt in onze contreien, maar de soort heeft zich de voorbije jaren sterk ontwikkeld. De wasberen dringen tegenwoordig binnen in onze steden en op het platteland. Ze zijn te vinden vlak bij Brussel, met name in het Zoniënwoud.

De wasbeer is een alleseter en de nabijheid van de mens stoort hem niet. Hij past zich dus heel goed aan de stad aan, waar hij veel voedsel vindt bij het afval en ook veel schuilplaatsen.

Het probleem in het Brussels Gewest is hetzelfde als voor de vos: aangezien het officieel niet verboden is ze te voederen, valt te vrezen dat, wegens een gebrek aan duidelijke richtlijnen en reglementering, sommige burgers met goede bedoelingen ze zullen voederen, waardoor de ontwikkeling van de soort nog zal verergeren en zelfs afwijkend gedrag kan ontstaan indien de soort te vertrouwd raakt met de aanwezigheid van de mens.

We herinneren eraan dat de wasbeer ook tal van ziektes kan overbrengen:

· de voorbije jaren zijn 142 rabiësgevallen vastgesteld in de Baltische staten, Oekraïne en Duitsland;

· in Noord-Amerika draagt hij ook bij tot de verspreiding van leptospirose;

· hij is ook drager van een worm (baylisascaris procyonis) die op de mens kan worden overgedragen en schade aan het zenuwstelsel en de ogen kan veroorzaken, vooral bij jonge kinderen. In Duitsland is 70 tot 80 % van de onderzochte wasberen drager van deze worm.

Hoewel momenteel in België nog helemaal geen sprake is van een problematische verspreiding, moeten we waakzaam blijven en anticiperen op de uitbreiding van de populaties van deze dieren.

Mijn vragen zijn de volgende:

· Zijn er al waarnemingen van wasberen gerapporteerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

· Is er een dialoog aangegaan met de andere gewesten om te weten hoe de populaties van wasberen zich verspreiden en evolueren?

· Heeft Leefmilieu Brussel al preventiemaatregelen en een actieplan klaar?

· Komt er een preventiecampagne over het voederen en de gezondheidsrisico’s (ziektes, beten, krabben)?

· Ligt er een wijziging van de reglementering op tafel met een specifiek verbod op het voederen van wasberen en vossen?
 
 
Antwoord    Des observations de ratons laveurs en Région Bruxelles-Capitale ont-elles déjà été rapportées?

Er zijn inderdaad drie waarnemingen geweest die werden geregistreerd in de Zoogdierenatlas voor het Brussels gewest:

- Eén waarneming in 2015 te Molenbeek;
- Eén waarneming in 2017 aan de gewestgrenzen ter hoogte van het Zoniënwoud;
- Eén recente waarneming in Ukkel.


Un dialogue avec les autres Régions est-il en place pour connaître la dispersion et l’évolution des populations de ratons laveurs ?

Sinds vele jaren bestaat er een constructieve dialoog tussen de drie gewesten en de federale overheid in ons land voor wat betreft het beheer van invasieve exoten.

Naast de wasbeer komen nog een resem andere uitheemse dier- en plantsoorten aan bod.

Deze informele samenwerking kristalliseerde verder uit vanaf 1 januari 2015, toen een nieuwe Europese verordening betreffende invasieve exoten van kracht ging.

De verordening heeft tot doel de negatieve impact van deze soorten binnen Europa zo veel mogelijk te beperken.

De dialoog op Belgisch niveau werd geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsakkoord.

Momenteel ligt de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord op tafel van de Brusselse Leefmilieucommissie.

Concreet voor het geval van de wasbeer zijn onze agenten van Leefmilieu Brussel in contact met de beheerders van het Agentschap voor Natuur en Bos, en het INBO aan Vlaamse kant, en de Waalse collega’s van het Département de la Nature et des Forêts, en DEMNA.


Des mesures préventives et un plan d’action sont-ils déjà prêts au sein de Bruxelles Environnement ?

Het beheer van dit type dierpopulatie wordt geregeld in de Brusselse ordonnantie betreffende het natuurbehoud en in de Europese verordening inzake invasieve uitheemse soorten.

Er is voorzien in de opmaak van een actieplan voor invasieve exotische soorten (waartoe ook de wasbeer behoort, zoals bepaald in de bijlage IV van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud).

Dit plan stelt maatregelen vast op het vlak van detectie, onderzoek en - zo nodig - interventie.

Het beheer van deze soorten moet natuurlijk gebeuren met eerbied voor het dierenwelzijn.


Une campagne de prévention est-elle prévue concernant le nourrissage et les risques pour la santé (maladies, morsures, griffures) ?

Leefmilieu Brussel tracht de Brusselaars en alle geïnteresseerden grondig te informeren inzake het voederverbod van wilde dieren, en de veiligheidsvoorschriften inzake verzwakte en dode dieren.

Voor wat betreft het voederverbod loopt sinds 2015 een Brusselse communicatiecampagne, bestaande uit infosessies voor gemeente-ambtenaren, interne opleidingmomenten voor terreinpersoneel, en een website.

Het is zeker de bedoeling deze campagne nog een aantal jaren aan te houden, gezien het belang en het actuele karakter van het onderwerp.

De procedure voor wat betreft verzwakte en dode dieren is terug te vinden op de website van Leefmilieu Brussel.

Algemeen wordt gesteld om uitgeputte of dode dieren niet zelf aan te raken, maar om een terreinbeheerder te informeren of om het Brusselse revalidatiecentrum voor wilde dieren te mobiliseren.


Une modification de la réglementation est-elle en cours afin de spécifier l’interdiction du nourrissage des ratons laveurs et des renards ?

Momenteel is het voederen van wilde dieren in het Brussels Gewest verboden in publieke regionale groene ruimten.

Deze verbodsbepaling is opgenomen in het parkreglement.

Voor wat betreft gemeentelijke groene ruimten en privé-gebieden zijn de gemeentelijke politiereglementen van kracht.